START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12  - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5126 maart 2014
                                                                           WEEKBERICHT WEEK 13


Presentatie CBOO Beleidsplan 2014 - 2015


Hierbij treft u het Beleidsplan van het CBOO voor 2014 en 2015 aan. Net als in voorgaande jaren heeft het CBOO-bestuur ervoor gekozen een handzaam document te maken waarin de doelstellingen en speerpunten voor de komende jaren vermeld zijn.

Nieuw is een document voor te leggen waarin de speerpunten voor 2 jaar vermeld zijn. Vanzelfsprekend wordt dit document begin 2015 opnieuw in het CBOO-bestuur tegen het licht gehouden. Een beleidsplan voor 2 jaar geeft echter een richting aan waaraan het CBOO wel zaken zal toevoegen, maar niet snel van zal afwijken. Dit bevordert de continuïteit en bevestigt de positie van het CBOO die als enige organisatie in Nederland het openbaar onderwijs vanuit verschillende openbare geledingen vertegenwoordigt.

We leven in een tijdgewricht waarin volop discussie gaande is in hoeverre de rijks- of gemeentelijke overheden moeten toezien op het grotendeels verzelfstandigde openbaar onderwijs. Het CBOO ziet hierin voor de overheid een belangrijke rol weggelegd en ziet het als haar taak hiervoor diverse zaken te ondernemen.

Het CBOO-bestuur heeft daarover intern gediscussieerd en een prioriteitenlijst geformuleerd die vastgelegd is in deze notitie.

Doel van het CBOO is op eigen wijze t.b.v. het openbaar onderwijs aandacht te vragen bij de politiek, bij andere maatschappelijke organisaties en daarboven in de openbare PO- en VO-scholen door te gaan met de ingezette en nieuwe visitatietrajecten


Drs. Louis Jongejans, voorzitter CBOO


Beleidsplan CBOO 2014-2015

 
Directiegroep PO (DGPO)


In het CBOO-bestuur is behalve de AOb Groep Openbaar Onderwijs ook de DGPO met een bestuurszetel vertegenwoordigd. Directeuren in het basisonderwijs zijn de spil in de communicatie tussen enerzijds de werkvloer, anderzijds het bevoegd gezag. Zij moeten de vertaalslag maken van bestuurlijk beleid naar uitvoering op de werkvloer. Ook vormen zij de groep, die met "gezag" een algemene directie of de bestuurder (afhankelijk van de bestuursvorm) duidelijk kan maken of ingezet beleid op de werkvloer haalbaar is of niet! Directieleden zijn werknemers en kunnen in die hoedanigheid ondersteuning krijgen vanuit de AOb, bijvoorbeeld bij problemen met het bevoegd gezag betreffende de eigen rechtspositie. Directieleden die een conflict hebben met een personeelslid kunnen geen ondersteuning verwachten van de AOb. Deze directieleden worden doorverwezen naar bijvoorbeeld VOS/ABB.

De AOb probeert via een gericht informatiesysteem te informeren over zaken die specifiek voor directieleden van belang zijn. Dit gebeurt o.a. via het digitale netwerk. De structuur van de Directiegroep Primair Onderwijs is zodanig, dat het digitale netwerk een belangrijke rol speelt bij de communicatie tussen bestuursleden en leden van de Directiegroep Primair Onderwijs. Daarnaast organiseert de Directiegroep Primair Onderwijs klankbordgroepen voor directieleden.

Voor meer informatie over de DGPO, klik HIER.

Voor contact en aanmelding, klik HIER.

Het CBOO roept directeuren in het openbaar onderwijs op zich alsnog aan te melden bij de DGPO van de AOb als dat onverhoopt nog niet is gebeurd.


Uitdiepen CBOO-visie op HVO/GVO


In de bestuursvergadering van 10 juni 2014 zal in het thematische gedeelte van de vergadering de CBOO stellingname m.b.t. de actualiteit inzake de positie van godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) en humanistisch vormingsonderwijs (HVO) centraal staan. Het DB/CBOO zal daartoe een voorstel bespreken met de bestuursleden van HVO en GVO teneinde tot een optimale invulling van dit thematisch agendapunt te komen. Over de stellingname van het CBOO-bestuur worden medio juni 2014 nadere mededelingen gedaan.


CBOO jaarverslag 2013


De waarden van het openbaar onderwijs lijken steeds meer op de achtergrond te komen in een tijdgewricht waarin we anderzijds de waarden als democratische besluitvorming en gelijkwaardigheid van mensen, ongeacht afkomst en geaardheid, willen borgen. Daardoor is het belangrijk dat het CBOO de belangenbehartiging van het openbaar onderwijs serieus neemt als enige organisatie in Nederland die daarin alle geledingen vertegenwoordigt. Uit de contacten die het CBOO met gemeenten onderhoudt, blijkt regelmatig dat veel gemeenten hun grondwettelijke rol inzake het openbaar onderwijs niet kennen of verwaarlozen. Geconstateerd kan worden dat er veel werk gedaan is maar nog meer te doen is. De vreemde ontwikkeling van samenwerkingsscholen die we het afgelopen jaar tegenkwamen onder bijzonder neutrale vlag bijvoorbeeld. Het is toch raar te constateren dat er juist bij een samenwerking tussen besturen van verschillende denominaties niet gekozen wordt voor een samenwerkingsschool onder openbare (breed toegankelijke, pluriforme) vlag. 

De aantrekkelijkheid van het openbaar onderwijs is de afgelopen jaren versterkt door de landelijke subsidiëring van de keuzevakken godsdienst en humanistisch vormingsonderwijs in openbare basisscholen. Ondanks dat er een actie van het CBOO en anderen voor nodig was om dit te behouden, kan dit gelukkig worden gecontinueerd. Dit alles draagt bij aan de versterking van de integratiefunctie die het openbaar onderwijs tot de meest geschikte onderwijsvorm maakt om kinderen van allerlei achtergronden voor te bereiden op hun toekomstig maatschappelijk functioneren in een pluriforme samenleving.

De deelname van het CBOO aan de Alliantie rond homoseksualiteit en onderwijs draagt eveneens bij aan de rol die het openbaar onderwijs daarin kan en moet spelen als het gaat om het bevorderen van een samenleving die gebaseerd is op mensenrechten, gelijkwaardigheid en diversiteit. De belangstelling voor visitaties door het CBOO is hoopgevend voor de toekomst van het openbaar onderwijs. Daarbij is ieders steun meer dan ooit nodig! Omdat het CBOO de enige organisatie is die echt de openbaarheid van het openbaar onderwijs kan vertegenwoordigen, is er belangrijk werk verricht maar is er nog een lange weg te gaan om belanghebbenden ervan te doordringen wat nu werkelijk de waarden van het openbaar onderwijs zijn.


Drs. Louis Jongejans, voorzitter CBOO


Jaarverslag CBOO 2013

 
Stichting HVO wordt Centrum voor Humanistische Vorming


Met ingang van 21 maart 2014 is de nieuwe naam van Stichting HVO geworden: Centrum voor Humanistische Vorming (in afgekorte vorm Centrum HVO).

Een naam die de lading dekt, en waarmee wij laten zien wat onze ‘core business’ is: humanistische vorming, in de ruimste zin des woords. Humanistische vorming (brede vorming, bildung) kan immers op meerdere werkterreinen plaatsvinden (onderwijs, opvoeding, hulpverlening, et cetera) en in elke fase van het leven van belang zijn.

Voor meer informatie, klik HIER.

  
VOO-Congres Krimp

(herhaalde oproep)


Op woensdag 23 april 2014 kunt u zich op het congres ‘Krimp: kansen door samen te werken’ van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) laten inspireren door succesverhalen uit de praktijk. Deelname is gratis voor VOO-leden.  

Voor meer informatie en aanmelding klik HIER.

  
Dialoog over seksuele diversiteit in schoolboeken

(ingekomen bericht van EduDivers)


Kenniscentrum EduDivers, partner van het CBOO in de Onderwijsalliantie Seksuele Diversiteit (OSD) heeft van de PO-Raad en de VO-Raad opdracht gekregen een dialoog te organiseren over de vraag hoe seksuele diversiteit in schoolboeken moet worden opgenomen. het CBOO-bestuur steunt dit initiatief van harte! EduDivers-directeur Peter Dankmeijer richt zich docenten en lerarenopleiders met de volgende boodschap:


Geachte dames en heren,

Zoals u weet is vorig jaar in de kerndoelen opgenomen dat voorlichting over seksuele diversiteit verplicht wordt in het PO en VO. Omdat homoseksualiteit, biseksualiteit en transseksualiteit nog maar beperkt in de leermiddelen voorkomen en omdat vele docenten het een lastig onderwerpen vinden om te behandelen, hebben de VO-raad en de PO-raad ons (stichting EduDivers) opdracht gegeven om in het onderwijsveld een dialoog te organiseren over hoe seksuele diversiteit in de schoolboeken  opgenomen zou moeten worden. Dit gaat gebeuren via een serie ronde tafel gesprekken eind maart en eind mei en een online mogelijkheid om mee te discussiëren.

Wij willen een aantal docenten en lerarenopleiders uitnodigen om mee te doen aan twee ronde tafel discussies. Naast deze ronde tafels organiseren we overigens ook ronde tafels met uitgevers, ouders, leerlingen en belangenbehartigers.

Tijdens een eerste ronde tafel op 31 maart, 15-17 uur zullen we brainstormen over uw ideeën over wat er in schoolboeken kan worden opgenomen. Om de discussie te informeren, maakt het Instituut voor Leerplanontwikkeling een analyse van een twintigtal methoden waarin seksuele diversiteit al voorkomt. Deze analyse krijgt u - als u deelneemt - een week van te voren toegestuurd. Op basis van al de suggestie en aangedragen goede voorbeelden, schrijven wij een concept handreiking voor uitgevers, docenten en andere belangstellenden. Deze krijgt u toegestuurd voor de tweede ronde tafel.

Tijdens de tweede ronde tafel op 26 mei, 10-12 uur vragen we uw feedback op de concept handreiking en op een aantal dilemma's die we zijn tegengekomen.


De bijeenkomsten vinden plaats bij:

31 maart: In de Driehoek (Utrecht, 5 minuten van Utrecht CS)
26 mei: SLO Utrecht: (10 minuten van Utrecht CS, ingang naast de Bijenkorf bij zalencentrum La Vie, neem de lift naar de 5e verdieping, SLO is de rechteringang)

In de tussentijd organiseren we ook een online discussie. Deze vindt plaats via de MijnID pagina op Facebook, of als u iets minder openbaar wilt mee discussiëren via een interactieve mailinglijst (klik HIER als u zich hiervoor wilt aanmelden).

Wilt u uw deelname aan de bijeenkomsten bevestigen via secretariaat@edudivers.nl

 

Met vriendelijke groet,

Peter Dankmeijer, EduDivers


  
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com