START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 516 maart 2013
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 10


Verliest MinOCW grondwet Art. 23 lid 4 uit het oog?


In Trouw verscheen zaterdag jl. een artikel met de kop: “Sluiting basisscholen treft openbaren harder”. Het opmerkelijke daarbij is dat noch Trouw noch de staatssecretaris van OCW Sander Dekker, die in het artikel wordt geciteerd, aandacht hebben voor de vraag of het voornemen scholen met minder dan 100 leerlingen uiterlijk per het jaar 2019 te sluiten, strijdig is of niet met de wettelijke verplichting van de overheid m.b.t. het openbaar onderwijs conform Grondwetsartikel 23 lid 4. waar staat: 

In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een openbare school.


De Onderwijsraad, die dit probleem wel ziet, probeert het te omzeilen met de volgende opmerking, geciteerd uit Trouw: "De Onderwijsraad vindt ondanks haar advies dat het ministerie moet blijven streven naar pluriformiteit." De Onderwijsraad, die in eerdere adviezen hechtte aan handhaving van het duale onderwijsstelsel, maakt het in voornoemd advies onmogelijk voor de overheid de grondwettelijke verplichting m.b.t. het openbaar onderwijs waar te maken. Het vage begrip handhaving van pluriformiteit, waarop de Onderwijsraad bij de overheid aandringt, lost het probleem van mogelijke schending van de grondwet m.b.t. het openbaar onderwijs niet op.

Voor het artikel in Trouw, klik HIER.

Hoorzitting over behoud kleine scholen


het CBOO staat landelijk niet bekend als spreekbuis voor de politieke partij ChristenUnie. Niettemin acht het CBOO het in dit geval van belang uw aandacht te vragen voor het volgende initiatief in de provincie Friesland. Voor betrokkenen bij openbaar onderwijs ook van belang!


Geachte heer, mevrouw,

Zoals u allen ongetwijfeld zult weten, gaat de ChristenUnie landelijk de barricade op voor het behoud van de kleine scholen in Nederland. Die worden met sluiting bedreigd als de plannen van de regering doorgaan om de minimale grootte van het aantal leerlingen per school te stellen op 100. Er zullen dan veel scholen verdwijnen, ook in Fryslân.

Op 14 maart wordt een landelijke hoorzitting georganiseerd. De Provinciale Statenfracties van de ChristenUnie willen niet achterblijven en onze fractie organiseert een hoorzitting op maandagavond 11 maart in de RKBS Sint Radboud, Douwemastrjtitte 65 in Jirnsum. Inloop 19:30 uur en aanvang 19:45 uur.


De opzet van de avond is als volgt:

19.45-20.45 uur: mensen die zich hiervoor aangemeld hebben, krijgen een paar minuten spreektijd om hun visie kenbaar te maken (spreektijd is afhankelijk van het aantal aanmeldingen).
20.45-21.00 uur: pauze
21.00-21.45 uur: gelegenheid voor de zaal om vragen te stellen en waar nodig met elkaar in discussie te gaan.
21.45 uur: samenvatting door de voorzitter


Het is de bedoeling dat elk bestuur en elke organisatie iemand afvaardigt om het woord te voeren. Ook zijn wethouders met onderwijs in de portefeuille van harte welkom om input te leveren. Wij zouden graag van u horen of u belangstelling hebt voor deze hoorzitting en of u zich uiterlijk 7 maart wilt aanmelden op dit mailadres of christenunie@fryslan.nl

Uiteraard is iedereen welkom die deze materie aan het hart gaat.

Wij hopen op een constructief overleg.


Met vriendelijke groet,

Sipkje Messink
Fractiemedewerker
Statenfractie
058 2928801
06 15146428
messink@fryslan.nl
maandag t/m woensdag                   


Voorlichting HVO Opleidingen met gratis workshops

(Persbericht van Stichting HVO)


Op woensdag 10 april 2013 organiseert Stichting HVO van 14.00 tot 17.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst in Utrecht over de deeltijdopleidingen. Het betreft:

1.         de initiële lerarenopleiding HVO en Levensbeschouwing (HL) hbo-bachelor,
2.         de basisopleiding HL voor groepsleerkrachten in het openbaar basisonderwijs (verkort traject),
3.         de post-initiële lerarenopleiding HL hbo-master (NVAO-geaccrediteerd), en
4.         de trainersopleiding Waardenvol communiceren.

Met deze praktijkgerichte opleidingen kunt u zich specialiseren en professionaliseren op het gebied van levensbeschouwing, zingeving en waardencommunicatie. Om zelf te ervaren wat Humanistisch Vormingsonderwijs inhoudt, of te proeven van onderdelen van de opleidingen zoals filosoferen met kinderen of waardenvolle communicatie, kunt u voorafgaand aan de informatiebijeenkomst deelnemen aan één van de 3 workshops. Het is mogelijk om alleen een workshop of het algemene informatiegedeelte bij te wonen. Deelname is gratis.

Voor meer informatie en aanmelding, klik HIER.


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com