START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5118 december 2013
                                                                    WEEKBERICHT WEEK 51


Funderend onderwijs op de schop!


Steeds breder wordt de stroom van organisaties en personen, die van mening is dat het huidige duale stelsel in het funderend (primair en voortgezet) onderwijs achterhaald is. In School nummer 7 van december 2013 (magazine van VOS/ABB en de VOO) gaat Martin van den Bogaerdt op blz. 14 en 15 onder de kop “Gezonde Toekomst zonder duaal bestel” in op de ontstane situatie. Het is niet de eerste keer, dat zoiets gebeurt. De VOO kwam al een aantal jaren geleden met het concept “School” en ook in het CBOO is reeds geruime tijd een discussie aan de gang over de vraag welk bestel voor het funderend onderwijs in de 21e eeuw de beste is.

Onder de titel “Het einde van het duaal bestel”? heeft het CBOO-bestuur afgelopen najaar een discussienota samengesteld, die zich niet beperkt tot de vraag of het duaal bestel als zodanig moet worden beëindigd, maar met name een analyse geeft van de ontwikkelingen die in samenhang met elkaar sinds het Schevenings Beraad Bestuurlijke Vernieuwing (SBBV) hebben geleid tot een met elkaar samenhangend pakket van problemen, die om een snelle oplossing vragen. Dat is de enige manier om een fundamentele aanpak te kiezen, nl. eerst de knelpunten te benoemen en vervolgens systematisch te zoeken naar een oplossing, die leidt tot een eigentijds onderwijsstelsel.

In de nota worden ondermeer de volgende kwesties aan de orde gesteld:


1.         Niet in de eerste plaats denominatie is het aangrijpingspunt voor de discussie of een duaal stelsel moet blijven bestaan of niet, maar de vraag in hoeverre het overheidstoezicht op bestuur, beheer en besteding van publiek geld voor funderend onderwijs plaatsvindt. In de nota doet het CBOO daaromtrent op blz. 6 en 7 een aantal aanbevelingen.

2.         Daarmee samenhangend de vraag in hoeverre de toezichthoudende rol van de gemeente zich ook zou moeten uitstrekken tot wat nu toe het bijzonder onderwijs is. Het CBOO vindt het te gek voor woorden, dat er een verschil in verantwoordingsplicht is tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Wie uit de publieke ruif eet moet daarover democratisch verantwoording afleggen aan de publieke gemeenschap, die e.e.a. financiert. Scherper gesteld is het de vraag of momenteel het bijzonder onderwijs wel democratisch gelegitimeerd is. Democratisch verantwoording afleggen mag zich in de visie van het CBOO dus niet beperken tot het door schoolbesturen pro forma sturen van een begroting en een jaarrekening naar de desbetreffende gemeente(n), maar moet ook een uitgewerkte inzichtelijke toelichting bevatten die mondeling wordt toegelicht in de raadscommissies waar onderwijs aan de orde is.

3.         Als het bijzonder onderwijs niet democratisch gelegitimeerd en controleerbaar is, is dat een reden temeer om bij fusies in krimpgebeden niet te kiezen voor gekunstelde samenwerkingsbesturen, laat staan samenwerkingsscholen die het onverenigbare verenigen, maar te kiezen voor een onderwijsstelsel dat de kenmerken van het openbaar onderwijs heeft, die (grond)wettelijk de verantwoordingsplicht aan de publieke gemeenschap regelen.

4.         Alle scholen voor funderend onderwijs dienen toegankelijk te zijn voor alle leerlingen. Het is onverteerbaar dat er schoolbesturen zijn die de bevoegdheid hebben leerlingen en personeel te weigeren, terwijl hun organisaties worden gefinancierd door de belasting betalende samenleving.

5.         Kernwaarden van openbaar onderwijs zijn o.a. actieve pluriformiteit en democratie en transparantie. Dat betekent, dat het niet zo kan zijn, dat interne besluitvorming in schoolorganisaties afhankelijk is van toevallige interne verdeling van bevoegdheden m.b.t. besluitvorming, die voor de buitenwereld kan worden afgeschermd. De kernwaarden democratie en transparantie moeten in hun verantwoording richting de publieke gemeenschap gaan gelden voor alle scholen ongeacht denominatie of pedagogisch concept.

6.         Sinds de jaren ’90 van de 20e eeuw heeft een bestuurlijke en institutionele schaalvergroting in het onderwijs plaats gehad. Dat heeft op grote schaal geleid tot megafusies. De vraag was en is of in het onderwijs “big” ook altijd “beautiful” is en aanwijsbaar leidt tot meerwaarde voor kwaliteit van het primaire proces, democratische besluitvorming en transparantie naar de publieke gemeenschap.

Afsluitend eindigt de nota met de aanbeveling niet door te gaan met het repareren van problemen die men af en toe tegen komt, maar om op basis van voornoemde gesignaleerde aandachtspunten te kiezen voor een nieuw Beraad Bestuurlijke Vernieuwing, waarin systematisch wordt gewerkt naar een eigentijds onderwijsmodel voor het funderend onderwijs.

Het CBOO gaat in de eerste helft van 2014 aan de slag om bij de lokale en landelijke politiek, maar ook bij maatschappelijke organisaties aandacht te vragen voor deze zaak. Gekozen zal worden voor een puntsgewijze aanpak van bovengenoemde kwesties, waarvan de prioriteit in januari 2014 wordt vastgesteld.

 
Onderzoek identiteit samenwerkingsscholen


Erik Renkema startte in maart 2012 zijn promotieonderzoek naar samenwerkingsscholen voor primair onderwijs, namens het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing van Hogeschool Windesheim en de Protestantse Theologische Universiteit. Hij verzamelde de namen van alle samenwerkingsscholen voor primair onderwijs: in het voorjaar van 2013 waren het er vijfendertig. Veel van deze scholen (ont)staan in zogenoemde krimpgebieden: gebieden in Nederland waar steeds minder kinderen (komen te) wonen. Alle directeuren van deze scholen werden benaderd met een online vragenlijst; zeventien vulden de vragenlijst in.

Lees HIER verder (het gaat om voorlopige onderzoeksresultaten; in CBOO-berichten in 2014 zal hierop worden teruggekomen).

 
Tot slot!!!!!


Het jaar 2013 loopt ten einde. Het eerstvolgende weekbericht wordt u toegezonden in week 2 van 2014.

Het DB/CBOO wenst u een prettige kerstvakantie en een voorspoedig 2014 toe!
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com