START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5113 maart 2013
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 11


Visitaties bij Stichting openbaar onderwijs Consent in Enschede afgerond


Met de uitreiking van de laatste 2 CBOO-certificaten openbare identiteit aan de hieronder vermelde scholen is een eind gekomen aan een visitatietraject waaraan alle 33 openbare basisscholen in Enschede en omstreken die aangesloten bij de stichting Consent hebben meegedaan.

Als pilot werd in juni 2007 gestart met OBS het Bijvank in Enschede Zuid. Anderhalf jaar later kon er na een besluitvormende procedure, waarin de directeuren van de Consentscholen een cruciale rol vervulden, gestart worden. In blokken van 5 tot 6 scholen werd ieder half jaar een groep scholen in Enschede en de regio bezocht. Met de uitreiking van een certificaat aan OBS Het Palet werd de serie afgesloten.

Op dinsdag 19 maart a.s. wordt met de bestuurder van Consent de heer M. Poppink een evaluerend gesprek gevoerd over de visitaties en de ervaringen die daarbij zijn opgedaan. Tevens wordt dan bekeken of een slotmanifestatie, zoals die op 20 maart a.s. bij de Stichting Akkoord! in Venlo e.o. wordt georganiseerd, ook in Enschede gaat plaatsvinden.


OBS De Broekheurne: Niet ik, Niet jij, maar Wij!


Op 8 november 2012 bezocht de visitatiecommissie openbaar onderwijs van het CBOO de prachtig verbouwde school van OBS De Broekheurne in Enschede. De officiële (her)opening was op 30 januari 2013. Een school met lage drempels, een warme sfeer waarin men zich welkom voelt. Een ontmoetingsplaats waar kinderen en ouders met verschillende achtergronden met elkaar omgaan en waar men kennis neemt van elkaars cultuur.

Het gedachtegoed van de school is gebaseerd op de diversiteit van onze samenleving. Zo heeft ons onderwijs ook aandacht voor de verscheidenheid in levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving. Dat betekent dat het in het onderwijs niet alleen gaat om het vergaren van veel kennis, maar ook en vooral om het krijgen van inzicht, om tolerantie en respect voor anderen.

De doelen en de ambities zijn hoog. Speerpunt is het opbrengstgericht werken. De leden van de visitatiecommissie hebben gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders en leerkrachten van OBS De Broekheurne. Voor een goede ontwikkeling van de school is teamvorming belangrijk. Door grote betrokkenheid van alle leerkrachten bij de schoolontwikkeling, wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke onderwijsvisie en verantwoordelijkheid voor het afstemmen van het onderwijs op de leerbehoeften van kinderen.

OBS De Broekheurne beschikt naast de MR en OGR ook over een leerlingenraad die betrokken is bij het organiseren van tal van activiteiten.

Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de MR en OGR  op 5 maart 2013 hebben we vol trots het certificaat van het CBOO in ontvangst mogen nemen.


      

 OJBS Het Palet: laatste Consentschool gecertificeerd !!


Openbare Jenaplan basisschool Het Palet was de laatste Consentschool die de eer te beurt viel het certificaat voor de identiteitsverklaring openbaar onderwijs van het CBOO in ontvangst te nemen.

Alle openbare basisscholen van de Stichting Consent zijn bezocht door een visitatiecommissie van het CBOO en zijn beoordeeld op de wijze waarop ze visie en uitgangspunten van het openbaar onderwijs hebben vormgegeven.

De visitatiecommissie heeft met ouders, leerlingen leerkrachten en de directeur gesproken tijdens hun bezoek aan de OJBS Het Palet. De gesprekken verliepen allemaal in een ongedwongen en goede sfeer. De commissie zette in haar conclusie de volgende sterke punten van de school:

           Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
           De school heeft veel vertrouwen in de Jenaplanwerkwijze.
           Het Palet biedt een open, plezierige omgeving voor alle betrokkenen.
           De groei in haar contact met ouders.

Het team was verheugd over het mooie visitatierapport en heeft het certificaat feestelijk in ontvangst genomen. 
AOb Congres openbaar onderwijs 2013


CBOO-lidorganisatie AOb Groep Openbaar Onderwijs organiseert op 25 april het jaarljjks identiteitscongres. Aan het congres werken vooraanstaande personen uit het openbaar onderwijs mee! Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

PROGRAMMA

Breng dit programma s.v.p. onder aandacht van allen die betrokken zijn bij of belangstelling hebben voor het openbaar onderwijs.

U kunt zich met deze personen die u hebt benaderd nu al inschrijven. Klik daarvoor HIER.

 
Gezamenlijk initiatief


Het CBOO, de Vereniging Bijzondere scholen (VBS) en de Besturenraad (PC Onderwijs) hebben voor 2012 een onderzoeksvraag ingediend, waarbij het behoud van levenbeschouwelijke identiteit bij samenwerking aan de orde is. de Kortlopend Onderwijsonderzoeksvraag (KLOO) is toegekend en de uitvoering is in handen gelegd van een onderzoeksteam van IVA Tilburg.


Het om verschillende redenen samenvoegen van besturen en/of scholen van verschillende denominaties

Beleidsmedewerker Robbert Jan de Vries van de Besturenraad schrijft over het onderzoek onder meer het volgende:

In de discussies rond demografische krimp en kleine scholen wordt de samenwerkingsschool regelmatig genoemd als mogelijke oplossing. Binnen een samenwerkingsschool wordt gewerkt vanuit meerdere identiteiten. De vraag is in hoeverre de individuele identiteiten gewaarborgd en herkenbaar blijven. Onderzoek wijst uit dat identiteit een bescheiden rol speelt.

Uit het onderzoek, dat bescheiden van opzet en verkennend van aard is, blijkt dat er op samenwerkingsscholen in de praktijk niet of nauwelijks onderscheid wordt gemaakt tussen de identiteiten die binnen de school vertegenwoordigd zijn. Er is nauwelijks specifieke aandacht voor de individuele ´samenwerkende identiteiten´. De helft van de onderzochte scholen noemt de levensbeschouwelijke identiteiten niet expliciet in de missie en visie van de school. Verder speelt bij de werving van personeel identiteit een beperkte rol, is het lesaanbod bij de meeste scholen voor alle leerlingen gelijk en wordt bij de aanschaf van lesmateriaal geen rekening gehouden met de voorkomende identiteiten. Ook bij extra onderwijsactiviteiten, zoals vieringen, speelt de uiting van identiteit geen grote rol.


Tevredenheid

Hoewel identiteit dus geen prominente rol speelt, geven de scholen die bij het onderzoek betrokken zijn in grote meerderheid aan tevreden te zijn over de mate waarin de identiteiten een plek hebben binnen de school. Identiteit staat zo nu en dan op de agenda bij verschillende overleggen. Minder dan de helft van de scholen heeft op dit moment nog een identiteitscommissie. De identiteitscommissie wordt gebruikt als instrument voor het waarborgen van de identiteit. De respondenten vinden de commissie “in voldoende mate van belang” voor het behoud van de identiteiten op de school.

Op basis van het onderzoek concluderen de onderzoekers met het oog op de krimp: “Nieuwe samenwerkingsscholen zouden zich sterk moeten bezinnen op de rol die identiteit speelt en de manier waarop deze tot uitdrukking komt. Het is immers van belang om de diversiteit in levensbeschouwelijke grondslagen, die zo kenmerkend is voor het Nederlandse onderwijs, herkenbaar tot uiting te blijven laten komen.”

Het CBOO en de Besturenraad onderschrijven deze conclusie van harte en benadrukken naar aanleiding van het onderzoek dat de samenwerkingsschool weliswaar een mogelijkheid is bij het zoeken naar oplossingen voor de krimpproblematiek, maar wat hen betreft een uitzondering is.


Uw mening en ervaring

Wij zijn benieuwd naar uw mening over en ervaringen met de samenwerkingsschool en de plaats die de identiteit daarbinnen heeft. Biedt de samenwerkingsschool in uw ogen mogelijkheden om ook de openbare identiteit in de praktijk duurzaam vorm te geven, of treedt er al dan niet na verloop van tijd een ‘verwatering’ op? Is identiteit een belangrijk issue bij het nadenken over samenwerking?

U kunt uw ervaringen m.b.t. de openbare identiteit op dit terrein mailen naar info@cboo.nl. Het ligt in de bedoeling na enige tijd een bloemlezing van de reacties te publiceren en daar wellicht enige nieuwe conclusies aan te verbinden. Binnenkort kunt u het 31 bladzijden tellende onderwijsrapport HIER downloaden.

 
Oproep om antipestbeleid aan te scherpen!

(ingezonden bericht van EduDivers)


Er is veel te doen rond pesten en homopesten de laatste tijd. Seksuele diversiteit is natuurlijk de laatste jaren al veel in het nieuws, vooral naar aanleiding van de gewijzigde kerndoelen. Hoe nu verder? Helaas merken we dat het te naïef is om ervan uit te gaan dat scholen nu enthousiast aan de slag gaan.

Vanuit de homo- en lesbische beweging komt nu druk om de landelijke controle op te voeren. Zo adviseerde COC Nederland begin maart aan de Tweed Kamer om een aparte monitoring op te zetten om te controleren of scholen de kerndoelen wel inhoud gaan geven. Vanuit de activistische organisaties wordt veel verwacht van voorlichting en van landelijke richtlijnen.

Vanuit het onderwijs wordt daar anders over gedacht. De projectgroep die de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit aanvoert (waarin naast CBOO ook de AOb, CNV Onderwijs en EduDivers), heeft ook een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over herzien pestbeleid. Daarin ligt de nadruk meer op het ondersteuning en stimulering van initiatief door scholen zelf en vooral van teamwork binnen scholen.

Lees HIER verder.


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com