START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5119 december 2012
                                                                   WEEKBERICHT WEEK 51
CBOO Beleidsplan 2013 breed verspreid


In november jl. is in het CBOO-bestuur langdurig gediscussieerd over een voorliggende tekst voor het beleidsplan 2013. Met name de vraag welke prioriteiten moeten worden gesteld, hield de gemoederen bezig. In het definitieve document wordt zichtbaar wat het uiteindelijk is geworden.

Digitaal vindt zeer brede verspreiding plaats. Daarnaast wordt het per post toegezonden aan een aantal rechtstreeks relevante organisaties en politieke organen. Niet overal in onderwijsland is algemeen bekend, dat het CBOO de enige netwerkorganisatie voor het openbaar onderwijs is, waarin alle geledingen afzonderlijk herkenbaar vertegenwoordigd zijn en waarin ook vertegenwoordigers vanuit de wereld van godsdienstig (GVO) en humanistisch onderwijs (HVO) een bestuursplaats hebben.

Voor de integrale tekst van het Beleidsplan kunt u HIER klikken.

Voor opmerkingen en/of nadere toelichting kunt u zich wenden tot: info@cboo.nl of het secretariaat CBOO via telefoonnummer 06–53974437.


Levensbeschouwing en openbaar onderwijs


Op 14 december jl. vond aan de VU te Amsterdam het afscheidssymposium voor hoogleraar aan de faculteit voor Godgeleerdheid aldaar, Siebren Miedema, plaats. Het symposium was getiteld:

“Scherp op het netvlies? Maak elke school een bijzondere school". Dit was de boodschap die Miedema voor de laatste keer meegaf als hoogleraar aan de VU. Miedema betreurt de strikte scheiding tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Citaat artikel in Trouw van 16 december jl.:

De term 'ontmoetingsschool', waar verschillende geloofsstromingen en het openbaar onderwijs intensief samenwerken, is een hip begrip. Maar het ontstaan van deze scholen, die Miedema toejuicht, wordt tegengewerkt door de strikte scheiding die sinds 1917 in de wet geldt tussen openbare en bijzondere scholen. Dit 'duale stelsel' heeft zijn langste tijd gehad, vindt Miedema.

Zelfs een nieuwe wet uit 2011 die de samenwerking tussen openbare en bijzondere scholen moet regelen, houdt stug vast aan die scheiding. Zo mogen scholen alleen fuseren als een van de twee met opheffing wordt bedreigd. "Die wet is een verschrikking. Want waarom zouden alleen scholen in nood mogen samenwerken? Scholen die toch met volle overtuiging onder een dak zitten, doen nu al aan een milde vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid."


Wat de hoogleraar kennelijk niet in de gaten heeft is, dat hij een loepzuiver betoog houdt voor het afschaffen van het bijzonder onderwijs en algemene invoering van het openbaar onderwijs.

De gelijkstelling van het bijzonder onderwijs had als doel de ouders de mogelijkheid te bieden hun kinderen onderwijs te laten geven op een school van eigen denominatie. Dat was de grondreden van bestaan voor het door confessionele partijen bevochten eigen bijzonder onderwijs. De "ontmoetingsplaats", die Miedema nu bedenkt, is bepaald iets anders dan waarvoor in de 19e - en begin 20e eeuw de Schoolstrijd is gevoerd!

Wat Miedema wil (aandacht voor godsdienst en levensbeschouwing) kan heel goed in het openbaar onderwijs gerealiseerd worden en dat gebeurt daar ook. Het openbaar onderwijs biedt zelfs met meer waarborgen voor diversiteit (het aanbieden van de keuzevakken godsdienst en HVO, gegeven door daartoe bevoegde docenten) dan bij bijzondere scholen!

Bij invoering van openbaar onderwijs over de volle breedte zou dat dan tevens betekenen, dat levensbeschouwing volgens de definitie van Miedema door de overheid geborgd is en de publieke gemeenschap langs democratische weg over de gehele linie weer inzicht heeft in de inzet van voor onderwijs (ook op het gebied van levensbeschouwing) opgebracht belastinggeld. Daarvoor is een duaal stelsel, waarvan ook Miedema vindt dat het zijn langste tijd heeft gehad, bepaald niet nodig!

Voor meer informatie over de visie van hoogleraar Miedema, klik HIER.

 
HVO loopt zich al warm voor 2013!


CBOO-lidorganisatie Stichting HVO (Humanistisch centrum voor Onderwijs en Opvoeding) is druk doende met de invulling van een gevarieerd programma voor 2013. In een persbericht van HVO worden drie activiteiten in de eerste helft van februari 2013 uitgewerkt. Hiervoor kunt u HIER klikken.
Tot slot!!!!!


Het jaar 2012 loopt ten einde. Het eerstvolgende weekbericht wordt u toegezonden in de loop van week 2 in 2013.

Het DB/CBOO wenst u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2013 toe!

                                       
                                            
 NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of m@hietbrink.org