START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12  - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5111 juni 2014
                                                                           WEEKBERICHT WEEK 24


Openbaar onderwijs ideale vorm van samenwerkingsschool


Het CBOO heeft in eerdere berichten en ook mondeling op vele plaatsen al laten blijken, dat de samenwerkingsschool onderwijsinhoudelijk onmogelijk is en juridisch gezien een situatie schept van ongelijkheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Het is namelijk onmogelijk om in een school tegelijkertijd een openbare en een "bijzondere” identiteit te hebben.

De juridische ongelijkheid zit hem in het feit dat een samenwerkingsschool in de huidige wetgeving alleen kan worden bestuurd door een bestuur voor bijzonder onderwijs en niet door een bestuur voor openbaar onderwijs. Concreet betekent dit laatste dat in krimpgebieden waar een enorme groei van samenwerkingsscholen aan het ontstaan is, het openbaar onderwijs dus zal verdwijnen.

Aan de opmerkingen hierover in het advies van de juristen van het NCOR (Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht) aan MinOCW  (zie CBOO-bericht week 20, 1e onderwerp), worden tot nu toe door MinOCW, maar ook door de Tweede Kamer, tot nu toe geen consequenties verbonden. Overigens is dat m.b.t. MinOCW ook niet verbazingwekkend. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II is namelijk afgesproken dat belemmeringen m.b.t. een adequate aanpak, ook denominatieve (en dus betrekking hebbend op Grondwetsartikel 23), uit de weg zullen worden geruimd. Dat moge voor wat betreft de regering als uitvoerende macht zo zijn, voor de Tweede Kamer als Wetgever én grondwetgever dienen andere criteria te gelden. Het kan niet zo zijn, dat een eventuele meerderheid in de Tweede Kamer voor het regeringsstandpunt Grondwetsartikel 23 lid 4 ter zijde stelt om snel een gerezen probleem op te lossen. Dat hoeft ook niet! Regering en parlement kunnen volgens het CBOO een ideale combinatie maken van enerzijds een onderwijssysteem waarbij de overheid de eindcontrole houdt op de besteding van de publieke middelen en anderzijds aan ouders de mogelijkheid biedt rechtstreeks invloed uit te oefenen op het onderwijs voor hun kinderen. Immer: 

1.       Het CBOO stelt namelijk vast, dat het openbaar onderwijs een ideale combinatie biedt van 2 fundamenten voor een (op den duur) landelijk onderwijsstelsel, waarbij:

a.   Er voor het funderend onderwijs sprake is van bekostiging en democratische eindcontrole van overheidswege.

b.    Bestaande wetgeving m.b.t. levensbeschouwelijkheid uit 2008 aan ouders die dit wensen de mogelijkheid biedt om door de overheid bekostigd GVO/HVO onderwijs te ontvangen.

c.    Het openbaar onderwijs een variëteit aan bestuursvormen biedt, die de band met en eindcontrole van de overheid als bekostiger en borger van funderend onderwijs garandeert.

d.    Op een vrij eenvoudige manier één bestuursvorm die tot nu toe in het openbaar onderwijs nog niet is gerealiseerd, nl. de vereniging die in de vorm van een Initiatief Wetsvoorstel bij zowel bij de politieke partij D66 als bij de Algemene  Onderwijsbond (AOb) op de planken ligt, de gang naar een wet snel kan doorlopen. Met die bestuursvorm kan de zo noodzakelijke en door velen gewenste rol voor ouders en docenten ook in het (openbaar) onderwijs worden gerealiseerd.

e.    Zowel overheid als alle onderwijsparticipanten bijna 100 jaar na de onderwijspacificatie van 1917 op een eigentijdse manier kunnen beschikken over een efficiënt onderwijsstelsel dat overbodige kosten van het huidige duale stelsel achter zich laat, te beginnen in krimpgebieden.


De argumentatie die tot dit CBOO-standpunt heeft geleid, is verwoord in een notitie, die op 10 juni jl. door het CBOO-bestuur is geaccordeerd.  Het CBOO zal de komende maanden in de politiek alles in het werk stellen om deze verbluffend eenvoudige oplossing voor het probleem van de "gekunstelde" samenwerkingsschool in één keer op te lossen.


Alleen interlevensbeschouwelijke vorming doet te weinig recht aan actieve pluriformiteit voor de leerlingen


Ondermeer dit stelde prof. dr. Wiel Veugelers (hoogleraar Educatie en bijzonder hoogleraar Humanistisch Vormingsonderwijs Universiteit voor Humanistiek Utrecht en universiteit docent afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding Universiteit van Amsterdam), op 10 juni in een inleiding voor het CBOO-bestuur. Daarmee gaf hij aan dat GVO/HVO een complementair deel is in de brede oriëntatie van leerlingen in het kader van actieve pluriformiteit in het openbaar onderwijs.

In CBOO-bericht week 25 wordt uitvoerig ingegaan op voornoemde bijdrage van professor Veugelers en op de conclusies die daaruit kunnen worden getrokken.

 


Is Engeland ons voorland


Bijgaand artikel laat zien wat er gebeurt als de overheid niet zorgt voor borging van de maatschappelijke verworvenheden. Gaan we in Nederland dezelfde kant uit of gaan we het openbaar onderwijs inzetten om dit te voorkomen? Alleen het openbaar onderwijs kan vanuit het grondbeginsel van pluriformiteit, gelijkwaardigheid en het democratisch vertrekpunt deze borging bieden. De ontwikkeling van samenwerkingsscholen die niet openbaar kunnen zijn, staat hier helaas haaks op. Beoogt onze staatssecretaris daarmee het door de Guardian aangetroffen model?


Post-HBO-opleiding HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs) voor groepsleerkrachten

(Persbericht HVO week 24)


De post-HBO-opleiding HVO is bedoeld voor groepsleerkrachten in het primair openbaar onderwijs, die met leerlingen willen werken op het gebied van zingeving en levensbeschouwing vanuit humanistisch perspectief. De opleiding duurt 1 jaar in deeltijd (op woensdagen) en wordt afgesloten met een certificaat van bekwaamheid, waarna men HVO kan verzorgen in het openbaar basisonderwijs.

Een tweetal impressies:

“In HVO leren kinderen naar zichzelf en elkaar te kijken, vragen te stellen, zich in een ander te verplaatsen, na te denken en zich een mening te vormen, verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en voor de wereld om hen heen. En dat met speelse werkvormen en een hoop groepswerk. Ik vind het een prachtig vak!”

“Ik was 16 jaar werkzaam in het basisonderwijs en liep elke keer tegen de prestatiedruk van de cognitieve vakken aan. Aan de sociaal-emotionele kant die net zo belangrijk is, kom je als leerkracht niet toe door de tijdsdruk van je rooster. Ik vind het heerlijk dat ik nu als HVO-docent de tijd heb en neem om het kind centraal te stellen.”

De opleiding start op woensdag 10 september 2014.  Lees HIER meer over de opleiding en over HVO.

  
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com