START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5119 maart 2014
                                                                           WEEKBERICHT WEEK 12


CBOO-bestuur stelt speerpunten van beleid voor 2014 vast


In de bestuursvergadering van dinsdag 18 maart jl. heeft het CBOO als onderdeel van het beleidsplan 2014 de speerpunten voor 2014, doorlopend in 2015, vastgesteld.

3. Een stichting voor openbaar onderwijs, die meerdere scholen in een publiek privaat besluitvormend bestuursorgaan omvat, onafhankelijk van regionaal beleid van overheidsorganen en de publieke gemeenschap, een eigen beleid kan voeren. De speerpunten voor 2014-2015 zijn:

1. Het nog duidelijker op de kaart zetten van het CBOO als enig landelijk onderwijsnetwerk openbaar onderwijs met een alle geledingen omvattende vertegenwoordiging en met bestuurlijke vertegenwoordiging van GVO en HVO.

2. Het z.s.m. verder uitbouwen van een effectief lobbynetwerk tegen de achtergrond van de nieuwe politieke verhoudingen in Den Haag.

3. Het krachtig voortzetten van visitaties openbare identiteit met het voorhanden zijnde visitatorenbestand. Daarbij is een bijzondere taak weggelegd voor de lidorganisaties, die vanuit hun eigen netwerken de scholen wijzen op belang van CBOO visitaties openbare identiteit.

4. Het tegengaan van de trend naar omzetting van openbaar onderwijs in samenwerkingsconstructies.

5. Het bevorderen dat alle openbare scholen homobeleid ontwikkelen als onderdeel van algemeen diversiteitsbeleid, dat recht doet aan de grondwettelijke taak van het openbaar onderwijs als basisvoorziening in alle gemeenten als uiteindelijk bevoegd gezag van openbaar onderwijs.

6. Het z.s.m. ontwikkelen en uitbouwen van PR-instrumenten, die positief katalyserend werken op de voorgaande punten.

7. Het onderzoeken van mogelijkheden voor gemeenten (of overheid) om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen aangaande openbaar onderwijs als basisvoorziening zoals vastgelegd in de wet. Daarmee wordt niet alleen de financiële invloed van de overheid bedoeld, maar ook een inhoudelijke invloed (zoals o.a. aan de orde komt bij visitaties van het CBOO).

8. Het bevorderen van de invoering van een vereniging als mogelijke bestuursvorm in het openbaar onderwijs.

9. Het CBOO streeft naar verjonging binnen de eigen geledingen


Het CBOO is een gerespecteerde organisatie die de belangen van het openbaar onderwijs behartigt. De kracht daarbij zijn de geledingen die bestaat uit bestuurders, schoolleiders, docenten en vertegenwoordigers van het humanistisch en godsdienstig vormingsonderwijs,  alsmede de ouders. De organisatie heeft een goed netwerk en kan met beperkte middelen draaien. De visitaties m.b.t. openbaar onderwijs zijn een sterk punt van de organisatie.

Het CBOO beleidsplan 2014 en het CBOO Jaarverslag 2013 worden zeer binnenkort op de CBOO-website geplaatst.

 
Verzelfstandiging


In 2000 heeft OBS De Bongerd zich als zelfstandige school aangesloten bij Stichting voor openbaar primair onderwijs IJsselgraaf (inmiddels bestuurder van 20 scholen in Doetinchem en omgeving) om haar eigen continuïteit te waarborgen. Ruim een decennium later blijkt de school echter al tweemaal geconfronteerd te zijn met een fusievoornemen van Stichting IJsselgraaf.   

De focus (b)lijkt bij de Stichting IJsselgraaf meer te liggen op de opbrengst per kind dan op de essentie van het onderwijs en de rol van de school in de samenleving. Daarom willen ouders en inwoners defuseren/verzelfstandigen door overdracht van het bestuurlijk gezag van Stichting IJsselgraaf aan de nieuw opgerichte Stichting Onderwijs Keppel, aldus de nieuwsbrief van de Stichting Dorpshuis Keppel in Hoog Keppel (Gld). In diezelfde nieuwsbrief wordt geschetst waardoor de ouders en inwoners van Hoog Keppel tot dit inzicht komen.

citaat

Op 28 februari 2013 heeft directeur Theo Huting van Stichting IJsselgraaf gemeld dat de door zijn stichting voorgenomen fusie tussen OBS De Bongerd in Hoog-Keppel en OBS De Woordhof in Hummelo van de baan is. Volgens eerdere plannen zouden beide scholen per 1 augustus 2014 moeten fuseren. De ouders en inwoners discussiëren al jaren met Stichting IJsselgraaf over het thema fuseren of verzelfstandiging van de school. Het terugtrekken van de fusieplannen zien zij dan ook als positieve stap naar een zelfstandige school. Daarmee blijft niet alleen de school behouden voor het dorp, maar ook het in hetzelfde gebouw gevestigde Dorpshuis Keppel. Vanaf deze week neemt de organisatie Vrienden van De Bongerd het vervolgtraject op zich om te komen tot de gewenste verzelfstandiging. In Vrienden van De Bongerd hebben zich ouders en inwoners van Hoog- en Laag-Keppel verenigd. 

De ouders van OBS De Bongerd hebben zich tot nu toe laten vertegenwoordigen door de medezeggenschapsraad. De MR heeft binnen de wettelijke kaders van de Wet Medezeggenschap Scholen het uiterste gedaan om het bestuur van Stichting IJsselgraaf in te laten zien dat de school in Hoog-Keppel met haar 75 leerlingen levensvatbaar is. Stichting IJsselgraaf wilde daar tot vorige week niets van weten en stuurde, tegen de zin van zowel de ouders in Keppel als in Hummelo, aan op een fusie. Nu deze fusie alsnog van de baan is, maken de ouders en inwoners van Keppel zich - samen met de Dorpsraad Keppel en Eldrik - op voor de volgende fase in het proces, namelijk de gewenste verzelfstandiging.  

In goed overleg met de MR is besloten dat Vrienden van De Bongerd vanaf nu de volgende processtappen zal uitvoeren om te komen tot verzelfstandiging. Er is nog het nodige werk te verrichten, aldus ouder en woordvoerder Gert Klein: ”Ondanks dat we als school nu verder kunnen, blijft bijvoorbeeld het leerlingaantal - net als op eigenlijk de meeste scholen - een belangrijk aandachtspunt. Echter, vanaf nu kunnen we vanuit een rustige atmosfeer weer inzetten op de kwaliteiten van onze school: prima onderwijs en Cito-scores, midden in de samenleving, betrokken leerkrachten, kleinschalig, open, veilig, vriendelijk, BSO en sportfaciliteiten op loopafstand. Ik ben er zeker van dat we daarmee ouders in een wijde omgeving zullen aanspreken. Er zijn al diverse toezeggingen van ouders waarvan hun kinderen nu nog op zogenaamde ’fusiescholen’ zitten, om zich in te schrijven op onze moderne dorpsschool in Hoog-Keppel. Ze zijn van harte welkom.”  

einde citaat

Het voorgaande nodigt uit tot een doordenking van de situatie in Hoog Keppel. Het maakt (wederom?) o.a. duidelijk, dat:

1. Een (verzelfstandigd) openbaar schoolbestuur binnen de wettelijke kaders (incl. die van de wet medezeggenschap scholen (WMS)) kennelijk tegen de wensen van de lokale gemeenschap in wanhopige verzoeken een openbare school in stand te houden naast zich neer kan leggen, ook als de school nog ruim boven de opheffingsnorm zit.

2. De WMS kennelijk GMR-en de mogelijkheid biedt MR-en totaal buiten spel te zetten, ook als het gaat om een direct belang van scholen. Het is de vraag of dat een goede zaak is.

3. Een stichting voor openbaar onderwijs, die meerdere scholen in een publiek privaat besluitvormend bestuursorgaan omvat, onafhankelijk van regionaal beleid van overheidsorganen en de publieke gemeenschap, een eigen beleid kan voeren. 

4. Het AOb initiatief wetsvoorstel voor de bestuursvorm vereniging in het openbaar onderwijs verdient het met grote snelheid bij de Tweede Kamer aanhangig te worden gemaakt.

 
VOO-Congres Krimp


Op woensdag 23 april 2014 kunt u zich op het congres ‘Krimp: kansen door samen te werken’ van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) laten inspireren door succesverhalen uit de praktijk. Deelname is gratis voor VOO-leden.  

Voor meer informatie en aanmelding klik HIER.

 
Stichting Meerwerf weer een stapje verder


Met de benoeming van 2 interim bestuurders door de gemeenteraad is de Stichting voor openbaar primair onderwijs Meerwerf in Den Helder een stapje verder. De gemeenteraad van de marinestad hoopt dat beide heren orde op zaken stellen. MRINFO van de AOb geeft een stand van zaken!


  
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com