START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5128 februari 2013
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 9


Kleine openbare scholen in gevaar


Het CBOO heeft met verontrusting kennis genomen van het advies van de Onderwijsraad om basisscholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten. Hierdoor dreigt de grondwettelijke bepaling dat overal voldoende openbaar onderwijs als basisvoorziening aanwezig moet zijn met name voor het platteland een dode letter te worden. Bijvoorbeeld dreigt de helft van alle openbare scholen in Friesland te moeten sluiten.

Het CBOO bestrijdt de stelling van de Onderwijsraad dat kleinere scholen slechter zouden zijn dat grootschalige; het is juist de grootschaligheid die in veel gevallen tot een slecht pedagogisch klimaat leidt. Het advies van de Onderwijsraad wekt de indruk vanuit een Randstad-perspectief te zijn geschreven en vormt daardoor een gevaar voor de plattelandscultuur in Nederland. Bovendien heeft de Onderwijsraad over het hoofd gezien dat met name in Friesland de kleine dorpsscholen van levensbelang zijn voor de toekomst van de Friese cultuur waardoor het advies in strijd is met de Europese regels ter bescherming van minderheidstalen.

Het CBOO roept dan ook iedereen op om het CBOO te waarschuwen als gemeenten dreigen kleine openbare scholen te sluiten opdat het CBOO de belangenbehartiging van het openbaar onderwijs gemeentelijk en landelijk kan blijven bevorderen.


Verzet tegen voorstel sluiting kleine scholen wordt groter


In het voorgaande bericht gaf het CBOO zijn visie op het voornemen per 2019 de kleine scholen de nek om te draaien. Het is verheugend dat PvdA-voorzitter Hans Spekman, dus direct gerelateerd aan een regeringspartij, in een uitvoerig artikel in de PvdA-nieuwsbrief van 25 februari zijn visie geeft op het voorstel van de Onderwijsraad deze scholen te sluiten. Met name het commentaar op de relatie die zou bestaan tussen kleine scholen en vermeende  minder goede onderwijskwaliteit wordt becommentarieerd

Lees het artikel HIER.


OBS Het Lang: Hart voor Openbaar Onderwijs

(ingezonden bericht)


Midden november bezocht de visitatiecommissie openbaar onderwijs van het CBOO onze school; een ontmoetingsplaats waar kinderen (en ouders) met verschillende achtergronden met elkaar omgaan en waar men kennis neemt van elkaars cultuur. Een multiculturele school die past als een warme jas, waar het kind centraal staat, waar kinderen leren samenwerken, elkaar te respecteren en eigen verantwoording leren dragen.

De ambities en doelen zijn hoog. Centraal speerpunt is het opbrengstgericht werken. Het kind, de leerstof en het aanleren van vaardigheden zijn de uitgangspunten van goed onderwijs. Leerlingen moeten zich in alle opzichten veilig voelen. Daaraan besteden schoolleiding en leerkrachten veel aandacht. Iedereen gaat respectvol met anderen om. Normen en waarden staan hoog in het vaandel. De leerlingen wordt een veilige leeromgeving aangeboden. Er zijn duidelijke afspraken over gedrag, het voorkomen van pesten (pestprotocol) en over de school- en klassenregels. Het pestprotocol en stappenplan (KOVJ) is onderdeel van het begeleiden bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Een preventieteam fungeert daarbij als achtervang bij het oplossen van (gedrags)problemen. Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd die bijdragen aan de ontwikkeling tot zelfstandige, sociale mensen, die met vertrouwen de wereld tegemoet treden. Er is een gevarieerd onderwijsprogramma, waarbij de dagelijkse werkelijkheid zo goed mogelijk wordt besproken.

De leden van de visitatiecommissie hebben gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders en leerkrachten van Het Lang. Uit de verschillende gesprekken kwamen sterke punten naar voren maar ook enkele aandachtspunten. We noemen er en paar:

Er is sprake van passend onderwijs avant la lettre. De open sfeer en toegankelijkheid van de school voor ouders en kinderen. Het multiculturele karakter en de veiligheid van de school. De leerlingen vinden hun school fantastisch omdat iedereen plezierig met elkaar omgaat. Het is een daarom een ‘leuke’ school. Het team is er trots op een multiculturele school te zijn, omdat de kinderen leren omgaan met andere culturen. Hierdoor wordt op school op een plezierige, respectvolle en tolerante manier met elkaar omgegaan.

Ouderbetrokkenheid verdient nog de nodige aandacht. Een eerste opzet is gemaakt door koffieochtenden te organiseren. Deze lopen erg goed.  

De visitatoren hebben met veel genoegen de sfeer en de openheid en de gastvrijheid van OBS Het Lang “als een warme jas” ervaren. De school heeft volgens de commissie op uitmuntende wijze voldaan aan de kenmerken van het openbaar onderwijs, zoals het CBOO die heeft geformuleerd. De certificering van OBS het Lang door het CBOO is dan ook ruim verdiend en zo werd op feestelijke wijze, op Valentijnsdag, het certificaat uitgereikt!Onderwijs is geen bedrijf


Met deze titel wordt in Het Onderwijsblad nr. 04 (23 februari) van de AOb een opiniestuk weergegeven, waarin hoogleraar onderwijssociologie aan de Universiteit Maastricht Jaap Dronkers zijn visie geeft op de effecten van het huidige (dominante) bestuursmodel in het onderwijs. Oplossing van recente schandalen is volgens Dronkers niet gelegen in de schaalgrootte van scholen, maar in een ander bestuursmodel. Volgens Dronkers is in de jaren '90 de fout gemaakt het onderwijs een bestuursmodel te geven van een privaat bedrijf. Op blz. 54 en 55 van voornoemd Onderwijsblad nr. 04 werkt de hoogleraar onderwijssociologie vervolgens uit hoe hij tot deze visie komt. Zeer lezenswaardig voor iedereen die de praktijk van het onderwijs en de daarbij toegepaste bestuursvormen uit eigen ervaring kent.


Manifestatie in Venlo


In het kader van de ‘Schoolweek openbaar onderwijs’ (week 12) organiseren de Stichting voor openbaar primair onderwijs Akkoord en het CBOO op 20 maart a.s. een bijeenkomst in het Stadhuis van Venlo, waarin o.a. feestelijk aan alle Akkoord-scholen het CBOO-certificaat openbare identiteit wordt uitgereikt. In CBOO bericht week 12 zal hieraan inhoudelijk aandacht worden besteed.


Cursus DiepZinnig! Filosoferen met kinderen 2

17, 24 april en 15 mei 2013 Utrecht

(persbericht HVO)

 

“Wie filosofeert met kinderen leert hen beter redeneren, kritisch en creatief denken, intellectuele eerlijkheid en moed.”

Op 17 april start Stichting HVO met de cursus DiepZinnig! filosoferen met kinderen en jongeren 2, een vervolg op de cursus ScherpZinnig! De cursus is opgebouwd rondom vragen als: “Ik had een leuk gesprek maar of het nou filosofisch was? Geen idee!”, “Ik filosofeer zo nu en dan met kleine groepen maar waar begin ik met drukke en grote groepen?”, “Ik doe eigenlijk altijd hetzelfde, zijn er ook andere benaderingen?”. We verkennen het landschap van de filosofie, scherpen het analytisch denken en laten ons inspireren door verschillende methodes.

Door te filosoferen met kinderen en jongeren werk je aan burgerschapsdoelstellingen en eigentijdse bildung, zoals geformuleerd  in het advies van de Onderwijsraad Onderwijs. Enige voorkennis van het filosoferen met kinderen is gewenst voor het volgen van deze cursus. De cursus kan ook incompany verzorgd worden. DiepZinnig! is een samenwerking tussen HVO en het Centrum Kinderfilosofie Nederland.


Praktische informatie

Data: woensdag 17 en 24 april, en 15 mei 2013
Tijd: 14.30u - 20.30u
Locatie: Emmy van Lokhorststraat 16, 3544 HM Utrecht
Kosten: € 450,- (inclusief reader en maaltijd)
Trainers: Alexandra Bronsveld en Ed Weijers
Klik HIER voor aanmelden (vóór 15 maart) en meer informatie.

 
Aanvraag GVO lessen en andere zaken


De IKOS Nieuwsbrief geeft actuele informatie over o.a. mogelijkheden voor aanvraag van GVO-lessen in het openbaar onderwijs voor het schooljaar 2013 - 2014. Voor meer informatie kunt u HIER klikken.

  
Nieuw e-mailadres secretaris CBOO

(herhaling)


Naast het bekende CBOO e-mailadres info@cboo.nl kunt u mij ook via mijn privé mailadres bereiken. Ik heb nu een nieuw adres: mhietbrink48@gmail.com

Ik wil u vragen daarvan in het vervolg in e-mailverkeer met mij gebruik te maken en dit nieuwe adres in uw adresboek op te slaan. Het oude m@hietbrink.org kan worden gewist.

Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

Martien Hietbrink
secretaris CBOO


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com