START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5130 oktober 2013
                                                                    WEEKBERICHT WEEK 44


Duaal Stelsel in het onderwijs niet meer vanzelfsprekend?


Van steeds meer kanten wordt de vraag opgeworpen of het duaal stelsel (openbaar en bijzonder onderwijs), waarbij denominatie het criterium is, nog van deze tijd is. Daaraan is niet alleen de maatschappelijke trend van secularisatie van de samenleving debet. Ook organisaties in het openbaar onderwijs met als eerste de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) stellen zich al geruime tijd die vraag.

De VOO kwam al een aantal jaren geleden met het concept ‘school’, waardoor een scholenbestand op denominatieve grondslag zou kunnen verdwijnen. Het CBOO gaf in bericht week 36 (1e bericht) van afgelopen zomer aan, dat ook de aansturing van het Nederlandse onderwijsstelsel bij een nadere doordenking van een eventueel nieuw onderwijsstelsel voor het funderend onderwijs aan de orde moet komen.

Recent gaf ook de directeur van de VOS/ABB de heer R. van der Veen in een helder commentaar op een samenwerkingsconstructie in het basisonderwijs in Zeeland aan welke kant het volgens zijn organisatie met het Nederlandse onderwijsstelsel op moet.

Op 12 november a.s. bespreekt het CBOO-bestuur o.a. de concept notitie voornoemd, waarna een standpunt zal worden bepaald waarmee het CBOO nadrukkelijk naar buiten gaat treden.

 
AOb Groep Openbaar Onderwijs start voorlichtingsbijeenkomsten


De AOb Groep Openbaar Onderwijs, opvolger van de vereniging AOb/AVMO (sinds2011), start in oktober een reeks voorlichtingsbijeenkomsten in de rayons. Groepsvoorzitter Ton (A.P.M.) van Helvoort, tevens CBOO-bestuurslid, verricht de aftrap op een bijeenkomst in AOb-rayon NW (locatie Alkmaar) op donderdag 21 november a.s. om 19.30 uur. Precies een week later, op 28 november, volgt een bijeenkomst in AOb-rayon Oost (locatie Arnhem).

Voor meer informatie over deze bijeenkomsten kunt u aanklikken:

Onderwijscafé Alkmaar
Onderwijscafé Arnhem


 Instemmingsgeschil over overdracht van scholen:  een voorbeeld van dilemma's!


In MR magazine nr. 5 van september 2013 (uitgave Kluwer) bespreekt Hilde Mertens, directeur/bestuurder Onderwijsgeschillen, een uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) van 28 maart 2013. De uitspraak heeft betrekking op een instemmingsgeschil over de overdracht van scholen. De GMR stemt niet in met het voorstel van het bevoegd gezag, waarop het bevoegd gezag een oordeel vraagt van de LCG WMS.

De geschillencommissie oordeelt dat de GMR in redelijkheid instemming aan het voorgenomen besluit heeft onthouden. Toch verleent de Commissie het bevoegd gezag vervangende instemming, omdat naar het oordeel van de Commissie in dit geval sprake was van zwaarwichtige omstandigheden. Artikel 32 lid 3 Wms bevat in geval van een redelijke weigering van de (G)MR een ontsnappingsmogelijkheid. Indien er bepaalde zwaarwichtige omstandigheden zijn die het voorstel van het bevoegd gezag rechtvaardigen, verleent de commissie toch vervangende instemming, ondanks de redelijkheid van de weigering van de (G)MR met het voorstel in te stemmen.

Voor het hele artikel, klik HIER.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com