START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12  - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5127 mei 2014
                                                                           WEEKBERICHT WEEK 22


Levensbeschouwelijke vorming in het openbaar onderwijs


Met deze titel als uitgangspunt houdt prof. dr. W. Veugelers, hoogleraar Educatie en bijzonder hoogleraar Humanistisch vormingsonderwijs Universiteit voor Humanistiek Utrecht en universiteit docent afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding Universiteit van Amsterdam, op 10 juni a.s. een inleiding voor het CBOO, waaraan hij een aantal stellingen koppelt.

Voor een discussie over levensbeschouwelijke vorming in het openbaar onderwijs zijn volgens Veugelers 3 ontwikkelingen relevant:

1.     Het onderwijs wordt geacht leerlingen te ondersteunen in hun persoonlijke identiteitsontwikkeling. Levensbeschouwelijke ontwikkeling, in de betekenis van welke zin geef je aan je leven, maakt deel uit van die identiteitsontwikkeling;

2.     Het is de taak van het onderwijs om bij te dragen aan het leren samenleven, aan het verbinden van groepen mensen. Het verwerven van kennis over elkaar en over andere groepen, leren te communiceren en samenwerken met elkaar, en waardering ontwikkelen voor diversiteit zijn daarbij essentieel;

3.     Scheiding van kerk en staat betekent op de eerste plaats dat niet een levensbeschouwing de staat (en het onderwijs) domineert. Het betekent niet dat er in het onderwijs geen aandacht kan zijn voor levensbeschouwingen. Als spiegel van de samenleving komen levensbeschouwingen de school in.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de invulling van levensbeschouwelijke vorming in het openbaar onderwijs?


Stellingen:

1.     De openbaar school moet actief levensbeschouwingen de school inhalen. Het versterkt zo de band met de samenleving en de lokale gemeenschappen;

2.     Het openbaar onderwijs betrekt ouders nadrukkelijk bij het onderwijs;

3.     De actieve pluriformiteit van de openbare school komt tot uitdrukking in:

a.      Aandacht voor eigen keuzes van leerlingen en ouders en de persoonlijke identiteitsontwikkeling van                            leerlingen;

b.     Aandacht voor het leren met en van elkaar;

c.     Aandacht voor diverse levensbeschouwingen.

4.     Leerlingen dienen zowel ondersteund te worden in hun persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling als in hun interlevensbeschouwelijke ontwikkeling


Self-fulfilling prophecy


In CBOO bericht week 20 is uitvoerig aan de orde gekomen, dat het fuseren van openbaar - en bijzonder onderwijs heel wat haken en ogen heeft. In bepaalde persberichten lijkt dit al geen rol meer te spelen. Zo werd op 23 mei het volgende RTL/ANP persbericht verspreid:


Scholen die steeds minder kinderen overhouden omdat ze in een zogeheten krimpgebied staan, kunnen makkelijker gaan samenwerken met andere scholen om het hoofd boven water te houden. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt.

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs gaat de regels voor een 'samenwerkingsschool' veel eenvoudiger maken. Hij wijst erop dat het aantal nieuwe leerlingen in sommige krimpregio's met een derde terugloopt, waardoor goed en bereikbaar onderwijs voor kinderen daar moeilijker wordt.

Makkelijker en aantrekkelijker
"We helpen scholen daarom om binnen hun regio tot een gezamenlijke aanpak te komen. Samenwerken wordt makkelijker en aantrekkelijker. Alleen zo zorgen we ervoor dat er ook in de toekomst overal in Nederland kwalitatief hoogwaardig onderwijs is én dat ouders en kinderen een school kunnen kiezen die bij hen past", aldus Dekker. Verder houden kleine scholen die fuseren nog 6 jaar een speciale toeslag voor kleine scholen waardoor ze niet financieel gestraft worden voor hun samenwerking. Ook wordt het makkelijker om een school te verplaatsen of van identiteit te doen veranderen.

RTL Nieuws / ANP


Als het persbericht een juiste weergave is van de woorden de staatssecretaris, stapt hij wel heel snel over grondwettelijke problemen heen en loopt hij vooruit op de discussie die in de Tweede Kamer m.b.t. de grondwettelijke problematiek (Art. 23 Grondwet) in krimpgebieden moet worden gevoerd. Dit soort persberichten zet in ieder geval scholen aan om vooruit te lopen op besluitvorming hieromtrent.

 


Vios - Verankering van internationale oriëntatie en samenwerking

(ingekomen bericht van het Europees Platform)


De subsidieregeling Vios is ondertekend en zal na publicatie in de Staatscourant van start gaan voor de duur van 2 jaar, schooljaren 2014-2015 en 2015-2016. Na het bevorderen van internationalisering in de voorganger (Bios) staat nu het verankeren van internationalisering in het schoolbeleid centraal. Dit wil overigens niet zeggen dat er geen ruimte meer is voor startende scholen in het primair onderwijs.

Vanaf heden kunnen aanvragen ingediend worden. Let op: de deadline voor curriculum gerelateerde activiteiten (voor onder andere vvto en tto subsidie) is 1 juli 2014.

Klik HIER voor meer informatie.


MijnID Lesmaterialenwedstrijd nog steeds in volle gang!


De leermiddelenwedstrijd loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2014. Docenten, leerlingen, schoolleiders, maar ook ouders en voorlichters zijn uitgenodigd mee te doen.

Sinds ruim een jaar zijn de kerndoelen van scholen voor basis- en middelbaar onderwijs aangepast: Voorlichting over seksuele diversiteit is nu verplicht! Maar hoe doe je dat als docent? Wat is een goede methode? En waarom? Of ken je juist een slecht voorbeeld en heb je een goed idee hoe je dat kunt verbeteren?

Deze wedstrijd is bedoeld om inspirerende, zinnige en het liefst effectieve ideeën te verzamelen en te verspreiden, zodat docenten beter geïnformeerd aan de slag kunnen.

Voor meer informatie, klik HIER.


  
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com