START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5115 mei 2013
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 20


Publieke belangen dienen


Onder deze titel brengt de Onderwijsraad een advies uit aan de Minister van OCW over het probleem, dat de maatschappelijke legitimiteit van schoolbesturen ter discussie is komen te staan. In het rapport doet de Onderwijsraad een paar aanbevelingen:

1.  Versterk het besturend vermogen
2.  Zet de inspectie beter in voor kwaliteitsbevordering


AOb-voorzitter Walter Dresscher heeft het advies ook gelezen en komt aan het eind van een AOb-commentaar tot de volgende conclusie: “Het wordt hoog tijd dat de geldstromen op scholen weer onder stevig publiek toezicht komen. In het belang van het onderwijs en in het belang van de belastingbetaler.” Daarbij spreekt hij niet uit of een dergelijke stellingname consequenties heeft voor het hele bouwwerk van verzelfstandigde schoolbesturen en hun sectorraden.

Voor het openbaar onderwijs ligt die vraag toch wel voor de hand, wellicht meer dan voor het bijzonder onderwijs. Het gaat immers om van overheidswege gegeven onderwijs? Het thema zal in de komende maanden zeker bespreekpunt zijn op de agenda van CBOO-bestuursvergaderingen en in gesprekken met TK-leden aan de orde worden gesteld.

Voor het advies van de Onderwijsraad, klik HIER.
Voor het commentaar van AOb-voorzitter Walter Dresscher, HIER.


Nieuwsbrief AOb Groep Openbaar Onderwijs


CBOO-lidorganisatie AOb Groep Openbaar Onderwijs heeft de mei-nieuwsbrief uitgebracht: 


AOb Congres openbaar onderwijs biedt nieuwe impulsen

Het Congres van de AOb Groep Openbaar Onderwijs dat op 25 april jl. plaatsvond, biedt een aantal handvatten die kunnen leiden tot het sterker op de kaart zetten van het openbaar onderwijs. Lees HIER meer.


AOb groepbestuur openbaar onderwijs start openbaar onderwijscafés

Mede geïnspireerd door de Congres-constatering dat het openbaar onderwijs beter op de kaart moet worden gebracht bij onderwijs en politiek, start het Groepsbestuur Openbaar Onderwijs in het schooljaar 2013 – 2014 een hele reeks bijeenkomsten, die het karakter zullen hebben van onderwijscafés. Lees HIER meer.

 
Gekunsteld


Het Nederlandse duale onderwijsstelsel dateert van 1917 toen na een schoolstrijd duidelijke afspraken zijn gemaakt over de precondities waaronder resp. openbaar en bijzonder onderwijs kunnen worden verzorgd. Nu, bijna 100 jaar later staat het stelsel niet alleen inhoudelijk, maar ook organisatorisch onder druk.

Een advies van de Onderwijsraad, waarin als minimum schoolgrootte in het basisonderwijs een aantal van 100 leerlingen wordt gehanteerd, leidt bij de Besturenraad PC tot een redeneertrant die de volgende in de eigen nieuwsbrief weergegeven gedocumenteerde uitspraak oplevert: “Wij zien ook de voordelen van de samenwerkingsschool. We voeren ineens heel boeiende en intensieve gesprekken, ook met ouders, over wat nu eigenlijk de inhoud van de christelijke en openbare identiteit in de samenwerkingsschool zou moeten zijn.”

Het lijkt erop alsof men door de nood geboren (gedwongen fusie van openbare en PC-scholen) ineens op zoek is naar een christelijke en openbare identiteit. Dat moet ook wel, omdat anders niet te verkopen is dat er überhaupt nog schoolbesturen op christelijke grondslag bestaan. Een gekunstelde zoektocht naar identiteiten wordt het wel. Bovendien is het de vraag hoe men deze identiteiten in een gefuseerde school vorm zou moeten geven.

Voor het artikel over de samenwerkingsschool uit de nieuwsbrief van de Besturenraad, klik HIER.

 Nieuwe CAO voor GVO en HVO

(ingezonden mededeling)


Voor werknemers GVO en HVO is een nieuwe CAO afgesloten. Deze  CAO heeft een looptijd van ruim anderhalf jaar, namelijk van 1 januari 2013 tot en met 31 juli 2014. De Stichting Dienstencentrum GVO en HVO is verheugd dat samen met de betrokken vakbonden, te weten CNV Onderwijs en de Algemene Onderwijsbond tot dit resultaat kon worden gekomen. Deze CAO legt de afspraken vast die gelden voor de werknemers in dienst bij de denominatieve werkgevers op het gebied van arbeidsvoorwaarden, regels en voorschriften.

De CAO is te downloaden via Dienstencentrum GVO en HVO en wordt binnenkort als brochure gepubliceerd. Voor vragen over deze CAO kunt u terecht bij het Dienstencentrum GVO en HVO, info@gvoenhvo.nl, tel. (030) 28 56 858 of bij de betrokken vakbonden.

  
OCW-beleid seksuele diversiteit wordt ook na 2014 voortgezet!


Sinds 2008 is het CBOO betrokken bij gerichte emancipatieprojecten die betrekking hebben op de problematiek van seksuele diversiteit in het primair en voortgezet onderwijs. Sinds 2011 gebeurt dat in een samenwerkingsverband onderwijsalliantie seksuele diversiteit, waarin naast het CBOO samenwerken de AOb, CNV onderwijs en als deskundig partner Edudivers, kenniscentrum voor seksuele diversiteit te Amsterdam.

Momenteel loopt een project met een looptijd van 4 jaar waarin geprobeerd wordt om met name via gemeenten en schoolbesturen door te dringen in de scholen en daar belangstelling te wekken voor een grondige aanpak van de problematiek. Ook MinOCW neemt de zaak zeer serieus. Dat blijkt ondermeer uit de brief met bijlage, die Minister Jet Bussemaker naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Zie daarvoor HIER (brief) en HIER (bijlage).

NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com