START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014 
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 1720 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5113 februari 2013
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 7


Een autentiek verslag van een personeelslid van De Saller


Iedereen voelt zich welkom en gekend. Dit is één van de conclusies die de visitatiecommissie van het CBOO in haar rapportage naar voren brengt. De leden van de visitatiecommissie hebben gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders en leerkrachten van de Saller. Uit het gehele onderzoek blijkt dat de normen en waarden, veiligheid en respectvol handelen hoog in het vaandel staan. De school is ambitieus en de onderwijsdoelen zijn hoog. Dit past binnen de visie van het bestuur (Consent).

Het omgaan met elkaar op basis van gelijkwaardigheid en respect is op De Saller een groot goed. Kenmerkend is ook de actieve pluriformiteit. In de school leren kinderen van elkaar door het actief verkennen van hun culturele en levensbeschouwelijke achtergronden. Elk kind en elke ouder heeft recht van spreken, iedereen doet er toe!!

Iedere week zijn er leerkrachten op school om Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) of Godsdienstonderwijs (GVO) te geven aan bovenbouwleerlingen. Leerlingen kunnen op basis van vrijwilligheid hieraan deelnemen. De school is laagdrempelig en open. Houding en gedrag naar elkaar en naar buiten geven de school een positieve uitstraling.

Andere sterke punten van De Saller die in de rapportage naar voren komen, zijn het sterke pedagogische klimaat, de sfeer en de openheid. De betrokkenheid van het team en de openheid worden ook genoemd in de kwaliteitsmeter primair onderwijs. Ouders geven hierin aan dat de kinderen positief worden benaderd en dat in de groepen een plezierige sfeer hangt.

Tevens heeft de commissie kunnen constateren dat waardering en respect voor elkaar, voor ouders en leerlingen door iedereen wordt onderschreven. De school heeft volgens de visitatoren dan ook in ruime mate voldaan aan de kenmerken van het openbaar onderwijs zoals geformuleerd door het CBOO. De certificering door het CBOO is ruimschoots verdiend.

Op woensdag 13 februari jl. heeft Liesbeth Dales vol trots het certificaat mogen ontvangen. Om belangstellenden de gelegenheid te geven om de sfeer te proeven en een lesdag op De Saller bij te wonen staat er een Open Huis gepland op woensdag 20 maart. Iedereen is welkom. Voor verdere informatie: www.saller.nl.


Nieuw e-mailadres secretaris CBOO


Naast het bekende CBOO e-mailadres info@cboo.nl kunt u mij ook via mijn privé mailadres bereiken. Ik heb nu een nieuw adres: mhietbrink48@gmail.com

Ik wil u vragen daarvan in het vervolg in e-mailverkeer met mij gebruik te maken en dit nieuwe adres in uw adresboek op te slaan. Het oude m@hietbrink.org kan worden gewist.

Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

Martien Hietbrink
secretaris CBOO


Belangenbehartiging van het openbaar onderwijs?


Vanaf 2010 proberen 2 stichtingen voor primair openbaar onderwijs in zuidwestelijk Zuid-Holland te komen te komen tot een fusie. Dat voornemen vindt (kennelijk) op een ongelukkig moment plaats. Na jaren waarin big beautiful was, is er nu een omgekeerde beweging gaande. Een stevige fusietoets zet sinds begin 2011 een stevige rem op megalomane trends van schoolbesturen. Op zichzelf kunnen daar goede argumenten voor zijn, maar of dat in het geval van SOPOA (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard) met 2 scholen en de PRIMO vpr (Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne Putten en regio) met  24 scholen zo is, valt te bezien.

Belangrijk argument voor SOPOA om deze fusie aan te willen gaan, is o.a. het feit dat de bestuurlijke schaal wel heel erg klein is i.v.m. de afdekking van toekomstige financiële risico's nu de overheid sterk bezuinigt. Daarnaast is het zo, dat SOPOA is omringd door PC-scholen die onder een zeer omvangrijk bestuur vallen. Het scenario dat dreigt op te duiken is de druk om in de toekomst in een samenwerkingsschool of samenwerkingsbestuursconstructie op te gaan. Daardoor zou primair openbaar onderwijs in de gemeente Albrandswaard volledig verdwijnen.

De fusie is afgewezen, voornamelijk vanwege het feit dat er dan een openbaar onderwijs ontstaat dat 52% van alle scholen heeft: een te groot marktaandeel, waardoor de ouders minder keuzevrijheid zouden hebben.

Het bestuur OPO Albrandswaard heeft 2 scholen in de gemeente Albrandswaard; leerlingen/ouders uit dat voedingsgebied gaan nooit naar Voorne-Putten, het gebied van de mogelijke fusiepartner. Ook omgekeerd is dit zo. Daarom is het volgens het CBOO geenszins relevant om in deze kwestie over marktaandeel en keuzevrijheid te spreken. Die is er m.b.t. het openbaar onderwijs sowieso ook niet meer als samenwerkingsconctructies met groot gemak worden geaccepteerd. Dat wordt o.a. duidelijk onder de kop onderwijs in het regeerakkoord van het Kabinet Rutte 2, waarin  o.a. werd gesteld dat denominatie vormen van vergaande samenwerking niet in de weg mag staan. Waarom nu ineens denominatie en een vermeend overmatig marktaandeel van het openbaar onderwijs een hoofdmotief vormen voor de staatssecretaris van OCW om een fusie af te wijzen die de bedoeling heeft het openbaar onderwijs in de gemeente Albrandswaard e.o. ook voor de langere termijn veilig te stellen, is een raadsel. Het lijkt wel of het duaal stelsel in het onderwijs iets is waarmee men alle kanten kan uitredeneren. Het openbaar onderwijs is er in ieder geval niet bij gebaat.

Op onderstaande links zijn te vinden:

Het adviesrapport inzake geschreven door de heer J. Littink van Leeuwendaal/VOS/ABB
De argumentatie van de fusiecommissie
Het besluit van Staatssecretaris S. Dekker

  
Staatssecretaris verveelde zich

(ontleend aan website GymnasiumNu   -   colomn J.C. Traas )


Staatssecretaris Dekker van Onderwijs deed een interessante uitspraak in een interview dat BNDeStem (1 februari 2013) met hem had: “Op de middelbare school heb ik me verveeld. Ik deed er veel naast: sport, toneel, een bandje. Maar achteraf had ik meer uit mezelf kunnen halen.”

Die uitspraak is interessant als ik ze leg naast de uitspraken van psycholoog Jan te Nijenhuis die (in NRC Handelsblad van 1 februari) zei dat het wel degelijk nut heeft om extra voor de Cito-toets te oefenen: “Als je een IQ-test twee keer maakt, vijzel je je IQ met vijf punten op. Volg je een korte training, dan scoor je acht punten hoger. Een kind met een IQ van 100 kan naar de mavo, een kind met een IQ van 110 naar de havo en een kind met een IQ van 120 naar het vwo.” Overigens, het kind is door die training niet werkelijk intelligenter geworden.

Mijn vraag is nu: Hoe komt Te Nijenhuis op het idee dat je met een IQ van 120 naar het vwo kunt? In 1974 meende de psycholoog A.D. de Groot nog dat niet meer dan 15% van de bevolking geschikt was voor het volgen van vwo en havo samen. In dat geval vraagt men van de havo-leerling uiteraard een hoger IQ dan 110 en van de vwo-leerling hoger dan 120. Omdat er bij ouders en leerlingen een drang is naar boven en de schoolbestuurders daar graag aan toegeven, is de ‘bandbreedte’ in het vwo-gebied toegenomen. Er zitten nu leerlingen van pakweg IQ 115 tot 160, terwijl dat in het pre-Mammoettijdperk  misschien vanaf IQ 125 was.

Als ik gelijk heb, betekent dit dat in de praktijk van het onderwijs – omdat net als vroeger de leraar zich meestal richt op het gemiddelde niveau van de klas – voor een grotere groep aan de onderkant de lessen moeilijk te volgen zijn en voor een grotere groep aan de bovenkant, de meest begaafden dus, het onderwijs te gemakkelijk is. Laatstgenoemden gaan zich vervelen, zoals twintig jaar geleden de staatssecretaris al deed. Ze moeten zich niet genoeg inspannen en verleren dat ook.

Dat leidt tot een cultuur van zesjes halen, niet van excelleren. Dat blijkt mijns inziens ook uit het feit dat de belangstelling voor een vak als wiskunde B, dat nu eenmaal moeilijk is en inspanning vraagt, wel móet dalen. En inderdaad, in 2009 volgden nog 22.000 leerlingen wiskunde B, nu nog minder dan 19.000. En omdat het ‘rendement’ van het onderwijs niet mág dalen en steeds meer leerlingen havo en vwo-diploma’s willen verwerven, vindt er een geleidelijke niveaudaling plaats. Al jaren.

Ondertussen wekken uitspraken van politici en onderwijskundigen de indruk dat de kwaliteit van het onderwijs voortreffelijk is (wat ook blijkt uit internationale rapporten), dat er ‘kwaliteitsslagen’ zijn gemaakt en nog zullen worden gemaakt, dat het hoger onderwijs nog steeds groeit en beter wordt, enz. Bastiaan Bommeljé heeft eens nagegaan (NRC Handelsblad van 1 februari 2013) waar die groei vandaan komt: “In deze eeuw hebben we al meer dan 15.000 academische communicatiewetenschappers mogen verwelkomen en indien we de 24.000 communicatiedeskundigen op hbo-niveau meetellen, gaat het om zo’n 40.000 stuks, nog afgezien van vrijetijdsmanagers.” En hij vervolgt: “Aldus blijkt de door het parlement zo gewenste groei van het hoger onderwijs voor een groot deel gebaseerd op laten we zeggen studies zonder een duidelijk kennisdoel en zonder een methode om nonsens te elimineren. Integendeel, deze studies zorgen voor de persberichten vol termen als ‘ambitie’, kwaliteitsslag’ en ‘van goed naar excellent’; verhulling en verbloeming van de werkelijkheid is het doel.”

Zo nieuw is dat niet zou ik willen zeggen, dat proces is in het onderwijs al enkele decennia aan de gang.

 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).