START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5127 juni 2013
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 26


Ontluisterend debat


Donderdagavond 27 juni vergaderde de vaste Kamercommissie voor Onderwijs over de bezuinigingen die voortvloeiden uit de brief van de minister en staatssecretaris van OCW d.d. 30 mei 2013. In die brief werd een groot aantal bezuinigingsposten benoemd. Belangrijke elementen in het debat van de Kamercommissie waren het intrekken van de subsidies op G/HVO en de ouderorganisaties. Van beide is nog niet duidelijk hoe het balletje gaat rollen. Verschillende fractiewoordvoerders hebben moties aangekondigd.

De meest opmerkelijke spreker was staatssecretaris S. Dekker (VVD). Die bestond het om de subsidie voor het Dienstencentrum GVO en HVO voor te stellen als een bevoordeling van het openbaar onderwijs boven het bijzonder onderwijs. Daarmee negeert de staatssecretaris het al sinds 1857 bestaande grondrecht van ouders die hun kind naar het openbaar onderwijs sturen hen godsdienstig (en later humanistisch) vormingsonderwijs te laten volgen. Het einde van de schoolstrijd in 1917 gaf aan het bijzonder onderwijs alleen al door het bestaan ervan de mogelijkheid om invulling te geven aan de confessionele taakstelling die de ouders voor hun kinderen daar wilden en dat door een volledige subsidiering waaraan iedere belastingbetaler moest bijdragen. Dat is decennia lang een veelvoud geweest van wat de subsidie voor G/HVO in het openbaar onderwijs heeft gekost.

Verder sprak de staatssecretaris over checks en balances van maatschappelijke organisaties die rond het onderwijs een rol spelen. Ouderorganisaties en vakbonden kunnen in zijn visie door  respectievelijk ouders en onderwijspersoneel worden betaald.  Verbazingwekkend was dat niemand van de Kamerleden op het idee kwam de staatssecretaris erop te wijzen dat VO-raad, PO-raad, HBO-raad, MBO-raad en HBO-raad worden gefinancierd vanuit schoolbesturen die daarbij zelf bepalen hoeveel geld van de belastingbetaler dat hen via de lumpsum bereikt, daaraan wordt besteed!

Docenten demonstreren tegen bezuinigingen vormingsonderwijs

(Persbericht Dienstencentrum GVO/HVO)


Op 25 juni jl. demonstreerden docenten godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GVO en HVO) in Den Haag tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet. Dat wil namelijk de gehele (jaarlijkse) subsidie van 10 miljoen euro voor dit vormingsonderwijs op openbare basisscholen schrappen.

       

       

Lees HIER verder.

De leraar in bovenbestuurlijke netwerken


Onder deze titel is in mei jl. een juridisch beleidsmatige verkenning verschenen t.b.v. de AOb- groepen voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs. De groep voor openbaar onderwijs is lidorganisatie van het CBOO.

De auteur, Prof. mr. Dr. P.W.A. Huisman van de Erasmus School of Law heeft hiermee het eerste deel van een drieluik afgerond. Aan het werk is en wordt ook deelgenomen door Mevr. Mr. M. van Es en mr. Dr. F.H.G.J. Brekelmans resp. verbonden aan en met de AOb.

Nog in week 26 verschijnt ook de laatste AOb-nieuwsbrief openbaar onderwijs van dit schooljaar. Daarin vindt u meer informatie over dit onderwerp, o.a. over de manier waarop u dit werk in bezit kunt krijgen.

 
Inschrijving WMS congres 2013 geopend


Medezeggenschap en passend onderwijs; 'van afstemming naar instemming'

Onder deze titel organiseert Onderwijsgeschillen samen met Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs op dinsdag 26 november 2013 het jaarlijkse WMS congres in de Reehorst in Ede. Dit congres, dat alweer voor de 7e keer wordt georganiseerd, is bestemd voor alle leden (G)MR’s (ouders, leerkrachten en leerlingen), OPR's, schoolbesturen, directies en andere geïnteresseerden in het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs.

De titel zegt het al; het congres staat vooral in het teken van passend onderwijs maar er is ook aandacht voor andere actuele thema’s die van belang zijn in het onderwijs en aansluiten bij vraagstukken waar u dagelijks binnen uw school en/of (G)MR mee te maken krijgt.

Lees HIER verder.

  


Ouderorganisaties willen aandacht voor homoseksualiteit


Een reeks landelijke organisaties door en voor ouders nam zich woensdag voor om meer aandacht aan seksuele diversiteit te geven. Daarnaast willen de organisaties de samenwerking met scholen op het gebied van homopesten en seksuele weerbaarheid vergroten.

Lees HIER verder.


CBOO-berichten onderbroken!!


In de regio Zuid-Nederland begint voor het PO en het VO aan het einde van deze week de zomervakantie. In de komende weken volgen na elkaar de regio’s Noord- en Midden-Nederland. Daarom is dit bericht het laatste dat in het schooljaar 2012-2013 verschijnt.

Dat betekent niet dat het CBOO-secretariaat gedurende 2 maanden gesloten is. Via e-mail en ook telefonisch is het secretariaat permanent bereikbaar via info@cboo.nl, mhietbrink48@gmail.com of mobiel nummer 06 - 53974437 (u wordt bij geen gehoor z.s.m. teruggebeld).

Ook wordt toezending van actuele zaken per e-mail of een telefoontje over zaken het openbaar onderwijs betreffende die zich afspelen in juli en/of augustus 2013, zeer op prijs gesteld. Er wordt dan meteen “werk” van gemaakt en er zal in de PR-sfeer, indien relevant, onmiddellijk na de zomervakantie aan de desbetreffende zaken aandacht worden besteed via CBOO- berichten.

Het DB/CBOO wenst alle lezers/lezeressen van CBOO-berichten een goede, hopelijk mooie en welverdiende zomervakantie 2013 toe!


Het eerstvolgende CBOO-bericht wordt verzonden aan het einde van week 36.

 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com