START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5127 maart 2013
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 13


Alle 9 scholen van de Stichting Akkoord!-po verdienen glansrijk het certificaat Openbaar Onderwijs!


Op 20 maart jl. ontvingen de 9 openbare scholen – in aanwezigheid van wethouder Satijn van de gemeente Venlo – het certificaat Openbaar Onderwijs.


Wat ging eraan vooraf?

Alle 9 scholen van de stichting Akkoord!-po zijn in de periode september-november 2012 gevisiteerd door het CBOO (Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs). Dit landelijk centrum staat borg voor de belangen van het openbaar onderwijs en in het bijzonder voor de veelzijdige ontwikkeling van de kinderen in het openbaar onderwijs.

Mede d.m.v. visitatie worden openbare scholen bezocht. Daarbij worden de schoolplannen, jaarplannen en jaarverslagen onderzocht en worden ouders, MR, kinderen, leerkrachten en directies in dat onderzoek betrokken middels gesprekken. Deze visitaties hebben alle scholen van Akkoord glansrijk doorstaan, terwijl ook op stichtingsniveau de beoordeling uiterst positief is verlopen.

Over welke scholen gaat het?
De stichting Akkoord!-po, openbaar onderwijs, bevat 9 scholen uit 4 gemeenten.
Dit zijn:
uit de gemeente Horst aan de Maas: OBS de Samensprong, OJBS de Krullevaar
uit de gemeente Beesel: OJBS de Triolier
uit de gemeente Peel en Maas: OBJS de Omnibus
uit de gemeente Venlo:  OBS Harlekijn, OBS de Vossener, OBS de Koperwiek, OJBS het  Maasveld, OJBS de Toermalijn

En zo’n prestatie moet gevierd worden!
Deze feestelijke uitreiking werd een zeer speciale gelegenheid. Wethouder Satijn trad op als gastheer in de mooie parterre van het Venlose Stadhuis én als voorzitter van het GOTPOO (Gemeentelijk Orgaan Toezicht op het Primair Onderwijs). Het was heel speciaal dat de verslagen en de certificaten door de secretaris van het CBOO uitgereikt werden juist in de week dat óók landelijk het openbaar onderwijs centraal stond.

Daarnaast viert de Stichting Akkoord!-po ook nog haar 10-jarig bestaan! Niet alleen waren wethouder Satijn, wethouder Vroomen van de gemeente Beesel en wethouder van Rensch van de gemeente Horst aan de Maas aanwezig, maar ook het bestuur van de Stichting Akkoord!-po, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en van alle scholen de directie, leerkrachten, ouders en 2 kinderen. Helaas kon de gemeente Peel en Maas niet vertegenwoordigd zijn.

De heer Hietbrink van het CBOO zette elke directeur in het zonnetje door iets heel specifieks te benoemen van de eigen school en om het mooi vormgegeven verslag te overhandigen. Ook het bestuur van Akkoord kreeg het welverdiende certificaat. De Heer Peter Adriaans, algemeen directeur van de Stichting, stond stil bij het 10-jarig bestaan van Akkkoord. Het ‘toeval’ wilde dat Joep, één van de kinderen, precies dezelfde geboortedatum had als de geboorte van de stichting én ook precies even oud was. Deze bijzondere datum was 29 januari 2003. Peter riep van elke school een kind bij zich. En trots werd door 9 kinderen verteld hoe het motto van het openbaar onderwijs ‘niet apart, maar samen’ daadwerkelijk inhoud krijgt op de eigen school. Ieder op zijn eigen wijze, ieder recht uit zijn hart. De andere 9 kinderen mochten vervolgens het mooi ingelijste certificaat ontvangen. De wethouders ontvingen ook de verslagen van ‘hun’ scholen uit handen van de algemeen directeur.

Het was voor de wethouders als leden van het GOTPOO een mooie gelegenheid om - naast hun jaarlijkse financiële taak - aandacht te kunnen geven aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. De school is immers meer dan alleen de opbrengsten; de openbare identiteit doet er toe!

Als afsluiting werd wethouder Satijn uitgenodigd om een dagje mee te draaien met één van de directeuren. Een aanbod dat ook voor de andere wethouders gold. De heer Satijn nam dit aanbod in elk geval met beide handen aan. Hij sloot de bijeenkomst af en nodigde de kinderen uit voor een rondleiding in het stadhuis. En dat liet men zich geen 2 keer zeggen….ook de volwassenen niet. Samen genieten van de mooie schilderijen, de trouwzaal, de burgemeesterskamer, de raadszaal en alle zetels van de raadsleden met de microfoontjes….en als échte afsluiting samen napraten onder het genot van een lekker drankje!

         De context van G/HVO in het openbaar onderwijs


Onder deze titel verscheen onlangs in de reeks Kortlopend Onderwijsonderzoek (KLOO) een studie over de stand van zaken m.b.t. het levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Uitgever is het Kohnstamminstituut van de Universiteit van Amsterdam. Aanvragers waren het CBOO en de VOO, die zich respectievelijk richtten op de vraag in hoeverre schoolbesturen en ouders aandacht hebben voor deze door de wetgever gegeven mogelijkheid voor apart GVO/HVO. De onderzoekers hebben hun onderzoeksvragen daarop afgestemd.

Op heldere manier wordt de situatie geschetst aan de hand van een grote hoeveelheid feitelijke gegevens. Aan het slot van hun betoog komen Cissy Pater, Wiel Veugelers, Merlijn Karssen en Margaretha Vergeer tot een viertal conclusies en aanbevelingen, die kort weergegeven neerkomen op het volgende:

1. Ouders hebben het recht om aan de openbare basisschool te vragen keuzevakken levensbeschouwelijke vorming aan te bieden. Vanuit het oogpunt van uitvoering van overheidsbeleid en vanuit een goede relatie school en ouders is een intensivering van de van de voorlichting over deze mogelijkheden wenselijk.

2. De keuze voor een bepaalde invulling van levensbeschouwelijk onderwijs hangt sterk samen met de pedagogische visie van de school. Gezien het thema levensbeschouwelijke vorming is een dialoog tussen bestuur, schoolleider, docententeam en ouders wenselijk. Interessant is de vraag hoe docenten levensbeschouwelijke vorming hierbij worden betrokken.

3. Levensbeschouwelijke vorming is geen kwestie van keuzevakken of algemene levensbeschouwelijke vorming, maar van en - en. Zij kunnen elkaar vanuit hun specifieke invalshoek aanvullen.

4. Het kiezen voor een van beide opties keuzevakken levensbeschouwing of algemene levensbeschouwing vraagt om een politiek debat en besluitvorming. Het raakt de relatie tussen onderwijs en levensbeschouwing en het karakter van het openbaar onderwijs.

Uitgave: Kohnstamm Instituut
Plantage Muidergracht 24
Postbus 94208
1018 TV Amsterdam
tel. 020 - 5251226

 Oprichting 'Het Veluws Onderwijs Verband'

(ontleend aan Veluweland.nl)


Stichting Proo te Harderwijk, de Van der Capellen S.G. locatie van Kinsbergen college te Elburg en RSG Noord Oost Veluwe te Epe hebben 'Het Veluws Onderwijs Verband' opgericht. Deze drie openbare besturen/scholen slaan zo de handen ineen om een krachtige bijdrage te leveren aan de identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren op de Veluwe onder het motto ,,algemeen toegankelijk verbonden''. De partners van Het Veluws Onderwijs Verband hebben hiertoe donderdag 21 maart een convenant ondertekend. In het onderwijs in Nederland en zo ook op de Veluwe vinden belangrijke ontwikkelingen plaats die van bestuurders en schoolleiders een actief maatschappelijk optreden vragen. Het openbaar onderwijs op de Veluwe staat vanuit haar overtuiging, identiteit en missie voor de totaalontwikkeling van de kinderen en jongeren op de Veluwe.

Burgerschapsvorming
De algemeen toegankelijke schoolbesturen voelen zich verantwoordelijk om een concrete bijdrage te leveren aan de identiteitsontwikkeling van de kinderen en jongeren op de Veluwe tot onderzoekende, zelfstandige, (zelf)bewuste en verantwoordelijke medemensen en kritische, betrokken en actieve wereldburgers. Gewerkt wordt aan een doorlopende leerlijn met betrekking tot (wereld)burgerschapsvorming en sociale cohesie tussen het openbaar/algemeen toegankelijk primair onderwijs en het openbaar/algemeen toegankelijk voortgezet onderwijs. Er wordt hierbij stilgestaan bij begrippen als; iedereen is welkom, wederzijds respect voor waarden en normen, werken in en voor de samenleving en ruimte voor ontwikkeling van diverse levensbeschouwelijke richtingen. Als scholen en als leerlingen, wordt met elkaar gedurfd en gewild om te leren, vanuit het motto: ,,In onze scholen slijp je dagelijks aan je identiteit''.

Taal en 2de taalontwikkeling
De drie besturen/scholen van 'Het Veluws Onderwijs Verband' werken nauw samen om naast de focus op Nederlandse taalontwikkeling, de 2de taalontwikkeling te stimuleren. Door middel van wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaring, samenwerking, scholing en ondersteuning wordt gezocht naar het adequaat aanbieden van een 2de taal, zoals Engels in het primair en voortgezet onderwijs op de Veluwe. Van der Capellen scholengemeenschap en de RSG Noord Oost Veluwe bieden beiden tweetalig onderwijs (atheneum, Havo) aan en delen deze specialistische expertise met het primair openbaar onderwijs, zodat ook hier sprake is van het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn 2de taal.

Recreatie, toerisme en vrije tijd
Het Veluws Onderwijs Verband kent de mogelijkheden die de Veluwe biedt op het gebied van recreatie, toerisme en vrije tijd. Zij wil hier een bijdrage aanleveren middels sportieve en culturele scholen met een sterk netwerk en participatie binnen de lokale en regionale sociaal culturele omgeving. Binnen het VMBO is een opleiding ontwikkeld die nadrukkelijk aansluit bij de ontwikkelingen op de Veluwe met betrekking tot toerisme en recreatie, zodat langs deze weg ook een bijdrage geleverd wordt aan actuele arbeidsmarktontwikkelingen.

Doel en werkwijze
Het Veluws Onderwijs Verband is een inspiratiebron voor alle algemeen toegankelijke en openbare scholen om kennis en ervaringen te delen op bovenstaande thema's via ontmoetingen, lezingen, miniconferenties, debatten, de dialoog, het goede gesprek en gericht onderzoek. Scholen die op deze thema's aansluiting willen zoeken zijn van harte welkom om met Het Veluws Onderwijs Verband mee te durven denken.

 

Het convenant is ondertekend door de heren R.D. Dorreboom (Noord Oost Veluwe), B.J.R. Redder (Proo) en R. de Voogd van Van der Capellen (Van Kinsbergen).


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com