START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12  - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5121 mei 2014
                                                                           WEEKBERICHT WEEK 21


CBOO-bestuur gaat harde noten kraken


In het vorige bericht werd gemeld dat het CBOO-bestuur zich moet buigen over de implicaties van het wonderlijke fenomeen samenwerkingsschool. Het CBOO-bestuur bestudeert momenteel alle stukken en zal voor half juni een commentaar m.b.t. het thema samenwerkingsscholen en -besturen geven. Een concept wordt in de CBOO-bestuursvergadering van 10 juni a.s. besproken, eventueel geamendeerd en daarna vastgesteld. Voor het CBOO-standpunt inzake de problematiek t.a.v. de samenwerkingsschool in het huidige duaal bestel, zal vervolgens zeer ruim in het onderwijsveld, politiek en andere maatschappelijk relevante kringen aandacht worden gevraagd.

Daarnaast bespreekt het CBOO bestuur de problematiek rond het humanistisch (HVO) en godsdienstig (GVO) onderwijs in de openbare school. Daartoe is als gastspreker uitgenodigd Prof. Dr. W.M.M.H. Veugelers. Wiel Veugelers is als hoogleraar educatie verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek en als universitair docent aan het Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Zijn leeropdracht is educatie vanuit een humanistisch perspectief, in het bijzonder humanistisch vormingsonderwijs. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar de pedagogische taak van het onderwijs en in het bijzonder de rol van docenten daarin en de relatie tussen onderwijs en levensbeschouwing. Daarnaast heeft hij veel gepubliceerd over jeugdculturen, beroepsopleidingen, de visie van leerlingen op onderwijs, samenwerken tussen scholen in netwerken, de samenhang tussen school en omgeving, etc.

Na een korte inleiding, waarbij hij een aantal aandachtsvelden zal aanstippen, zal dienaangaande door het CBOO-bestuur een aantal standpunten worden bepaald, die evenals de problematiek rond de samenwerkingsschool publicitair naar buiten zullen worden gebracht.VOS/ABB omarmt gedachte samenwerkingsschool


Het CBOO-bestuur neemt op 10 juni a.s. stelling inzake de vraag of de samenwerkingsschool als apart fenomeen wenselijk is of niet. De VOS/ABB heeft die keus al gemaakt. Deze vereniging voor bestuur & management in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs vindt het fenomeen acceptabel in krimpgebieden waar openbaar onderwijs anders dreigt te verdwijnen.

Terecht merkt de VOS/ABB op, dat het een knelpunt is dat een bestuur voor openbaar onderwijs in de huidige wetgeving geen samenwerkingsschool mag besturen. De kans dat die mogelijkheid er komt, is niet erg groot gegeven het NCOR-advies (zie punt 3.3, blz. 31 en 32), waarin gesteld wordt dat de (grond)wettelijke mogelijkheden voor het laten besturen van een samenwerkingsschool er niet zijn.

VOS/ABB-directeur R. van der Veen licht het standpunt van zijn vereniging toe.

 


Flexibilisering onderwijstijden


Het kan in de politieke arena soms raar lopen. Ook onderwijs is dan een speelbal van de politiek. Nadat het kabinet Rutte I met alle geweld een eenheidsnorm van 1040 uren onderwijstijd in het VO wilde afdwingen, staat bij Staatssecretaris Sander Dekker in kabinet Rutte II de pet weer anders.

In een vrijdag jl. verzonden persbericht babbelt hij vrolijk over de geweldige mogelijkheden die flexibilisering van onderwijstijden kan opleveren. Curieus dat dit soort vergezichten in een  zo plotseling veranderende politieke invalshoek weer kunnen verschijnen. Niettemin juicht het CBOO de nieuwe lijn wel toe. Hopelijk is deze nieuwe beleidslijn ook tijdsbestendig.

Voor meer informatie, klik HIER.
Binnenkort meer links op CBOO-website


De website van het CBOO bevat een aantal links naar organisaties, waarmee het CBOO een relatie heeft. Niet onbelangrijk in dit verband is de Onderwijsalliantie Seksuele Diversiteit (OSD), waarvan de 3 onderstaande links essentiële informatie bevatten. U kunt ze binnenkort op de CBOO website vinden.


www.onderwijsalliantie.nl

“CBOO is lid van de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit. Dit is een samenwerking tussen AOb, CNVO, CBOO en EduDivers met als doel het onderwijs te mobiliseren zelf concrete stappen te nemen om haar scholen veilig te maken voor LHBT (lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender) leerlingen en docenten. De Onderwijsalliantie doet dit door wethouders, besturen, directeuren, docenten, leerlingen, ouders en docentenopleidingen te informeren en verder te helpen in een integrale aanpak. Om scholen in beweging te zetten heeft de Onderwijsalliantie de MijnID campagne ontwikkeld.”


www.mijnid.info

“De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit voert de MijnID campagne uit. Daarmee brengt de Onderwijsalliantie de behoeften van de scholen rondom een aanpak van seksuele diversiteit in kaart en werft ze ambassadeurs die daarvoor op hun school de eerste stappen zetten.”


www.lesmaterialenwedstrijd.nl

“Een onderdeel van de MijnID campagne is de lesmaterialenwedstrijd. Daarmee worden goede en slechte voorbeelden van lesmaterialen over seksuele diversiteit verzameld. De hoofdprijs is E 650,- en wordt uitgereikt op Roze Zaterdag 2014.”

E-zine over school en seksualiteit


Hoe gaan we in het onderwijs om met leerlingen en seksueel gedrag? In het nieuwe e-zine ‘School en seksualiteit’, gemaakt door Stichting School en Veiligheid/PPSI in opdracht van het ministerie van OCW, krijgen scholen (PO en VO) praktische tips, achtergrondinformatie en voorbeelden uit de onderwijspraktijk.

Lees HIER verder.

  
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com