START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 515 juni 2013
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 23


Haalt het openbaar onderwijs 2017?


Het begint erop te lijken, dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. Hij is echter heel actueel. Met 2 mokerslagen, verwoord in beleidsbrieven (zie volgende onderwerp) van 29 en 30 mei jl., hebben de bewindslieden van MinOCW, minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker, de Tweede Kamer en daarmee het Nederlandse publiek duidelijk gemaakt, dat zij er weinig moeite mee hebben in één week zowel de wezenskenmerken van de identiteit als de (grond)wettelijke grondslag van het openbaar onderwijs achteloos ter zijde te stellen. Het schrikbarende daarbij is dat het maar ten dele het gevolg is van een bezuinigingsoperatie, maar m.b.t. het beleid kleine scholen in krimpregio’s van de staatssecretaris een “herschikkingsoperatie”.

Het komt het CBOO voor, dat deze ontwikkeling het (begin van het ?) einde markeert van een weg, die in feite begon met de uitkomst van het Schevenings Beraad Bestuurlijke Vernieuwing (SBBV) van 1994. Een jaar eerder had de Rijksoverheid afscheid genomen van de laatste Rijks VO school. Het SBBV zette de deur open voor verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, waarmee de discussie begon over de vraag of stichtingen voor openbaar onderwijs wel voldeden aan het predikaat “van overheidswege” en hun functioneren qua democratische controlemogelijkheid wel door de beugel kan. Inmiddels is de stichting als bestuursvorm in het openbaar onderwijs in zowel het primair als het voortgezet onderwijs overheersend.

Een paar jaar later was het weer raak! In 1997 werd door wetgeving de constructie van “samenwerkingsbesturen” mogelijk, waarbij besturen van openbaar onderwijs mochten fuseren met besturen voor bijzonder onderwijs. Die constructie was bedoeld voor “noodsituaties” in krimpregio’s, maar vormde in een aantal gevallen voor megalomaan denkende onderwijsbestuurders een vrijbrief om “groot te gaan”. Soms werd nog vlak voordat de fusietoets, die  deze oneigenlijke ontwikkeling moest tegengaan,  in werking trad  (1 jan 2011), een fusie van openbaar en bijzonder onderwijsbestuur gerealiseerd. Daardoor is er bijvoorbeeld in de Gelderse Achterhoek (bijna geen) voortgezet openbaar onderwijs meer.

MinOCW en de Staten-Generaal  stonden erbij en keken ernaar, waarschuwingen van o.a. het CBOO ten spijt. Niettemin werd in ieder geval nog op papier beleden, dat gewaakt moet worden voor “de identiteit van het openbaar onderwijs” en dat die nooit verloren zou mogen gaan. De praktijk laat zien dat zowel de rijksoverheid als de gemeenten die hun openbaar onderwijs verzelfstandigd hebben van dit schone voornemen weinig tot geen gebruik hebben gemaakt , laat staan te formuleren wat ze onder “openbare identiteit” verstaan.

De hiervoor genoemde beleidsbrieven van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker die afgelopen week zijn gepubliceerd, winden er geen doekjes meer om. Het duaal onderwijsstelsel (openbaar en bijzonder onderwijs) kan als dat zo uitkomt rustig terzijde worden geschoven. De uit grondwetsartikel Art. 23 lid 4 voortvloeiende regel, dat de laatste school een openbare school is, eveneens. Het lijkt erop dat staatssecretaris dat over het hoofd heeft gezien of afwacht of er misschien ook iemand wakker is.

Emeritus hoogleraar onderwijsrecht prof. Mr. Dr. D. Mentink in ieder geval wel. Die gaf jl. woensdag in een door ouderorganisaties georganiseerd onderwijscafé in den Haag in het bijzijn van TK-onderwijswoordvoerders aan, dat de Tweede Kamer niet ontkomt aan een discussie over voornoemd grondwetsartikel als deze kwestie in de Vaste Kamercommissie onderwijs ter sprake komt.

Minister Bussemaker maakt het in haar beleidsbrief van 30 mei jl. nog bonter. Zo is zij van plan de structurele subsidie van 10 miljoen euro per jaar voor het Dienstencentrum GVO en HVO te beëindigen. De redenering die zij daarbij volgt, is dat ouders die hun kinderen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs willen laten geven, terecht kunnen bij het bijzonder onderwijs. In de wet is vastgelegd dat de openbare school gelegenheid moet bieden tot G/HVO als ouders erom vragen. G/HVO wordt onder schooltijd, maar buiten de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van de school gegeven. Het stopzetten van de rijkssubsidie treft 74.000 leerlingen in het openbaar onderwijs, die nu via het Dienstencentrum GVO en HVO godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs krijgen. Dit beleidsvoornemen is dus een rechtstreekse benadeling van het openbaar onderwijs en in strijd met een wettelijke verplichting van de overheid. Het lijkt er op, dat met dit plan het bijzonder onderwijs in een seculariserende samenleving een klus krijgt toegeschoven die alsnog moet zorgen voor inhoudelijke legitimering voor het confessioneel onderwijs. Overigens kan humanistisch vormingsonderwijs daar niet worden verzorgd, ook al iets waarover kennelijk niet is nagedacht.

Alles bij elkaar dringt zich de vraag op in hoeverre de rijksoverheid het duaal onderwijsstelsel nog serieus neemt. Het wordt wellicht tijd onder ogen te zien, dat de discussie zich moet toespitsen op de vraag hoe in Nederland onderwijs wordt aangestuurd en bestuurd en welke fundamenteel initiërende rol de overheid daarbij als uitvoerend orgaan van de publieke gemeenschap en verschaffer van het daartoe benodigde belastinggeld voor het funderend onderwijs moet spelen. Daarmee komt ook het Initiatief Wetsvoorstel van de AOb Groep Openbaar Onderwijs “de vereniging als bestuursvorm voor het openbaar onderwijs”, waarvan ouders en docenten als stakeholders in het onderwijsproces de leden zijn, weer in beeld.

Het CBOO stuurt deze week n.a.v. voornoemde beleidsbrieven twee brieven naar de vaste Kamercommissie voor onderwijs, waarbij meer gedetailleerd wordt ingegaan op de door het CBOO sterk afgekeurde beleidsvoornemens.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het CBOO-secretariaat.


Het CBOO reageert naar het ministerie…..


De brief van staatssecretaris van OCW Sander Dekker, betreft “beleidsvisie leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs” d.d. 29 mei 2013

Het commentaar hierop van het CBOO.


De brief van minister van OCW Jet Bussemaker en staatssecretaris van OCW Sander Dekker, betreft “invulling subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek” d.d. 30 mei 2013

Het commentaar hierop van het CBOO.

 
Positie leraren in WMS door lobbywerk AOb versterkt


Dat is de strekking van de AOb-nieuwsbrief van 3 juni jl., waarin een aantal aspecten van medezeggenschap in het onderwijs uitvoerig wordt belicht. De volgende zinnen uit het bericht zijn voor de positie van leraren in het onderwijs van groot belang.

“Harm Beertema (PVV) pleitte juist voor meer zeggenschap van leraren over de inhoud van het onderwijs. De AOb heeft eerder zo'n zelfde idee meegenomen in een wetsvoorstel om de positie van leraren te versterken”.

Concreet is hierbij ondermeer aan de orde het initiatief wetsvoorstel om voor het openbaar onderwijs ‘de vereniging‘ – waarin leraren en ouders vertegenwoordigd zijn – als bestuursvorm  mogelijk te maken. Dit initiatief wetsvoorstel is in portefeuille bij de onderwijswoordvoerder van D66, TK-lid Paul van Meenen, die daarover momenteel met de AOb communiceert.

Voor de AOb-nieuwsbrief, klik HIER.

 
Brieven MinOCW voornoemd doen alom stof opwaaien


Het CBOO geeft hierbij een aantal reacties van organisaties die er m.b.t. deze kwestie toe doen! Daarnaast wordt hieronder een petitie weergegeven die u kunt tekenen en digitaal versturen.

Voor meer informatie:

1.         Een reactie van het CBOO op artikel in de Volkskrant n.a.v. de brief van de staatssecretaris Dekker
            d.d. 29 mei jl.

2.         Het krantenartikel in de Volkskrant waarop gereageerd wordt.

3.         De reactie van Dienstencentrum GVO.

4.         De door deze organisatie opgestelde petitie (kan digitaal door de lezer worden ingevuld).

5.         Reactie van de VOO.

6.         Reactie van de VOS ABB.

7.         Een uitstekend commentaar van de VOS/ABB op de opmerkelijke reactie van de PO  en de VO Raad, waaruit is af te leiden dat deze respectabele organen G/HVO niet rekenen tot het primaire proces. het CBOO sluit zich geheel aan bij het VOS/ABB commentaar.

 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com