START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5110 april 2013
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 15


De leraar in bovenbestuurlijke netwerken


Onder deze kop verschijnt binnenkort het eerste deel van een driedelige studie over de positie van de leraar in het hedendaagse onderwijs. Prof. Dr. P.W.A. Huisman heeft met medewerking van mevrouw Mr. M. van Es en Dr. F.G.H.M. Brekelmans een brochure gemaakt, waarbij in de probleemstelling o.a. het volgende wordt gezegd:

De leraar is niet alleen onderdeel van een team, een school, of werknemer onder een schoolbestuur. In toenemende mate is de leraar ook onderdeel van een netwerk van schoolbesturen en professionals die werken in andere sectoren zoals jeugdzorg, kinderbescherming, kinderopvang etc. De vraag is welke invloed deze netwerken hebben op de juridische positie van de leraar.

De autonomie van de onderwijsprofessional is afhankelijk van de autonome positie van de school. De school is steeds vaker onderdeel van een verband van een bestuur die meerdere scholen in stand houdt, dat bestuur is tezamen met andere besturen verbonden in bovenbestuurlijke netwerken, waarin afspraken worden gemaakt met kinderopvang, gemeenten, samenwerkingsverbanden (zoals passend onderwijs), vervolgopleidingen en concurrentscholen (in bijv. het regionale plan onderwijsvoorzieningen in het VO). Scholen in krimpgebieden werken samen om bijvoorbeeld personeelsproblemen op te lossen. Besturen richten gezamenlijke inkoopcombinaties op, niet alleen voor materiële zaken zoals huisvesting, maar bijvoorbeeld ook voor de aanbesteding van leermiddelen. Kortom: scholen, vroeger veelal eenpitters (1 school met 1 bestuur) bestaande uit enkelvoudige eenheden, gerangschikt in openbaar en bijzonder onderwijs (en daarbinnen per denominatie) zijn door de bestuurlijke schaalvergroting onderdeel geworden van grotere besturen, vaak over denominaties heen, en sinds de mogelijkheid van het samenwerkingsbestuur ook in combinaties tussen openbaar en bijzonder onderwijs.

In 2007, bij het advies over een proeve van wet inzake de maatschappelijke onderneming, stelde de Onderwijsraad bij een advies aan het ministerie van justitie over die maatschappelijke onderneming dat “bij het nader regelen van de maatschappelijke onderneming ook de rol van de professional, in het geval van het onderwijs de leraar of docent, een nadrukkelijke plaats moet krijgen. Het is opvallend dat de rol van de professional niet is genoemd in de toelichting bij de proeve”. Een belangrijke vraag is dus in hoeverre die rol in de lopende beleids- en wetsprocessen rond bestuurlijke netwerkvorming of ‘concernvorming’ in het onderwijs wel genoemd en geborgd is.

De brochure werkt deze constateringen vervolgens uit. Het is een leidraad voor mensen die ieder vanuit de eigen invalshoek met onderwijs van doen hebben. Voor MR/GMR-en is het een must!

Tijdens het AOb Congres op 25 april a.s. ligt een intekenlijst klaar waarop u kunt aangegeven dat u de brochure wilt bestellen. Aanmelding voor het Congres kan door HIER te klikken.

Het AOb Groepsbestuur zal in een eerstvolgende nieuwsbrief aangeven op welke manier u in het bezit kunt komen van voornoemde brochure.


Algemeen directeur Stichting Akkoord!-po zet openbaar onderwijs in Noord-Limburg in perspectief


Op 20 maart jl. ontvingen de openbare basisscholen van de Stichting Akkoord!-po, bestuur en algemene directie een certificaat openbare identiteit van het CBOO. Enige dagen later publiceerde De Limburger een interview met algemeen directeur Peter Adriaans van de Stichting Akkoord!-po, waarin hij zich met name richt op de positie van het openbaar basisonderwijs in een overwegend confessioneel Noord-Limburg. De benaderingswijze van Adriaans is interessant. Lees HIER verder.

 Noord-Nederland slaat de handen ineen


Het advies van de Onderwijsraad inzake een nieuwe normstelling voor een acceptabele omvang van basisscholen heeft veel tegenkrachten los gemaakt. Het is ook bijna niet te geloven, dat een prestigieus orgaan als de Onderwijsraad niet heeft doorgrond welke effecten een starre normstelling van minimaal 100 leerlingen voor een basisschool in landelijke – en met demografische krimp te maken hebbende regio's – heeft.

Positief effect ervan is ontegenzeggelijk, dat wetenschapsinstituten en regionale - soms provinciale - overheden met elkaar om de tafel gaan zitten om met elkaar ook publicitair een tegengeluid te laten horen en zien. Een duidelijk voorbeeld van een dergelijk samenwerkingsverband is Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN), waarbij de 3 noordelijke provincies samenwerken met HBO en universiteit in resp. Leeuwarden en Groningen. De nieuwsbrief die KKNN uitgeeft, behandelt veel aspecten van de krimpproblematiek voor het onderwijs en is wellicht een inspiratie voor andere regio's die met deze problematiek te maken krijgen. Het aprilnummer van KKNN is het lezen waard.

  5.000e cultuurcoördinator van Nederland gecertificeerd

(Persbericht van LKCA)


Marie-José Daemen, leerkracht en cultuurcoördinator op SBO De Bolster in Wijchen, is de 5000ste gecertificeerde cultuurcoördinator van Nederland. Zij ontving op woensdag 27 maart jl. haar certificaat, met twaalf andere leerkrachten uit de regio Wijchen.

Het 5000ste certificaat werd uitgereikt door Joop Mols, adviseur bij de Gelderse provinciale instelling voor cultuuronderwijs EDU-ART en een van de oorspronkelijke initiatiefnemers van de cursus interne cultuurcoördinator.

De cultuurcoördinator is binnen de school verantwoordelijk voor het beleid en de coördinatie van cultuureducatie. Doelstelling van het icc-project is te realiseren dat er uiteindelijk op alle circa 7000 basisscholen in Nederland een gecertificeerde cultuurcoördinator actief  is.

Gemiddeld komen er per jaar nog ruim 500 gecertificeerde cultuurcoördinatoren bij. En overigens zijn op veel scholen ook cultuurcoördinatoren actief die nog niet gecertificeerd zijn.

Kwalitatieve doelstelling is met de cultuurcoördinator een professioneel cultuurprogramma op elke basisschool te realiseren en een goede infrastructuur voor cultuureducatie in en om die school. Elke cursusdeelnemer schrijft daarom een cultuurbeleidsplan voor de eigen school.

De landelijke uitvoering van het icc-project is in handen van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) in Utrecht. Het LKCA heeft hierin een landelijke netwerkfunctie en organiseert onder meer bijeenkomsten voor cultuurcoördinatoren en icc-trainers en onderhoudt de landelijke website cultuurcoordinator.nl en nieuwsbrief. Regionaalen lokaal zijn icc-trainers verantwoordelijk voor de organisatie van de icc-cursussen.

Meer informatie vindt u HIER.


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com