START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 516 november 2013
                                                                    WEEKBERICHT WEEK 45


Democratisch gelegitimeerd?


Op donderdag 31 oktober sprak ex-vicevoorzitter van de Raad van State H. Tjeenk Willink in een (6e Bart Tromp) lezing in Amsterdam over het thema "de verwaarloosde staat". Belangrijk aspect ervan was de stelling, dat de overheid in een tijd van ontzuiling een groot aantal overheidstaken heeft geprivatiseerd zonder zich te realiseren, dat door de ontzuiling belangrijke sociale verbanden in het maatschappelijk middenveld zijn weggevallen, de burger zich meer ging gedragen als consument  en de volksvertegenwoordigers  door de combinatie van die 3 samenvallende verschijnselen onvoldoende zicht kunnen houden op wat zich vervolgens aan besluitvorming en daarmee samenhangende financiële consequenties voor de belasting betalende burger voltrekt.

Deze uitspraak werd actueel toen het CBOO door J.C Traas van een column van zijn hand van 27 oktober jl. op de website van de Vereniging van Vrienden van het Gymnasium op de hoogte werd gesteld. In die column behandelt Traas de ongelijkheid van kansen in het onderwijs vanuit de verschillende sociale milieu's, maar eindigt hij zijn column met te wijzen op de curieuze rol van de overheid m.b.t. de volgende gebeurtenis: 

Citaat:

Het lijkt trouwens wel alsof de overheid zelf het geloof in het bestaande onderwijsstelsel heeft verloren. In Maastricht is een vestiging van het United World College geopend, een dure particuliere opleiding (NRC Handelsblad 15 oktober). De gemeente Maastricht stak 8 miljoen euro in de bouw van een campus en de provincie Limburg fourneerde 5 miljoen. Leerlingen komen via een beurzenstelsel binnen. Voor scholieren die er, zonder beurs, alleen onderwijs volgen, lopen de kosten op naarmate de schooljaren vorderen, van 4700 tot 7700 euro per jaar.

Het luxe UWC contrasteert met de vier andere middelbare scholen in Maastricht. Die leden de afgelopen jaren verlies en om daaruit te komen heeft de overkoepelende stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs fors op hun budget gekort en worden leraren ontslagen.

Terwijl de particuliere school volop geld heeft en zich kan veroorloven eisen te stellen aan ouders en leerlingen moeten de gewone scholen proberen het moede hoofd boven water te houden. De ouders van hun leerlingen – die het schoolgeld van de particuliere opleiding niet kunnen opbrengen – moeten via de belasting wèl meebetalen voor de school van de elite.

Einde citaat column J.C. Traas

Meer toegespitst op de vraag of het openbaar onderwijs in de regio Maastricht nog een rol speelt, valt het CBOO bij nadere bestudering van het voornoemd NRC-artikel op, dat de financiering van het Maastrichtse project United World College op een verrassende manier verloopt. Het College krijgt de belastinggelden die door de provincie Limburg en door de gemeente Maastricht (opgeteld € 13 miljoen) beschikbaar zijn gesteld, via de bestuurder van de Stichting LVO. Bij bestudering van het organogram van deze VO-onderwijsstichting wordt duidelijk, dat hierin niets van het duaal stelsel is terug te vinden. Het is dus volstrekt onduidelijk op welke manier er controle is uitgeoefend op de manier waarop gemeenschapsgeld via het bestuursbureau van LVO is doorgesluisd naar de particuliere onderwijsstichting, die het United World College bestuurt.

In de provincie Limburg, waar het openbaar voortgezet onderwijs totaal is verdwenen, is dus ook de controlerende rol van gemeenten en van de provincie op de besteding van onderwijsbelastinggeld verdwenen. Wat duidelijk is, is dat LVO-bestuurder H. van Hoof in een bestuurlijke dubbelfunctie onder goedkeuring van de Maastrichtse burgemeester, zijn wethouder van onderwijs en de provincie Limburg € 13 miljoen doorsluist naar een particulier instituut, terwijl hij blijkens de informatie van het NRC-artikel kennelijk kan leven met de situatie dat de 4 overige scholen onder zijn bestuur in de regio Maastricht het met veel minder moeten doen.

De vraag blijft open welke docenten bestuurder H. van Hoof uit zijn LVO-docentenreservoir ter beschikking heeft gesteld aan het United World College te Maastricht, wie welke criteria voor selectie van docenten daarbij heeft/hebben toegepast en bij welke democratische besluitvormingsprocessen hieromtrent volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) personeel en ouders van de GMR van LVO Maastricht (en eventueel anderen uit het LVO-conglomeraat) betrokken zijn geweest.

Wat ook duidelijk is, is dat ook deze kwestie wederom duidelijk maakt dat het grondwettelijk vastgelegd duaal onderwijsstelsel een papieren verhaal is geworden. Het wordt volgens het CBOO hoog tijd, dat de Nederlandse Volksvertegenwoordiging zich de vraag stelt of hetgeen Tjeenk Willink als probleem ziet voor de Nederlandse samenleving, nl. de gebrekkige democratische legitimering van overheidswege, niet in het bijzonder ook geldt voor ons op de klippen gelopen duaal onderwijsstelsel.

 
Mogelijkheden van het Europees Platform voor het Onderwijs (EPF)


Regelmatig bereiken het CBOO signalen uit het openbaar onderwijsveld, waarin de behoefte aan internationalisering
kenbaar wordt gemaakt. In een groot aantal openbare VO- en PO-scholen zijn ondanks grote werkdruk prima vormen van samenwerking tot stand gekomen. In 2014 zijn er weer Europese verkiezingen. Wil Europa werkelijk gaan leven bij de Nederlandse schooljeugd, dan zal veel massaler dan tot nu toe aandacht aan het eigen continent moeten worden besteed.

Het Europees Platform is daarvoor een ideaal expertisecentrum. Het CBOO heeft met de informatieafdeling van het EPF afgesproken dat met grote regelmaat speciaal aangeleverde actuele informatie over EPF-programma's voor primair en voortgezet onderwijs via CBOO- berichten zal worden verspreid. Deze keer een aanzet: veel gestelde vragen wat het EPF te bieden heeft.

 CBOO pakt  aantal zaken stevig aan!


Op dinsdag 12 november gaat het CBOO-bestuur besluiten nemen over een aantal thema's die richtinggevend zullen zijn voor het CBOO als actor in het openbaar onderwijsveld. Zo zal het beleid van het CBOO m.b.t. communicatie intern en extern onder de loep worden genomen en zal een verdere aanscherping van het beleidsplan 2013 worden bekeken, die uitvoering zal krijgen in 2014. Zeer belangrijk is de gedachtewisseling over de invulling van de SOO-website, die nog voor het einde van 2013 van start gaat. Meer hierover werd reeds gepubliceerd in CBOO-bericht week 41.

Belangrijkste agendapunt is de bespreking en vaststelling van een notitie waarin het CBOO een visie neerlegt m.b.t. de toekomst van het Nederlandse onderwijsbestel en waaraan na vaststelling in de bestuursvergadering op een zeer brede schaal bekendheid wordt gegeven.


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com