START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5116 oktober 2013
                                                                    WEEKBERICHT WEEK 42


Toezichthoudende rol van gemeenten nog onvoldoende


Zoals bekend worstelen gemeenten met hun toezichthoudende rol ten opzichte van het onderwijs. Als het echt mis gaat, kan de gemeente tenslotte de portemonnee trekken. Bijgaand artikel uit De Volkskrant laat zien dat ook een Tweede Kamer commissie heeft gekeken naar de rol van bestuurders.

Het CBOO onderzoekt om die reden de rechten en plichten van gemeenten als toezichthouder op het openbaar onderwijs. Het is immers vreemd dat overheidsgeld gebruikt wordt door besturen zonder dat diezelfde overheid controle heeft over de besteding daarvan. Vooruitlopend op dit onderzoek heeft een commissie o.l.v. Femke Halsema een aanzet gegeven voor een gedragscode voor besturen.

Lees HIER verder.

 
Beweging rond Grondwetsartikel 23


In het kader van de begrotingsbehandeling MinOCW 2013 - 2014 is de agenda van de Vaste Kamercommissie bij de bespreking op 9 december a.s. interessant. Aan de orde komen daar o.a. het advies van de Onderwijsraad inzake een nieuwe interpretatie van toepassing van het Grondwetsartikel 23 en de beleidsreactie daarop van MinOCW.

Het CBOO-bestuur volgt de kwestie met grote belangstelling en zal in zijn bestuursvergadering van 12 november a.s. de beide visies bespreken en vervolgens een standpunt bepalen en uitdragen.

Voor het advies van de Onderwijsraad, klik HIER.
De beleidsreactie kunt u HIER lezen.

  De praktijk van onderzoek


Onder die titel vond op 25 september jl. een congres plaats dat de afsluiting vormde van 16 jaar Kortlopend Onderzoek (KLOO). MinOCW heeft besloten dat onderwijsonderzoek langs andere lijnen moeten lopen, waardoor de veldorganisaties en de scholen niet rechtstreeks meer in de gelegenheid worden gesteld onderzoeksvragen in te dienen. In CBOO-berichten is hier eerder aandacht aan besteed. Het congres heeft voor het onderwijsveld wel wat na gelaten.

Tijdens het congres presenteerden de initiatiefnemers Onderzoekenderwijs een gratis instrument waarmee scholen ervoor kunnen zorgen dat het onderzoek op de school echt leidt tot schoolontwikkeling. In Onderzoekenderwijs treffen scholen een aantal tools die hen kunnen helpen de condities te realiseren, zodat:

- de onderzoeksresultaten echt bruikbaar zijn;
- een dialoog in het team ontstaat die een onderzoekende houding bij leraren stimuleert.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.onderzoekenderwijs.nl
Voor nadere vragen kunnen belangstellenden terecht bij:

Anje Ros en Anne ter Beek
Coördinatie Kortlopend Onderwijsonderzoek
073 62 47 216  -   06 51829811  -   www.kpcgroep.nl

De eindrapportage van het Kortlopend Onderwijsonderzoek kunt u lezen door HIER te klikken.

  Promotiefilm Godsdienstig vormingsonderwijs


In CBOO-bericht week 41 werd aandacht gevraagd voor de GVO-brochure ‘Krijtlijnen voor PC GVO’. Deze uitgave poogt duidelijk te maken wat PC GVO nu precies inhoudt. Daarnaast heeft Protestants Centrum GVO dit jaar een promotiefilm gemaakt. Daarin komen ook een paar directeuren van basisscholen aan het woord. Deze promotiefilm staat op de homepage van PC GVO en duurt ruim 9 minuten. Zeer instructief en het kijken waard!


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com