START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5121 maart 2013
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 12


Evaluatie visitatietraject Stichting Consent Enschede


Met een evaluerend eindgesprek met Consent-bestuurder Marcel Poppink en beleidsmedewerker openbaar onderwijs Eize Rozenberg is een reeks van 33 visitaties en certificaatuitreikingen afgerond. In CBOO-berichten over de jaren 2008 - 2013 is daaromtrent regelmatig verslag gedaan. Intern wordt bij Consent nog bekeken of een afsluitende slotmanifestatie in te passen is in het overvolle jaarprogramma. Zeker is dat in een komend CBOO-bericht een interview wordt geplaatst met Consent openbaar onderwijscoördinator Eize Rozenberg. Dat zal met name betrekking hebben op de manier waarop Consent probeert de aansluiting openbaar primair onderwijs naar openbaar voortgezet onderwijs te optimaliseren. 

Rozenberg heeft sinds 2009 namens Consent de coördinatie van de visitaties en het maken van een rooster van scholen in de afgelopen periode geregeld. Door een technisch probleem is in CBOO-bericht week 11 geen aandacht besteed aan de uitreiking van het CBOO-certificaat aan ODBS Het Stroink. Dat manco wordt goed gemaakt door alsnog HIER te klikken.


Hoorzitting over behoud kleine scholen


In CBOO-bericht week 10 kondigden wij onderstaand initiatief van de ChristenUnie aan:


Geachte heer, mevrouw,

Zoals u allen ongetwijfeld zult weten, gaat de ChristenUnie landelijk de barricade op voor het behoud van de kleine scholen in Nederland. Die worden met sluiting bedreigd als de plannen van de regering doorgaan om de minimale grootte van het aantal leerlingen per school te stellen op 100. Er zullen dan veel scholen verdwijnen, ook in Fryslân.

Op 14 maart wordt een landelijke hoorzitting georganiseerd. De Provinciale Statenfracties van de ChristenUnie willen niet achterblijven en onze fractie organiseert een hoorzitting op maandagavond 11 maart in de RKBS Sint Radboud, Douwemastrjtitte 65 in Jirnsum. Inloop 19:30 uur en aanvang 19:45 uur.


De opzet van de avond is als volgt:

19.45-20.45 uur: mensen die zich hiervoor aangemeld hebben, krijgen een paar minuten spreektijd om hun visie kenbaar te maken (spreektijd is afhankelijk van het aantal aanmeldingen).
20.45-21.00 uur: pauze
21.00-21.45 uur: gelegenheid voor de zaal om vragen te stellen en waar nodig met elkaar in discussie te gaan.
21.45 uur: samenvatting door de voorzitter


Wij ontvingen afgelopen week een verslag van deze bijeenkomst.

 CBOO-bestuur bijeen voor beleid 2013


Het CBOO-bestuur heeft zich in de vergadering van 19 maart jl. in belangrijke mate bezig gehouden met de interne coördinatie en afstemming van activiteiten van de lidorganisaties. Daar is nog een wereld te winnen. Unaniem was men van mening dat kruisbestuiving van de geledingen binnen het CBOO als netwerkorganisaties de grote kracht van het CBOO is.

Aanwezige knowhow, die stoelt op de praktijk van het openbaar onderwijs vanuit verschillende invalshoeken gaat in de toekomst een belangrijke rol spelen. Een niet onbelangrijke rol is daarbij weggelegd voor het Studiecentrum Openbaar Onderwijs (SOO), dat als denktank en virtueel openbaar kenniscentrum, gelieerd aan het CBOO, op vrij korte termijn zal worden ingezet. Lidorganisatie AOb Groep Openbaar Onderwijs gaf nadere informatie over het AOb Congres openbaar onderwijs, waarin ook het CBOO participeert. Zie daarvoor HIER voor o.a. de aanmelding.

 
Rol gemeente in openbaar onderwijs nog niet uitgespeeld!


Sinds in 1994 in het Schevenings Beraad Bestuurlijke Vernieuwing werd besloten ook het openbaar onderwijs te verzelfstandigen en bestuurlijk los te koppelen, ontstond al gauw het misverstand dat ook de eindverantwoordelijkheid van de gemeenten voor het primair openbaar onderwijs ten einde was. Die perceptie werd versterkt doordat nogal wat gemeenten met grote haast "hun" openbaar onderwijs wilden afstoten. 

Jaren later blijkt dan soms dat de gemeente(n) wel opdraaien voor de financiële gevolgen die veroorzaakt worden door (kennelijk) verkeerd verzelfstandigd openbaar onderwijsmanagement. Door die ervaring wijs geworden, zijn er steeds meer gemeenten die zich weer intensiever bemoeien met de eindverantwoordelijke controle op wat er gebeurt bij openbare schoolbesturen aan wie zij in het verzelfstandigingsproces hun openbare scholen hebben toevertrouwd. Een recent voorbeeld daarvan is de informatie die een groep gemeenten in Noord-Holland via websites verschaft, bijvoorbeeld de gemeente Beemster.


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com