START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5120 november 2013
                                                                    WEEKBERICHT WEEK 47


Levensbeschouwelijk onderwijs; good practices


Op donderdag 14 november 2013 vond een constructief overleg plaats van vertegenwoordigers van VOS/ABB, CBOO en het Dienstencentrum GVO en HVO. Deze organisaties hechten ieder waarde aan levensbeschouwelijk onderwijs binnen de openbare basisschool. Daartoe sloten zij in 2012 een samenwerkingsconvenant, samen met ook de VOO. Het onderwijs in GVO en HVO is een van de vormen waarin dat kan worden aangeboden op de openbare basisschool. Daarnaast kan de openbare school ook zelf invulling geven aan de actief-pluriforme opdracht godsdienst en levensbeschouwing te belichten.

Een goede communicatie over beide 'sporen' richting schooldirecteuren is van groot belang. Met het oog daarop hebben de vertegenwoordigers afgelopen donderdag mogelijkheden verkend om scholen te informeren over deze beide vormen en hoe deze elkaar kunnen versterken. Ook als de school zelf actief vorm geeft aan levensbeschouwelijk onderwijs kan GVO en/of HVO daarop namelijk een goede aanvulling vormen.

De komende tijd zal hieraan verder worden gewerkt en worden good practices in kaart gebracht en ontwikkeld. We houden u daarvan op de hoogte. Mocht u ons naar aanleiding van dit bericht willen benaderen, dan kan dat door een e-mailbericht te sturen naar e.de.goede@pcgvo.nl.

 
Levensbeschouwing, juist in openbaar onderwijs!


Met deze kop vraagt drs. Martin van den Bogaerdt op de VOS/ABB-website aandacht voor een artikel, dat VOS/ABB-beleidsmedewerker Marleen Lammers heeft geplaatst in Narthex. Narthex is een godsdienstpedagogisch tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie waarin bovendien aandacht is voor de school als een waardegerichte gemeenschap. In dat artikel geeft Marleen Lammers in kort bestek een uitstekend overzicht van de gedachte- en beleidsontwikkeling van levensbeschouwing in brede zin in relatie tot het openbaar onderwijs. Zeer punctueel betrekt zij relevante (grond-)wetsartikelen in haar uiteenzetting, die een concreet houvast bieden voor diegenen die levensbeschouwing in het openbaar onderwijs een goed hart toedragen.

Lees HIER verder.

Het einde van het duaal stelsel?


Op dinsdag 12 november jl. vergaderde het CBOO o.a. over de in bewerking zijnde DB-notitie "Het einde van het duaal stelsel?". Daarop zijn amendementen binnen gekomen van een paar bestuursleden, terwijl ook enige externe deskundigen die zijn geraadpleegd in een mail aan het CBOO secretariaat hebben aangegeven graag over de notitie met het CBOO van gedachte te wisselen. Afgesproken is, dat op basis van de amenderingen een nieuwe conceptversie wordt opgesteld, die wordt rondgestuurd in het bestuur. Tevens voert het DB/CBOO extern gesprekken over de inbreng van die kant. Vervolgens wordt die inbreng verwerkt in een versie aan het bestuur in een schriftelijke procedure. Na akkoord verklaring door het bestuur treedt het CBOO begin 2014 naar buiten met een CBOO-standpunt ten aanzien van de vraag in welke richting ons onderwijsstelsel zich zou moeten ontwikkelen.

  
Aandacht voor Stichting Onderwijsgeschillen


Jaarlijks organiseert de Stichting Onderwijsgeschillen een interessant symposium voor alle geledingen in het onderwijs die met medezeggenschap in scholen te maken hebben. In 2013 vindt het congres plaats op dinsdag 26 november a.s., wederom in Ede. Het programma is veelbelovend.

Niet genoeg aandacht kan worden gevraagd voor visie en doelstelling van de Stichting Onderwijsgeschillen. Dit luidt als volgt:

Stichting Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke, professionele en transparante organisatie die op een kwalitatief hoogwaardige wijze juridische en administratieve ondersteuning verleent aan commissies in de meest ruime zin van het woord bij de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs. Door de vele zaken die de bij Stichting Onderwijsgeschillen aangesloten geschillencommissies jaarlijks behandelen, in zowel het bijzonder (confessioneel en algemeen) als in het openbaar onderwijs, beschikt de organisatie over een schat aan ervaring en informatie.

De kracht van Stichting Onderwijsgeschillen schuilt in de kwaliteit van dienstverlening enerzijds en de inbedding in het onderwijsveld anderzijds. Stichting Onderwijsgeschillen is bij uitstek in staat de partners in het onderwijsveld te mobiliseren, samenwerking tot stand te brengen en de behandeling van onderwijsgeschillen op een hoger plan te tillen. Hierbij fungeert Stichting Onderwijsgeschillen als een spin in het web op basis van expertise, reputatie en organisatorische activiteiten en faciliteiten.

De missie van Stichting Onderwijsgeschillen luidt:

           het fungeren als één loket voor onafhankelijke deskundige geschilbehandeling voor het gehele onderwijs in Nederland, zowel openbaar als bijzonder;

           het fungeren als Expertisecentrum rond de geschilbeslechting in het onderwijs in Nederland.
Het komt het CBOO voor, dat nog te weinig scholen de weg weten te vinden naar dit expertisecentrum, dat in een vroeg stadium kan helpen voorkomen dat spanningen in scholen oplopen en conflicten uit de hand lopen.NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com