START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014 
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 516 februari 2013
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 6


Visitaties bij schoolbestuur Consent in Enschede afgerond

 

In een lang traject, dat begon in juni 2007 met OBS Het Bijvank in Enschede-Zuid en dat op 22 november 2012 werd afgesloten met visitatiegesprekken op OBS Het Palet in Enschede-Stadsveld, zijn 33 openbare basisscholen van het verzelfstandigde bestuur openbaar primair onderwijs Consent in Enschede e.o. gevisiteerd. Het laatste stadium betreft het uitreiken van certificaten en een afsluitend evaluerend gesprek met de bestuurder van Consent. Op 31 januari werden certificaten afgegeven aan ODBS Europa en OJBS De Imenhof.

‘s Middags was het de beurt aan ODBS Europa in Enschede. Deze school met een multiculturele bevolking heeft zich o.a. intensief bezig gehouden met de vraag op welke manier het levensbeschouwelijk onderwijs er vorm zou moeten krijgen Er is wel discussie in de MR geweest over de mogelijkheid om HVO/GVO als keuzevak buiten schooltijd aan te bieden. Daarbij kwam aan de orde de gevolgen die dat heeft voor het neutrale karakter van de openbare school en het belang voor de identiteitsontwikkeling van kinderen. De HVO/GVO-leerkracht inventariseerde de belangstelling bij ouders voor HVO/GVO; die belangstelling is echter niet groot. Er is wel een groep ouders die gebruik maakt van deze mogelijkheid voor Hindoeïstisch vormingsonderwijs, iets wat in het openbaar onderwijs niet vaak voorkomt. De school stelt daarvoor ruimte beschikbaar, die intensief wordt gebruikt. De school besteedt ook veel aandacht aan interne democratisering en wil d.m.v. een goed begeleide kinderraad vormgeven aan echte medezeggenschap voor alle geledingen.

 

OJBS de Imenhof koppelde de uitreiking van het certificaat aan een ouderavond over alternatieve schooltijden. De zaal zat behoorlijk vol met ouders die voorafgaande aan de discussie over schooltijden getuige waren van de toekenning van een certificaat aan directeur en schoolteam, die de openbare identiteit nog eens over het voetlicht bracht. In het sterk RK-georiënteerde Losser is men zich in de Imenhof-schoolgemeenschap ook goed bewust. De zorgstructuur is goed geregeld. Klimaat en sfeer in de school en de omgang met de kinderen zijn zeer ontspannen. Tevredenheid van de ouders in deze dorpsgemeenschap met de openbare school is groot. Opvallend is dat de leerkrachten zich een spiegel voorhouden “Hoe kan ik mijn handelen veranderen om het kind goed te begeleiden”. Aandachtspunt voor De Imenhof is om op de website, maar ook naar buiten toe, in de toekomst het openbaar zijn nog meer uit te dragen. Bescheidenheid op dit punt is in een RK- omgeving niet voor de hand liggend.Maatschappelijke veranderingen en pedagogische doelen van leraren

Uitvoering kortlopend Onderwijsonderzoek naar de invloed van actuele maatschappelijke veranderingen op de pedagogische doelen van leraren.

Binnenkort volgt een verzoek om medewerking door openbare VO scholen!

 

Informatie over het onderzoek
Het onderzoek is aangevraagd door het CBOO. Het onderzoek wordt uitgevoerd door: Dr. C. Klaassen (RU) & Drs. B. Vreugdenhil (RU) en Prof. Dr. W. Veugelers (UvA en UvH).
De onderzoeksvraag zoals geformuleerd door aanvrager CBOO betreft de invloed die een aantal ingrijpende maatschappelijke veranderingsprocessen en zeker niet in de laatste plaats opeenvolgende economische crises (waar eigenlijk iedereen in Europa mee te maken heeft) hebben voor het onderwijs. Hoe houden leraren daarmee rekening in hun pedagogische doelstellingen voor hun leerlingen ?

Bent u en/of collega’s van u geïnteresseerd in deelname aan dit onderzoek of wilt u nadere informatie over het onderzoek en de resultaten, gelieve dan contact op te nemen met Cees Klaassen, email: c.klaassen@pwo.ru.nl


Uitwerking onderzoeksvraag

Het voorliggende onderzoek is gericht op deze tot nog toe nauwelijks gestelde vraag. Toch is het goed deze vraag te stellen, niet alleen vanwege de consequenties die vele mensen dagelijks ondervinden van het huidige sociaal-economisch klimaat, maar ook voor de bijdrage die zij en ook opvoedkundige instellingen als het onderwijs - in pedagogische zin - kunnen geven aan hun kinderen.

In 2011 heeft de onderwijsraad nadrukkelijk gewezen op het belang van ‘vorming’ in het onderwijs (Onderwijsraad, 2011). Dit tegen de achtergrond van de toenemende aandacht voor de instrumenteel-technische  kant van het onderwijs. Onderwijs richt zich niet alleen op het bijbrengen en ontwikkelen van instrumentele kennis en vaardigheden. Het onderwijs als cognitiegerichte institutie heeft ook een algemeen vormende taak en een pedagogische functie voor leerlingen. Volgens gangbare criteria is de algemene vorming in ons onderwijs voor iedereen bedoeld en gericht op brede cultuuroverdracht, burgerschap en kritisch denken. Belangrijk bij de realisering van deze algemene vorming zijn natuurlijk de doelstellingen en praktijken van leraren. In het voorliggende onderzoek wordt de aandacht gericht op de gevolgen die een aantal maatschappelijke en economische  ontwikkelingen heeft voor de beoogde pedagogische doelstellingen van leraren.

Bijdragen aan de algemene vorming van de leerlingen betekent ook dat van docenten gevraagd wordt in woord, waarden en gedrag meer en gerichte aandacht te schenken aan de grote transformaties in de samenleving. Daarbij gaat het niet alleen om de ingrijpende economische ontwikkelingen (de nadruk op marktgerichtheid en efficiency) en de veranderende mondiale economische verhoudingen (globalisering, de economische, banken- en kredietcrises). Deze aspecten zijn zeker van belang in verband met de ontwikkeling van economisch burgerschap (Engelen, 2000). Recent is met name vanuit de Europese Commissie gepleit voor meer aandacht voor ‘economisch’ burgerschap (Hoskins, e.a, 2012). Belangrijk is ook de verbinding te leggen met andere maatschappelijke processen die belangrijke sociale en individuele gevolgen kunnen hebben. Duidelijk komt dit naar voren in de nota ‘Leren, Loopbaan en Burgerschap’ (2007). In dit verband kan bijvoorbeeld concreet gedacht worden aan aspecten als inkomensproblematiek, werkloosheid, individualisering, nieuwe omgangsvormen, digitalisering, vermarkting, decentralisering, andere economische verhoudingen en uitdagingen zoals de nadruk op beroepsvoorbereiding, ondernemerschap, excellentie.  De vraag die in het onderhavige onderzoek centraal staat, is of leraren in het voortgezet onderwijs in de huidige omstandigheden meer of andere accenten leggen op deze processen en aspecten dan vroeger (vergelijk ook: Veugelers, 1995).

Vragen als deze ressorteren onder het studiegebied van de normatieve of pedagogische professionaliteit van de leraar (Klaassen &  Maslovaty, 2010). Een belangrijk aspect van deze pedagogische professionaliteit betreft uiteraard het stimuleren van de ontwikkeling van waarden en normen bij de leerlingen. Maar er is meer. Met het oog op een brede persoonlijke vorming en een goede maatschappelijke voorbereiding is het van belang dat de leraar zich ook inspant om een brug te slaan tussen de ontwikkelingen in de maatschappij enerzijds en het dagelijkse lesgeven in de klas en de participatie in de school anderzijds. Veel onderwijswetenschappers gaan ervan uit dat een hoge mate van leerling-gerichtheid bij de leraar een voorwaarde is voor het kunnen slaan van deze brug (Klaassen & van der Linden, 2006; Alt & Reingold, 2012). David Carr (1993) wijst erop dat een leraar altijd onbewust en bewust bijdraagt aan de algemene persoonlijkheidsontwikkeling en de maatschappelijke vorming van opgroeiende leerlingen. Leraren hebben hierover vaak duidelijke opvattingen (zie bijvoorbeeld Vreugdenhil-Tolsma, Kranenburg-Kaptein & Vos, 2010). Uit eerder onderzoek weten we dat bij het realiseren van vakmatige, maar vooral ook van pedagogische doelstellingen de persoonlijkheid van de leraar een belangrijke rol speelt (Veugelers en de Kat, 1998; Rohaan, Beijaard en Vink, 2012).

Gezien de aard van de onderzoeksvraagstelling staan de pedagogische doelstellingen van de docenten centraal, alsmede de verschuivingen daarin onder invloed van de genoemde maatschappelijke ontwikkelingen. Pedagogische doelstellingen betreffen niet alleen de voorbereiding op het persoonlijk en ‘sociaal-cultureel’ functioneren als volwassen burger in de samenleving (Veugelers, 2007). Pedagogische doelstellingen hebben ook betrekking op    de sociaalnormatieve voorbereiding op het beroep en de voorbereiding op de wereld van de arbeid. Verschuivingen in de aandacht voor laatstgenoemde sociaalpedagogische doelstellingen  kan in een tijd van voortgaande ‘economisering’ ook leiden tot meer nadruk op het bevorderen  van een ander type burgerschap. Met behulp van dit onderzoek wordt geprobeerd hierop meer zicht te krijgen.


Onderzoeksopzet

De onderzoeksvraag van dit exploratieve onderzoek luidt als volgt:

Wat is de invloed van actuele maatschappelijke veranderingen op de pedagogische doelstellingen van leraren?

Om de vraagstelling van het onderzoek te kunnen beantwoorden wordt in dit onderzoek de aandacht gericht op leraren van relevante vakken (met een inhoudelijke sociale gerichtheid) in havo/vwo en middelbaar beroepsonderwijs. Qua methode wordt gebruik gemaakt van vijf ronde tafel-interviews met vier verschillende vakdocenten en vier diepte-interviews per sector. Door ook de aandacht te richten op ‘gender’ verschillen en verschillende leeftijdsgroepen van leraren willen wij nagaan of verschillende categorieën leraren anders aankijken tegen het belang van diverse pedagogische doelen en bijvoorbeeld de betekenis van werk. Bij de samenstelling van de steekproef in dit exploratieve onderzoek zal speciale aandacht zijn voor gender-verschillen en voor leraren van verschillende leeftijdsgroepen (25-35jr; 35-45jr ;45-55jr; >55jr). De steekproef zal gericht zijn op leraren in de sociaalgerichte vakken zoals bijvoorbeeld de mens- en maatschappijvakken: aardrijkskunde, economie, geschiedenis en maatschappijleer in havo/vwo. Naast drie havo/vwo scholen zullen ook twee mbo-scholen in het onderzoek betrokken worden.

Over het onderzoek zal gepubliceerd worden in:
- Een praktijkgerichte brochure in de reeks ‘Onderwijs en Samenleving’  in het kader van het onderzoeksprogramma Kortlopend Onderwijs Onderzoek (KLOO) zie de KPC website.
- Een artikel in Didaktief en in het Onderwijsblad van het AOb.
- Tevens zal over het onderzoek gerapporteerd worden in de AOb-nieuwsbrieven openbaar onderwijs en CBOO-berichten.

  
Brochure Godsdienstig Vormingsonderwijs


In Nederland kiezen ouders voor een bijzondere school die past bij hun geloof of levensovertuiging, of voor de openbare school. Het recht op godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs op de openbare lagere school bestaat al lang, namelijk sinds 1857 (dit is wettelijk vastgelegd in artikel 50 en 51 van de Wet op het primair onderwijs). De lessen zijn alleen bedoeld voor de leerlingen die zich hiervoor opgeven. De docenten zijn verbonden aan kerkelijke organisaties.

Meer informatie over deze vorm van onderwijs kunt u lezen in de brochure 'Godsdienstig Vormingsonderwijs'. Deze uitgebreide brochure (32 blz.) is geschreven voor kerkenraden, IKOS-afdelingen, commissieleden, ouders en leerkrachten. De informatie is ook geschikt voor andere belangstellenden die willen weten wat godsdienstig vormingsonderwijs inhoudt en hoe het is georganiseerd.

 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).