START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5119 juni 2013
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 25


Interview n.a.v. het afscheid van Rob Tielman als voorzitter van het CBOO


N.a.v. het afscheid van Rob Tielman (zie CBOO-bericht week 24) werd het tijd de nieuwe voorzitter van het CBOO te interviewen.  Het werd een interessant gesprek met Louis Jongejans dat ook zo met zijn bevlogen voorganger Rob Tielman plaats had kunnen vinden.

Als we Louis Jongejans vragen wat op dit moment speelt in het CBOO laat hij er geen gras over groeien. Jongejans heeft een duidelijke mening over de voorgestelde schaalvergroting van basisscholen (zoals voorgesteld door staatssecretaris Dekker) en het feit dat de subsidie voor godsdienstonderwijs in het primair onderwijs zouden worden afgeschaft.

 “Kleine scholen moeten gaan samenwerken, ook al zijn ze gegrondvest op een verschillende levensovertuiging”. Deze woorden van staatssecretaris Dekker (Onderwijs) . Vanuit financieel opzicht wellicht een goede insteek, maar vergeet de regering niet iets?

Jongejans: “In de praktijk zeggen veel bijzondere scholen dat ze breed toegankelijk zijn en de verschillen met openbaar onderwijs daardoor miniem zijn. Wat deze bijzondere schoolbesturen vergeten is o.a. de democratische beginselen, die echt de kern vormen van openbaar onderwijs. Daarnaast vergeet de overheid haar plicht te zorgen voor openbaar onderwijs en heeft de gemeente daar ook direct invloed op.” Het bovenstaande lijkt verwaarloosbaar, maar het is wezenlijk. Zo blijft de wethouder van onderwijs in elke gemeente verantwoordelijk voor openbaar onderwijs. De gemeente heeft dus een vastgelegde rol in het openbaar onderwijs. Dat betekent ook dat ze kan ingrijpen bij misstanden. Dat dit noodzakelijk is hebben diverse affaires met grotere besturen laten zien.

Jongejans laat er geen onduidelijkheid over bestaan: “Als bijzondere scholen en openbare scholen samen gaan, dienen de bijzondere scholen de stap te maken naar openbaar onderwijs. Als men toch zegt dat de verschillen klein zijn, hoeft dat geen probleem te zijn. In de praktijk zien we echter vaak het tegenovergestelde. De gemeente raakt daardoor de wettelijke controlefunctie kwijt en geeft haar eigen rol en invloed gewoonweg weg. Iets waar ze spijt van kunnen krijgen op het moment dat ze invloed willen uitoefenen op een voorziening die voor inwoners van een gemeente zo belangrijk is”.Louis Jongejans (per 11 juni 2013 voorzitter CBOO)


Sommige gemeenten kiezen wellicht soms bewust voor het weggeven van deze verantwoordelijkheden, een aantal andere gemeenten hebben het niet eens in beeld. De vraag is of dat verstandig is. Het staat in ieder geval haaks op wat volgens het CBOO de intentie was van de wetgeving bij de start van het openbaar onderwijs.

Het CBOO neemt het als belangenbehartiger voor het openbaar onderwijs op en voelt de plicht om de politiek te wijzen op haar verantwoordelijkheden die niet voor niets in (Grondwet)wetgeving zijn vastgelegd.

Dat geldt ook voor de plannen de subsidies stop te zetten voor godsdienstonderwijs in het openbaar primair onderwijs. Als we Jongejans vragen wat hij daarvan denkt geeft hij het CBOO-standpunt helder weer: “Kern van pluriformiteit is dat openbare scholen niet alleen toegankelijk zijn voor mensen met diverse levensbeschouwingen, maar tevens dat deze levensbeschouwingen, samen met het humanisme op neutrale wijze (en niet door een katholieke, islamitische of pc-bril) worden benaderd. Het openbaar onderwijs staat voor gelijkwaardigheid en respect en dat is een groot goed. Dat geldt ook voor verworvenheden van onze samenleving zoals o.a. de gelijke rechten van samenlevingsvormen zoals het homohuwelijk. Hoe kan een school met een Katholieke levensovertuiging nou neutraal de Islam of het homohuwelijk behandelen?”

Daarnaast gaat Jongejans nogmaals in op het weggeven van gemeentebevoegdheden als de plannen van staatssecretaris Dekker uitgevoerd worden: “Via de gemeente heeft elke burger op deze manier indirect invloed op onderwijs. De Openbaar Onderwijsgroep van het AOb bereidde, om de invloed van de professional en burger verder te vergroten, een wetsvoorstel voor dat de verenigingsvorm mogelijk moet maken voor openbare scholen. Iets dat in tijden van allerlei uitwassen op bestuursniveau van grotere onderwijskoepels actueler dan ooit is. Voormalig onderwijsminister Plassterk (PvdA) zei ooit: “Geef het onderwijs terug aan de docent”. Wat de gemeenten nu doen door hun verantwoordelijkheden weg te (laten) geven is de afstand naar onderwijs nog groter maken.

Louis Jongejans besluit zijn betoog met een pleidooi voor de verenigingsvorm voor openbaar onderwijs: “openbaar onderwijs heeft in ieder geval wortels in elke gemeente. Als daar de verenigingsvorm voor openbaar onderwijs bij komt, krijgen niet alleen de docenten hun invloed op het onderwijs terug, maar ook de burgers”.


VNG heeft geen trek bekostiging HVO/GVO voor zijn rekening te nemen


Ook de VNG is er geen voorstander van, dat MinOCW de subsidie voor het Dienstencentrum GVO/HVO intrekt. Als dat toch zou gebeuren, omdat de TK (en EK) akkoord gaan, is de VNG niet van plan de gemeenten aan te raden de bekostiging over te nemen. De redenering die de VNG in zijn nieuwsbrief van vrijdag 14 juni volgt is de moeite waard te lezen; klik HIER.

 
Persbericht Sectordag

(ontleend aan website PC GVO)


Op 14 juni jl. vond in Amersfoort de jaarlijkse landelijke studiedag plaats voor docenten godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GVO en HVO) op openbare basisscholen. Een geslaagde dag, aldus de organisatie, ondanks het voornemen van het kabinet om de subsidie voor dit onderwijs per 1 januari 2014 stop te zetten.

Lees HIER verder.

  
Verzoek Raad van Kerken aan overheid om af te zien van de aangekondigde bezuiniging op godsdienstonderwijs op openbare scholen


De Raad van Kerken vraagt de overheid om af te zien van de aangekondigde bezuiniging op godsdienstonderwijs op openbare scholen. In een brief aan de leden van de vaste Kamercommissie OCW en de fracties in de Tweede Kamer stelt de Raad dat onderwijs in ethiek en in verantwoord sociaal handelen bijdragen aan integrerend burgerschap. De Raad noemt het verder van belang om aanwezige infrastructuur in stand te houden en de brief wijst op internationale ontwikkelingen waar juist sprake is van een opnieuw onderkennen van het belang van godsdienstige en humanistische vorming.

Klik HIER voor de tekst van de brief.


Homopesten op school; bijeenkomst op 1 juli in Utrecht


De laatste maanden is er veel aandacht voor pesten. Bij twee slachtoffers van pesten, Tim Ribberink (20) en Fleur Bloemen (15), heeft het tot suïcide geleid. De staatssecretaris verplicht scholen om een adequaat antwoord op pesten te hebben. Leerlingen die op school een beetje anders zijn of ‘uit de kast’ komen, zijn extra kwetsbaar om gepest te worden. Hoe ervaren zij dat en hoe gaan zij ermee om? Is homopesten anders dan andere vormen van pesten? Hoe kun je als docent homopesten voorkomen of aanpakken? Wat kun je als ouder doen als je kind zich onveilig voelt? Op de onderwijsdag van het Midzomergrachtfestival staat homopesten centraal.

De AOb neemt evenals het CBOO deel in de onderwijsalliantie seksuele diversiteit (OSD). De avond wordt georganiseerd door AOb Roze, de groep binnen de Algemene Onderwijsbond die zich bezighoudt met seksuele diversiteit in het onderwijs.

De middag wordt georganiseerd door de Onderwijsalliantie Seksuele Diversiteit. Met de MijnID campagne stimuleert de Onderwijsalliantie alle schoolleiders, docenten, leerlingen en ouders in Nederland om hun school zo te verbeteren dat iedereen zichzelf kan zijn. Na afloop is er een borrel en een hapje. Als je wil, kun je daarna meedoen met het avondprogramma.

Klik HIER voor een nadere uitwerking van het programma.

 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com