START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5118 april 2013
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 16


IN MEMORIAM     -     COR DE RONDE     -     1925-2013


Op 4 april 2013 is Cor de Ronde overleden. Hij was vanaf het begin lid van zowel de Partij van de Arbeid als het Trefpunt  Levensovertuiging in de PvdA. Als voorzitter van het Humanistisch Verbond van 1977 tot 1987 heb ik nauw met hem samengewerkt als vice-voorzitter van het HV en als voorzitter van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en het Contactcentrum Openbaar Onderwijs (CBOO). Hij was in diezelfde periode burgemeester van Brielle na daarvoor lid van provinciale staten van Zuid-Holland, wethouder in Gorinchem en burgemeester in Bergambacht en Ammerstol te zijn geweest.

Hij was een strijdbaar humanist en sociaal-democraat die de humanistische stroming binnen het PvdA-Trefpunt lange tijd heeft vertegenwoordigd. In 1981 was hij een van de oprichters en de eerste voorzitter van het Humanistisch Vredesberaad dat zich onder andere verzette tegen de plaatsing van kruisraketten in Nederland. Hij zette zich in voor de humanistische geestelijke verzorging in de krijgsmacht en voor de toenmalige humanistische militaire tehuizen. Ook was hij lid van de maatschappelijke adviesraad voor de krijgsmacht.

Dankzij hem werd ik mij in de jaren zeventig bewust van het belang van het openbaar onderwijs waar alle geledingen uit de samenleving welkom zijn en leren omgaan met elkaar in actieve verdraagzaamheid. In die tijd kwamen er in het HV stemmen op om humanistische scholen op te gaan richten. Hij verzette zich daar met succes tegen waardoor de humanistische beweging in Nederland een belangrijke steunpilaar voor het levensbeschouwelijk pluriforme openbare onderwijs was en is. Het is mede daardoor dat ik mij vanaf 1988 als voorzitter van het CBOO heb kunnen inzetten voor de belangenbehartiging van het openbaar onderwijs.

Nog op hoge leeftijd vond hij dat de humanistische beweging zich strijdbaarder moest inzetten voor vrede en tegen maatschappelijke achterstelling. De PvdA, het HV en het openbaar onderwijs verliezen in hem een overtuigde bondgenoot!

Rob Tielman


OBS De Vossener van Stichting Akkoord!-po in Venlo–Blerick ondergaat metamorfose


De Vossener werd in de jaren zeventig als eerste openbare lagere school in stadsdeel Blerick opgericht. De Vossener telt ongeveer 160 leerlingen. In samenwerking met ouders kiest de school voor onderwijs met hoge kwaliteit. In een sfeervolle en rijke omgeving krijgen kinderen de ruimte om te groeien.

In 2013 verhuist de school naar een multifunctioneel gebouw (MFC) binnen de wijk. Op woensdag 30 januari werden de nieuwe namen van de partners van MFC "Op Expeditie" onthuld. De vlag werd in top gehesen in een zelf gebouwde vlaggenmast. Als dansend en zingend werden de namen onthuld. Vanaf 12 augustus zal OBS De Vossener gaan heten: OBS De Ontdekking.
 CBOO-lidorganisatie HVO kondigt nieuwe cursus aan


U kunt nog inschrijven, want er zijn nog plaatsen vrij.  Lees HIER verder.

 
Aanscherping Congresprogramma openbaar onderwijs 25 april 2013


T.b.v. het AOb Congres openbaar onderwijs 2013 heeft het groepsbestuur na overleg met enige actoren het programma nog wat aangescherpt en is nu glashelder dat u dit Congres, dat op donderdag 25 april plaatsvindt, niet mag missen als u "hart hebt" voor het openbaar onderwijs.

Voor het aangescherpte programma klik HIER.

Voor het onwaarschijnlijke geval, dat u zich nog niet heeft aangemeld is het een kwestie van even HIER klikken. Het invullen van het Aob-lidnummer geldt uiteraard alleen voor AOb-leden. Ook als u geen AOb-lid bent, bent u van harte welkom. Reiskosten worden vergoed.

 
AOb-nieuwsbrief PO meldt interessante zaken


Alhoewel de hieronder beschreven actualiteiten zich niet beperken tot het openbaar onderwijs is deze berichtgeving in algemene zin ook voor geïnteresseerde geledingen in het openbaar onderwijs zeker relevant: 


Toezicht op de samenwerkingsverbanden

De Inspectie van het Onderwijs streeft naar een open benadering van de ontwikkeling van het toezicht, met behoud van haar positie als toezichthouder. Met de consultatie willen wij de kwaliteit van het toezicht op de samenwerkingsverbanden verhogen en het draagvlak voor het toezicht vergroten. Op de website www.internetconsultatie.nl kunt u het kader lezen, downloaden en erop reageren. Lees HIER verder.


Kabinet en sociale partners eens over sociale agenda voor arbeidsmarkt van de 21e eeuw

Kabinet en sociale partners zijn het eens geworden over een mix van maatregelen om economisch herstel op korte termijn te stimuleren en de arbeidsmarkt aan te passen aan de wensen en eisen van de 21e eeuw. Daarbij wordt gekozen voor een actievere aanpak om werkloosheid te voorkomen en mensen van werk naar werk te helpen, het liefst vóór ze in de WW komen. Want daarover zijn de sociale partners en het kabinet het eens: het doel is het verblijf in de WW zo kort mogelijk te laten duren. Daar profiteren werknemers, werkgevers en de overheidsfinanciën van. Lees HIER verder.


Lerarenbeurs ook voor invalkracht

Ambulant begeleiders in het (voortgezet) speciaal onderwijs en leraren zonder vast contract die zich verder willen ontwikkelen, moeten meer gebruik kunnen maken van de Lerarenbeurs. Dat vinden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. Zij stellen daarvoor ruim 60 miljoen euro beschikbaar. Volgens Bussemaker en Dekker moeten meer leraren, ook zonder vaste aanstelling, de kans krijgen hun vakkennis te verbreden of zich te specialiseren door een bachelor- of masteropleiding. Doel van de beurs is het opleidingsniveau van leraren te verhogen, de inzetbaarheid van leraren te vergroten en een loopbaan in het onderwijs aantrekkelijker te maken. Lees HIER verder.


Scholen wettelijk verplicht pesten aan te pakken

Scholen worden bij wet verplicht om op effectieve wijze pesten tegen te gaan. Gepeste kinderen en hun ouders die op school geen gehoor vinden, kunnen in het uiterste geval terecht bij de Kinderombudsman. Nieuwe en zittende leraren worden ondersteund om pesten te voorkomen, te signaleren en aan te pakken. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en Kinderombudsman Marc Dullaert hebben vandaag hun gezamenlijke plan van aanpak tegen pesten gepresenteerd. Lees HIER verder.


Nullijn van de baan in sociaal akkoord

De AOb is tevreden dat de nullijn voor onderwijspersoneel niet aan de onderhandelingstafel is gesneuveld als ruil voor andere zaken. 'In het primair onderwijs werd de nullijn al opgelegd in 2009, andere sectoren volgden in het jaar er op,' aldus Hoogenboom. 'Nog langer doordrukken van de nullijn is niet te verkroppen als je bedenkt dat het onderwijs een sector is die in feite de hele economie op de nek heeft: rammelt het onderwijs, dan gaat dat ten koste van de kwaliteit van de hele beroepsbevolking. Met nullijnen en een hoge werkdruk lok je geen studenten naar de lerarenopleidingen. Dat blijft nog wel even een probleem, maar zonder nullijn kunnen we een begin maken aan de oplossing er van.' Lees HIER verder.


Doorwerkende oudere leraren voorkomen tekort

Langer doorwerken door oudere leerkrachten heeft een grootschalig lerarentekort voorkomen. Dat blijkt uit de vandaag verschenen Beleidsdoorlichting Actieplan LeerKracht van Nederland. Voor 2016 verwacht het ministerie, ondanks het actieplan, een tekort van tegen de vierduizend fulltime banen. De nullijn heeft het salariseffect van het Convenant Leerkracht volledig weggevaagd, zo maakt de beleidsdoorlichting duidelijk. Lees HIER verder.


Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) – Kwaliteitscheck

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vroegschoolse educatie (VVE) op de scholen die onder het bestuur vallen. Het helder in kaart brengen van de kwaliteit van de VVE en het juist interveniëren, kan een lastige opgave zijn. Verschillende publicaties en instrumenten kunnen u helpen dit proces te doorlopen. Lees HIER verder.


Opleiding ICT-coach van start in september 2013

Dit najaar start de post-HBO-opleiding tot ICT-coach op vier plaatsen in Nederland. De opleiding is bedoeld voor ICT-ers in het onderwijs die zich verder willen professionaliseren, maar ook voor leerkrachten die zich willen bijscholen tot ICT-coach. De QL-ICT Academie en de Inschool Academie ontwikkelden de opleiding en bieden deze samen aan. Deelnemers krijgen na een succesvolle afronding een landelijk erkend post-hbo-diploma. Deelname is mogelijk via open inschrijvingen en in-company trajecten. Lees HIER verder.


Nederland bovenaan in internationale vergelijking kinderwelzijn

Gemiddeld genomen hebben Nederlandse kinderen het goed en staat Nederland bovenaan de lijst. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van UNICEF 'Het Welzijn van kinderen in ontwikkelde landen' waarin de situatie van kinderen in 29 ontwikkelde landen met elkaar vergeleken wordt. De top van de lijst wordt gedomineerd door de kleinere Noord-Europese landen, respectievelijk Nederland, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden. Griekenland en de Verenigde Staten scoren extreem laag. Lees HIER verder.


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com