START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12  - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 514 juni 2014
                                                                           WEEKBERICHT WEEK 23


AOb moet bestuursvorm "de vereniging in het openbaar onderwijs" nu snel in de politiek inbrengen


"Nu er als gevolg van krimp veel scholen dichtgaan of fuseren, worden diverse initiatieven ondernomen om de negatieve gevolgen hiervan zo veel mogelijk tegen te gaan. Een van deze initiatieven – afkomstig van de Kleine Scholen Coöperatie – gaat over het behoud van de laatste dorpsschool. Op zich is de VOO geen voorstander van een coöperatie als bestuursvorm; een coöperatie is een vereniging en daardoor als bestuursvorm in het openbaar onderwijs niet mogelijk. Feitelijk betekent het dan ook de overdracht van openbaar onderwijs naar een bijzonder bestuur."
  schrijft Drs. Janny Arends, beleidsmedewerker van de VOO ondermeer in een VOO-artikel.

Op dit moment heeft zij daarin gelijk. Nog steeds hebben zowel de AOb als de politieke partij D66 een volledig uitgewerkt initiatief wetsvoorstel inzake "de vereniging in het openbaar onderwijs" in de kast liggen. Onder regie van Prof. Dr. Mr. D. Mentink, emeritus hoogleraar onderwijsrecht hebben AOb-juristen dit wetsvoorstel tot stand gebracht en het in eerste instantie ingebracht bij D66. Tot nu toe heeft D66 daarmee niets gedaan, terwijl voormalig TK-lid Boris van der Ham nog voor vertrek uit de kamer toezegde het  te zullen indienen. Waarom zijn opvolger als onderwijsspecialist voor D66 de heer Paul van Meenen dat niet gedaan heeft, is het CBOO een raadsel. Een nog groter raadsel is het feit, dat initiatiefnemer AOb na drie jaar stilstand bij D66 nog niet geprobeerd heeft alsnog de heer Van Meenen te bewegen een toezegging van zijn partij waar te maken dan wel bij gebrek aan medewerking te proberen elders in het politieke TK-spectrum een politieke partij te vinden, die dit stokje wel wil overnemen. Dan is ook in lokale gemeenschappen waar de laatste school wordt bedreigd met opheffing, een bestuursvorm voor handen die het openbaar onderwijs in stand houdt en hoeft niet worden gekozen voor de "samenwerkingsschool" waarvan duidelijk is dat daarbinnen inhoudelijk gezien openbaar en bijzonder onderwijs NIET zijn te realiseren.

Haast is geboden. de AOb moet nu snel het initiaitief wetsvoorstel inbrengen, anders is het openbaar onderwijs in krimpgebieden al verdwenen en zijn alle kosten en moeite t.b.v. het werk van Prof. Mentink en de betrokken AOb-juristen voor niets geweest!


Het ongelofelijke is waar gebleken!


In CBOO bericht week 22 stond onder de kop "Self-fulfilling prophecy" o.a.:

In CBOO bericht week 20 is uitvoerig aan de orde gekomen, dat het fuseren van openbaar - en bijzonder onderwijs heel wat haken en ogen heeft. In bepaalde persberichten lijkt dit al geen rol meer te spelen.

Vervolgens werd een RTL/ANP Persbericht getoond. Een zuiverder bron is de website van MinOCW. Daar staat in een uitgewerkt nieuwsbericht ‘Kabinet maakt starten samenwerkingsschool eenvoudiger’ o.a. het volgende:

De maatregelen zijn een uitwerking van de visie op leerlingendaling die de staatssecretaris vorig jaar in het Zeeuwse Wolphaartsdijk presenteerde. In het regeerakkoord is afgesproken dat in krimpgebieden alle vormen van samenwerking tussen scholen mogelijk moeten zijn en dat denominatie noch de fusietoets daar een belemmering voor mogen vormen.

Het is echt niet te geloven! Concreet betekent het dat het Kabinet voorbij gaat aan het feit, dat een samenwerkingsschool niet kan worden bestuurd door een  bestuur voor openbaar onderwijs en openbaar onderwijs in alle gebieden waar die keuze voor een samenwerkingsschool wordt gemaakt, het openbaar onderwijs verdwijnt! Het CBOO acht dit een onverantwoorde veronachtzaming van Grondwetsartikel 23 lid 4 en vraagt zich af of de grondwetgever hier de overijld opererende uitvoerende macht (Rutte II) niet moet terugroepen.

Een snel indienen van het hiervoor genoemde AOb Initiatief wetsvoorstel "de vereniging in het openbaar onderwijs" kan het voorgenomen heilloze voornemen van het kabinet wellicht nog voorkomen!!!

Voor het nieuwsbericht van MinOCW, klik HIER.

 


DGPO/AOb onmisbaar voor CBOO besluitvorming


In  het CBOO-bestuur is vanuit in de Stichting Schoolleiders Openbaar Primair Onderwijs de Directiegroep Primair Onderwijs (DGPO) van de AOb met 1 bestuurslid vertegenwoordigd. Voor de stellingname van het CBOO is het oordeel van de DGPO een zeer wezenlijk bestanddeel, immers: de directies van scholen voor primair (en voortgezet) onderwijs hebben een cruciale functie in de scholen. Zij vormen het schakelstation tussen enerzijds het bestuur en anderzijds het personeel in hun scholen.

Die positie is niet gemakkelijk. Enerzijds wordt van directeuren verwacht dat zij loyaal zijn aan hun bestuur, anderzijds moeten zij een vertrouwensfunctie hebben t.o.v. het overige personeel. Zonder die relatie is goed onderwijs in een waardengemeenschap, die de school nu eenmaal is, niet mogelijk. Dat betekent, dat zij in staat moeten zijn vanuit verschillende invalshoeken actuele situaties in het (openbaar) onderwijs te analyseren en te beoordelen.

In het CBOO-bestuur heeft Albert Zark als DGPO-er bij de bespreking van met name actuele zaken in het openbaar primair onderwijs deze functie vervuld. Hij gaat met pensioen en vertrekt behalve van zijn OBS de Wiekslag in Voorst (Gld) ook uit het DGPO-bestuur en ook uit het algemeen bestuur van het CBOO. Dat vertrek valt op een moment, dat door krimp het openbaar onderwijs in plattelandsgebieden onder druk staat en dreigt te verdwijnen in de omstreden constructie van samenwerkingsscholen. In de CBOO-bestuursvergadering van 10 juni as. wordt vanuit de DGPO zijn opvolger benoemd. Binnenkort verschijnt in een CBOO- bericht een interview met Albert Zark, waarin hij ondermeer zijn visie zal geven op de verdere toekomst van het openbaar onderwijs.

Voor meer informatie, kostenloos aanmelden en voor de nieuwsbrief DGPO, klik HIER.


Interview met Peter Dankmeijer over homo-emancipatie in de les!


Dankmeijer is directeur van EduDivers, partner van o.a. het CBOO in de Onderwijsalliantie Seksuele Diversiteit (OSD).

Voor het interview klik HIER.
Voor meer informatie over de OSD, klik HIER.


  
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com