START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12  - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 512 april 2014
                                                                           WEEKBERICHT WEEK 14


Het Alternatief


De AOb hield op donderdag en vrijdag 21/22 maart een AV. Ter opluistering van huishoudelijke zaken verscheen vrijdagmorgen als spreker wiskundedocent René Kleyber, die samen met een collega Jelmer Evers de redactie vormde van de bundel "Het Alternatief". Uitgangspunt voor zijn lezing was, wat er in de samenvatting van het boek wordt verwoord:


"Iedereen goed onderwijs. Toch lijkt er iets niet goed te gaan. Het onderwijs staat in een allesbehalve goed daglicht. Het alternatief onderzoekt hoe het anders kan. In plaats van te kijken naar resultaten moeten we gaan sturen op vakmanschap en vertrouwen, zo betogen de auteurs van deze bundel. Een boek voor iedereen met interesse in het onderwijs en een must voor docenten.

Zij openen met Het Alternatief de aanval op de Haagse afrekencultuur in het onderwijs. Zij stellen dat een steeds grotere nadruk op cijfers, protocollen en ranglijsten de docenten demotiveert en de ontwikkeling van kinderen dreigt te schaden.

Het Nederlandse onderwijs staat daarom op een belangrijk keerpunt: gaat het de heilloze, doodlopende weg van het afrekenen verder volgen of kiest het voor een alternatief? In plaats van te kijken naar resultaten moeten we gaan sturen op vakmanschap en vertrouwen, zo betogen de auteurs van deze bundel. Zij stellen de gebreken van de afrekencultuur aan de kaak om tot een volwaardig, uitvoerbaar en praktisch alternatief te komen. Een must voor de boekenkast van elke docent, "


De inhoud van de lezing op 21 maart, waarvan de kern was dat de leraar weer zijn centrale regieplaats moet nemen, was enthousiasmerend voor de aanwezigen. In de vragenronde erna werd dan ook aan het hoofdbestuur gevraagd om indachtig het pleidooi in "Het Alternatief initiatieven" te ontplooien. In een organisatieschema van het Nederlandse Onderwijs  is het een kwestie van zoeken voordat de beroepsgroep in beeld komt , aldus Kleyber:

Ook in de Tweede Kamer is er aandacht voor dit thema geweest. Al in oktober 2013 nam SP TK-lid Jasper van Dijk de gelegenheid te baat om aandacht te besteden aan het boek en nam het als uitgangspunt voor zijn betoog over de positie van de leraren in het onderwijs.

Minister Bussemaker van OCW reageerde een maand later als volgt.

Het CBOO  is van mening dat de AOb met het nu krachtig promoten van het klaarliggende initiatief wetsvoorstel "de vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs" een goede kans maakt gehoor te vinden in de TK. Dat initiatief wetsvoorstel maakt het mogelijk een vereniging van leraren en ouders op school(bestuurs)niveau initiatiefnemer van beleid te laten zijn. Alleen als ook bestuurlijk de leraren weer in beeld komen, is er naar het oordeel van het CBOO een reële kans dat zij weer eigenaar worden van het onderwijsproces!


Jaarverslag 2013 en Beleidsplan 2014 online!


In de bestuursvergadering van 18 maart jl. zijn het jaarverslag 2013 en het beleidsplan 2014 vastgesteld. Het CBOO-bestuur nodigt u van harte uit deze documenten te lezen en reacties te sturen naar info@cboo.nl 


Jaarverslag 2013

Beleidsplan 2014

School!week 2014 succesvol beëindigd

(ontleend aan VOO-website)


Scholen in het hele land hebben van maandag 17 tot en met vrijdag 21 maart laten zien dat de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs van levensbelang zijn voor een in alle opzichten gezonde samenleving.

De School!Week 2014 was voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs het moment om thema’s als diversiteit, aandacht voor elkaar en wederzijds respect te benadrukken. Deze thema’s staan centraal in de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Zeker in de huidige tijd waarin wederzijds respect voor elkaars afkomst, culturele achtergrond en levensbeschouwing soms ver te zoeken is, laten kinderen van openbare scholen zien dat de kernwaarden voor hen leven.

Er waren in de School!Week in het hele land allerlei activiteiten, zoals open dagen en informatieavonden op scholen voor ouders, grootouders en andere geïnteresseerden. Er waren ook high teas en andere bijeenkomsten, waarbij mensen met verschillende achtergronden elkaar in een positieve setting konden ontmoeten. Sommige scholen namen speciaal voor de School!Week een lied op op basis van het motto ‘Ik ben welkom!’. Ook werden filmpjes gemaakt om te laten zien waar het openbaar onderwijs voor staat.

Op woensdag 19 maart vond in de Hogeschool Utrecht in Amersfoort in het kader van de School!week de landelijke conferentie "openbaar onderwijs verbindt" plaats. Tijdens deze conferentie werd de School!Gids gepresenteerd, een nieuwe uitgave waarin VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het concept School! belichten. Dit concept gaat uit van een toekomstig onderwijsbestel waarin denominaties geen rol meer spelen.

Vrijdag werd de School!Week 2014 groots afgesloten met de Kindersummit in het Museon in Den Haag. Tijdens deze topconferentie die in samenwerking met jongereninitiatief HOPE XXL werd georganiseerd, debatteerden kinderen over diverse thema’s voor een vreedzame en veilige toekomst van de wereld.

De School!Week is een jaarlijks terugkerend initiatief van VOS/ABB en VOO. Het CBOO heeft er conform afspraak publicitair medewerking aan verleend.


Mededeling centrum voor HVO


De lente is begonnen! Een mooi moment om u te laten weten dat met ingang van heden Stichting HVO gaat heten:

Centrum voor Humanistische Vorming

Soms aangeduid met de afkorting ‘Centrum HVO’. Een naam die de lading dekt, en waarmee wij laten zien ook in de toekomst ons te richten op humanistische vorming, in de ruimste zin des woords. Humanistische vorming (brede vorming, bildung) kan immers op meerdere werkterreinen vormgegeven worden (onderwijs, opvoeding, hulpverlening, et cetera) en in elke fase van het leven van belang zijn.

Met humanistische vorming in het onderwijs willen wij elke nieuwe generatie jonge mensen uitdagen de waarden die voor henzelf en de samenleving belangrijk zijn, te onderzoeken, van binnenuit te beleven en in hun handelen vorm te geven. Onder andere via de vakken HVO in het basisonderwijs en Levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs.

Vorming beperkt zich echter niet tot kinderen en jongeren. In elke levensfase komen mensen voor nieuwe uitdagingen te staan, die tot herbezinning op en verandering van bestaande situatie(s) aanleiding geven. Zowel binnen als buiten onderwijspraktijken is er een groeiende behoefte aan brede (begeleide zelf)vorming. Wij sluiten hierop aan. Onder andere via onze trainingen, workshops, lezingen en via de Brede Vormingslijst. HIER kunt u meer over vorming lezen. Het adres van onze website (www.hvo.nl), het algemene mailadres (hvo@hvo.nl) en het logo zullen ongewijzigd blijven.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met Jeannine Corneille (communicatie-adviseur), 06 12877434.


Met vriendelijke groeten,
mede namens bestuur en medewerkers,


Nico Stuij
directeur Centrum voor Humanistische Vorming


  
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com