START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5113 november 2013
                                                                    WEEKBERICHT WEEK 46


MinOCW reageert in brief aan TK op AOb-rapport


In juli jl. heeft de AOb een rapport van Prof Dr. P.W.A. Huisman, getiteld  'de leraar in bovenbestuurlijke netwerken’ naar ondermeer MinOCW staatssecretaris S. Dekker gestuurd. Deze heeft een reactie op het rapport naar de Vaste Kamercommissie (VKC) voor Onderwijs gestuurd.

Ook zonder het rapport te hebben gelezen, wordt uit de reactie van de staatssecretaris aan de VKC Onderwijs duidelijk hoe hij de verschillende aspecten van de rol van de leraar in bovenbestuurlijke netwerken ziet.

Voor informatie over het rapport van Prof. Dr. P.W.A. Huisman kunt u de nieuwsbrief 26 (2e artikel) van de AOb Groep Openbaar Onderwijs aanklikken

 
Jezelf kunnen zijn op school, ook als je homo bent
Het CBOO bezint zich op een nieuwe impuls


Tijdens de op 12 november jl. gehouden algemene bestuursvergadering overlegde het CBOO met EduDivers hoe zij de ondersteuning van de MijnID campagne een nieuwe impuls kan geven. Het MijnID programma is ontwikkeld binnen de Onderwijsalliantie Seksuele Diversiteit (OSD), waarvan het CBOO en EduDivers deel uitmaken.

De OSD mobiliseert basisscholen, middelbare scholen, hogescholen en politieke vertegenwoordigers op lokaal en regionaal en landelijk niveau om actief invulling te geven aan het kerndoel om aandacht te geven voor seksuele diversiteit, iedere maand in een andere regio. Dat doet ze in opdracht van het ministerie van OCW. De insteek daarbij is de identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren, met als aandacht het respectvol met elkaar leren omgaan en het versterken van elkaars weerbaarheid, en met als focus seksuele diversiteit.

Rondom seksuele diversiteit heerst veel onveiligheid. En welke school wil nu niet een veilige plaats zijn waar iedereen zichzelf kan zijn? Het gesprek ging over hoe specifieke problemen als homoschelden en homopesten in die zorg ingebed kunnen worden,  hoe het CBOO openbare scholen kan mobiliseren positieve aandacht voor seksuele diversiteit op te wekken en hoe je blijvende verandering op scholen kunt stimuleren (zie afbeelding).


Binnenkort komt het bestuur met nieuwe acties.

 De samenloop van Decentralisatie Jeugdzorg en Passend Onderwijs


Over dit thema spreekt de heer G(erard) Bouma tijdens een werkgroepbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR). De heer Bouwma is medewerker bij het Nederlands Jeugd Instituut en werkt binnen het project ‘Professionalisering zorg- en adviesteams in het voortgezet onderwijs’ aan effectiviteitsverhoging.

Lees HIER verder.

  
November-nieuwsbrief Groep Openbaar Onderwijs is uit

Met grote regelmaat verzendt de AOb Groep Openbaar Onderwijs (lidorganisatie van het CBOO) nieuwsbrieven aan duizenden leden in het openbaar onderwijs. Onderwijsgevenden in het openbaar onderwijs, bent u daar al bij? Lees de nieuwsbrief en meld u aan!

  
Zorgwekkend


Je zult maar bestuurder of personeelslid zijn in het Nederlandse onderwijsstelsel. De vraag is voor deze 2 categorieën resp.: “Hoe knoop ik de (financiële) eindjes aan elkaar?.....” en “Kan de ontdekking van asbest in het schoolgebouw betekenen, dat ik er op termijn uitvlieg, omdat het bestuur kiest voor extra investering in het schoolgebouw waarvoor geen dekking kon worden gevonden?”

De overheid heeft onderwijsbestuur verzelfstandigd, maar zadelt deze besturen op met financiële variabelen, o.a. door ook nog eens steeds veranderende subsidieregels. Daardoor wordt het voor alle geledingen in de scholen moeilijk om plannen te maken voor de wat langere termijn, iets wat voor een harmonieuze onderwijsontwikkeling onontbeerlijk is. De continuïteit is zoek. De AOb besteedt er in het Onderwijsblad van 16 november a.s. een uitvoerig artikel aan. Op de AOb-website staat alvast een korte voorbespreking.

  
MinOCW hinkt op 2 gedachten


Het ministerie van OCW is er kennelijk niet uit.  Aan de ene kant wordt verantwoordelijkheid gegeven aan schoolbesturen en is het autonomie wat de klok slaat. Aan de andere kant geeft MinOCW aan ook aan "als een bok op de haverkist" te willen (kunnen) zitten als scholen slecht presteren. Het is maar de vraag, wanneer dat moment  bereikt is en welke criteria daarbij gelden. Zijn alle omgevingsfactoren dan ook goed geanalyseerd en door wie? Hetzelfde geldt uiteraard ook voor situaties, wanneer het heuglijke? moment is gekomen dat de inspectie een school niet meer controleert (en hoe lang blijft deze inspectievrije periode dan bestaan?)

Aan de lezer om te bepalen of het nieuwsbericht van MinOCW hier duidelijkheid over verschaft.


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com