START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5124 april 2013
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 17


Rob Tielman neemt afscheid als voorzitter van het CBOO


Op dinsdag 11 juni 2013 neemt Prof. Dr. Rob A.P. Tielman afscheid als voorzitter van het CBOO. Hij heeft die functie sinds 1988 ruim 25 jaar bekleed. In die periode is hij de toonaangevende persoon in het CBOO geweest. Zijn grote verdienste is met name de reconstructie van het CBOO tot netwerkorganisatie in de volle breedte voor het openbaar onderwijs in een sterk veranderende onderwijswereld. Daarom biedt het CBOO-bestuur hem een afscheidsbijeenkomst met diner aan, waarvoor ook een aantal kopstukken uit de onderwijswereld is uitgenodigd. In CBOO-bericht week 25 zal uitvoerig worden ingegaan op de betekenis die Rob Tielman voor het CBOO en voor het openbaar onderwijs in het algemeen heeft gehad.  

Als opvolger van Rob Tieman heeft het CBOO-bestuur uit zijn midden drs. Louis Jongejans gekozen, die daar de schoolleiders openbaar voortgezet onderwijs vertegenwoordigt. Een aardige indruk van waar de nieuwe voorzitter zich in het dagelijks leven mee bezig houdt, biedt dit Dordtse krantenartikel.


Nieuwe Wetgeving openbaar onderwijs


Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel i.v.m. de stichting en opheffing van openbare scholen door verzelfstandigde besturen in het primair onderwijs. Lees HIER verder.

 Eerder ingrijpen bij falend onderwijsbestuur


De Rijksoverheid publiceerde op 20 april op de eigen website een bericht over deze kwestie: Aan het overheidsbericht is een 23 pagina's tellende brief van MinOCW aan de Tweede Kamer gekoppeld, waarin dieper ingegaan wordt op de materie. De brief biedt een interessant overzicht voor wie zich wil verdiepen in de vraag hoe de verzelfstandiging van onderwijsbestuur is verlopen, welke overwegingen met voor- en nadelen een rol hebben gespeeld en hoe de overheid denkt een en ander in balans te houden. Buitengewoon interessant voor alle geledingen die bij onderwijsinstellingen zijn betrokken, is het hoofdstuk "Corrigerende mechanismen binnen instellingen” op blz. 9 en 10.  Met name voor de participanten in het openbaar onderwijs bieden deze passages naar het oordeel van het CBOO stof tot nadere doordenking, discussie en wellicht ook bruikbare alternatieven voor wat in de brief op het terrein van zelf correctie van besturen wordt aangeboden.

Voor het persbericht klik HIER.

Voor de brief van MinOCW aan de Tweede Kamer klik HIER.

 Nieuwsbrief AOb Groep Openbaar Onderwijs


CBOO-lidorganisatie AOb Groep Openbaar Onderwijs heeft de april-nieuwsbrief uitgebracht waarin behalve voor het Congres openbaar onderwijs 2013 ook met name aandacht wordt gevraagd voor regionale onderwijscafé's openbaar onderwijs.


AOb Groep Openbaar Onderwijs Congres 2013

Op donderdag 25 april organiseert de AOb Groep Openbaar Onderwijs in de Jaarbeurs te Utrecht van 14.00 – 17.30 uur het jaarlijkse identiteitscongres.

Onderwerp:The Voice or Exit
Medewerking verlenen:
Prof. dr. S. Braster - hoofddocent Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. mr. P.W.A. Huisman –Hoogleraar Onderwijsrecht Erasmus universiteit Rotterdam/hoofddocent Haagse Hogeschool
Drs. B.J. Kollmer – directeur/bestuurder VOO
Drs. M. Hietbrink – secretaris CBOO

Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
12.30 - 13.30 uur lunch - tijdige aanmelding
13.30 - 14.00 uur – ontvangst congresgangers
14.00 - 14.10 uur opening Congres door groepsvoorzitter A.P.M. van Helvoort
17.00 - 17.30 Afsluiting en naborrel

Aanmelden (er is nog voldoende ruimte) kan HIER.


AOb Groep Openbaar Onderwijs gaat het land in

De AOb Groep Openbaar Onderwijs gaat de komende tijd het land in om meer nog dan tot nu toe contact met de leden te krijgen.Dit gaan we doen door verspreid over de rayon`s een aantal onderwijscafé`s te houden. We zullen daar de betekenis van het Openbaar Onderwijs voor werkenden in dat onderwijs uit te leggen en aangeven hoe de openbare scholen hun indentiteit t.o.v. het bijzonder onderwijs kunnen versterken. Daarbij zijn we ook nadrukkelijk op zoek naar jongere leden in het openbaar onderwijs die in de toekomst de AOb Groep Openbaar Onderwijs moeten gaan besturen.


Het CAO-loze tijdperk wordt verder verlengd?

Krijgen de schoolbesturen te weinig geld? Volgens een onderzoek van de TUDelft (Productiviteitstrends in het voortgezet onderwijs) heeft er sinds 1992 een verdubbeling van het geld per leerling in het VO plaatsgevonden. Maar komt dat geld nu in het primaire proces terecht? Als het door de besturen wordt gebruikt voor uitbreiding van extra bestuurslagen,vastgoed,meer dure managers,luxe magazines het opbouwen van reserves e.d. zal het duidelijk zijn dat er veel geld blijft hangen. Lees HIER verder.


De actuele situatie in het onderwijs en wat daarmee te doen

1. De trend weg van de overheid en verzelfstandiging van onderwijsbestuur is in volle gang vanaf het Schevenings Beraad 1994.

2. Onderwijsvakorganisaties, zoals AOb en CNVO zijn gemarginaliseerd. Voor MinOCW zijn PO- en VO Raad de gesprekspartners die er toe doen.

3. Denominatieve lijnen in het onderwijs vervagen, mede door maatregelen als  bestuurlijke schaalvergroting, maar ook door demografische krimp e.d., die het belachelijke fenomeen "samenwerkingsscholen" hebben gegenereerd.

4. Openbaar onderwijs dreigt in de praktijk een farce te worden. Pogingen om via verhalen over actieve pluriformiteit het openbaar onderwijs nog een "identiteit" aan te meten doen aan  dat feit niets af. De kern van openbaar onderwijs, nl. dat het "van overheidswege" verzorgd wordt , wordt door de Rijksoverheid niet meer en door de lokale overheid nog maar zelden waargemaakt. Die trend moet worden gekeerd. Het AOb Groepsbestuur Openbaar Onderwijs is ervan overtuigd, dat langzamerhand ook tegenkrachten op gang komen. Maar dat zijn tot nu toe geluiden die qua tijd en spreiding dusdanig zijn, dat coördinatie moeilijk wordt. Inventarisatie, analyse en gezamenlijk vooruit zien is iets wat er moet gebeuren. Dat zal o.a. gebeuren tijdens voornoemde onderwijscafé’s openbaar onderwijs.


 
De context van G/HVO in het openbaar onderwijs


Onder deze titel verscheen onlangs in de reeks Kortlopend Onderwijsonderzoek (KLOO) een studie over de stand van zaken m.b.t. het levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Uitgever is het Kohnstamminstituut van de Universiteit van Amsterdam. Aanvragers waren het CBOO en de VOO, die zich respectievelijk richtten op de vraag in hoeverre schoolbesturen en ouders aandacht hebben voor deze door de wetgever gegeven mogelijkheid voor apart GVO/HVO. De onderzoekers hebben hun onderzoeksvragen daarop afgestemd. Lees HIER meer. 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com