START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 514 december 2013
                                                                    WEEKBERICHT WEEK 49


Analyses en dilemma's


In de Statuten van het Contactcentrum Openbaar Onderwijs (CBOO) staat in art 2 , lid 1 en 2  het volgende:

De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn in het belang van het onderwijs in Nederland. In het bijzonder tracht zij het openbaar onderwijs, dat de veelzijdige ontwikkeling van de leerlingen dient en bijdraagt tot hun vorming, met aandacht voor de betekenis van en de verscheidenheid in levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving, te bevorderen en de belangen daarvan te behartigen.


Dit lijkt een probleemloze tekst waarmee het CBOO-bestuur blijmoedig aan de slag kan en die geen problemen oplevert. Als het CBOO in weekberichten schrijft over positieve zaken, zoals uitreiking van een certificaat openbare identiteit of over de opening van een openbare school die veel mogelijkheden biedt voor leerlingen en hun ouders, ontvangt het daarover instemmende reacties. Lastiger wordt het als de vraag zich voordoet of het "in het belang van het onderwijs in Nederland" (en van het openbaar onderwijs in het bijzonder) is als het CBOO aandacht richt op kwesties in het openbaar onderwijs die het maatschappelijk als verontrustend beschouwt. Er doet zich dan het dilemma voor dat enerzijds geprobeerd wordt een ontwikkeling te beïnvloeden door gesignaleerde discutabele zaken te benoemen (en zo men wil aan de kaak te stellen), anderzijds zich de vraag voordoet of betrokkenen daarbij zijn gebaat of niet. Vanzelfsprekend is er dan daarnaast nog de kwestie, dat het belang van de ene betrokkene soms een andere is dan dat van een andere. Dat geldt niet alleen voor de onmiddellijk betrokkenen ter plekke, maar kan zich ook uitstrekken tot ondersteunende organisaties die van advies hebben gediend/nog dienen. Tot zover een licht omfloerste abstracte benadering van de dilemma's,  die zich voordoen als analyses in een casus zijn gemaakt.

Nu concreet: Sinds voorjaar 2011 is het CBOO op afstand betrokken geweest bij ontwikkelingen die zich voordeden bij de Stichting voor primair openbaar onderwijs Meerwerf in Den Helder. Met regelmaat publiceerde het CBOO daarover in zijn berichten. Die bemoeienis werd het CBOO niet overal in dank afgenomen, niet door de algemene directie en het bestuur van Meerwerf, maar ook niet door de aan Meerwerf diensten verlenende organisaties VOS/ABB en VOO.

In CBOO-bericht week 47 van 2012, 2e onderwerp, wierp het CBOO als een soort tussenstand een vijftal vragen op. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder. Los van de vraag in hoeverre het CBOO positief katalyserend heeft bijgedragen, ligt er nu een rapport in opdracht van de Gemeente Den Helder "Meerwerf verdient beter". De inhoud van het door onafhankelijke deskundigen geschreven rapport maakt duidelijk, dat hetgeen daar wordt beschreven in belangrijke mate voor het CBOO en de lezers van CBOO-berichten een déjà vu is. Wat belangrijker is, is dat nu blijkt dat uiteindelijk de gemeente Den Helder zijn eindverantwoordelijkheid voor het openbaar primair onderwijs in Den Helder heeft genomen en met een onafhankelijk rapport "Meerwerf verdient beter" een aantal besluiten kan nemen, die het openbaar onderwijs weer positief op de rails zetten. Op maandag 9 december a.s. presenteren de schrijvers van voornoemd rapport aan de Raadscommissie Maatschappij en Welzijn. Daarna zal duidelijk worden hoe de gemeente Den Helder hiermee omgaat.

Het CBOO trekt uit ondermeer dit voorbeeld de conclusie, dat het noodzakelijk is dat wetgeving inzake de relatie gemeente - (openbaar) onderwijs in geval van verzelfstandiging van bestuur beter moet worden geregeld. Dat maakt moeizame processen en nieuwe besluiten zoals hiervoor beschreven overbodig.

Voor het Rapport "Meerwerf verdient beter" klik HIER.

 
Wat kunt u in School!Week allemaal doen


Wat de Schoolweek 2014 voor het openbaar onderwijs betekent en welke activiteiten op stapel staan, is te lezen in VOS/ABB nieuwsbrief 40. Dragers van deze promotieweek voor het openbaar onderwijs zijn de VOS/ABB en de VOO. het CBOO draagt er vooralsnog niet inhoudelijk aan bij, maar heeft met VOS/ABB afgesproken de "openbare" schoolweek wel te promoten.

Voor meer nieuws over de activiteiten in maart 2014, klik HIER.


Staatssecretaris Dekker zet vaart achter anti-pestbeleid


Een commissie van onafhankelijke deskundigen heeft in opdracht van staatssecretaris Dekker vastgesteld aan welke criteria een goed anti-pestprogramma moet voldoen. Vanaf 2 december  kunnen programma-eigenaren hun anti-pestprogramma door deze commissie laten beoordelen. In het voorjaar wordt bekend welke methoden het best zijn onderbouwd. De meest kansrijke methoden worden vervolgens in de praktijk op effectiviteit getest.

Lees HIER verder.

 Chinees als examenvak in 2015! Europees Platform organiseert symposium!


In het voortgezet onderwijs in Nederland heeft het Engels de laatste decennia een overheersende positie gekregen. Als wereldtaal nr. 1 is dat ook niet verwonderlijk.  Er zijn echter ook ruim 1,3 miljard Chinezen die hun verhaal te vertellen hebben. Er zijn allerlei prognoses die in het kader van global shift aangeven dat vroeger of later China supermacht VS voorbij zal streven.  Het getuigt daarom van inzicht dan het Europees platform voor het onderwijs op deze ontwikkeling anticipeert en Chinees in het VO presenteert tijdens een symposium in januari 2014.

Lees HIER verder.


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com