START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12  - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 505118 juni 2014
                                                                           WEEKBERICHT WEEK 25


Openbare scholen zijn noodzakelijk in multiculturele samenleving


Dit stelt Albert Zark die op 10 juni jl. afscheid nam als bestuurslid van het CBOO waarin hij jaren de Directiegroep Primair Onderwijs (DGPO) van de AOb vertegenwoordigde. Ter nadere toelichting geeft hij aan dat zinvolle communicatie en samenwerking in zo’n samenleving alleen mogelijk is als bij de betrokkenen in zo’n samenleving achtergrondinformatie over alle geloofsovertuigingen en levensbeschouwelijke ideeën van mensen bekend is. Leerlingen kunnen van daaruit vervolgens een eigen mening over die zaken tot ontwikkeling brengen.

Actieve pluriformiteit is Zark dus uit het hart gegrepen. In zijn onderwijspraktijk heeft hij er altijd naar gestreefd om dat waar te maken. Zo haalde hij jaren geleden als directeur van een openbare basisschool in Beerserveld bij Ommen niet alleen een dominee, maar ook nonnen zijn school in om die vanuit hun eigen invalshoek met de kinderen te laten omgaan. Hij verwacht van deze mensen overigens, dat ze niet alleen de eigen boodschap brengen, maar er ook niet voor terugdeinzen aan de leerlingen iets uit te leggen dat niet tot het eigen gedachtegoed behoort. Een dominee die naast het protestantisme ook uitlegt van welke grondbeginselen het communisme uitgaat, kan op de waardering van Albert Zark rekenen. Voor hem zijn Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstig Vormingsonderwijs complementair aan wat groepsleerkrachten m.b.t. levensbeschouwing aan hun leerlingen bieden.

Gevraagd naar de meerwaarde van de DGPO voor zowel de AOb als voor het CBOO benadrukt  de ex-CBOO-bestuurder dat de DGPO een verbreding van het beeld van het (openbaar) primair onderwijs geeft. In zijn visie is de directeur van een basisschool een spil, die zowel inlevingsvermogen heeft voor de bestuurlijke invalshoek m.b.t. het onderwijs als voor die van het onderwijspersoneel op de werkvloer, dat vanzelfsprekend geneigd is zich vooral te richten op het primaire proces in de klas. Een goede directeur is dus de verbindende schakel tussen zijn team en het bestuur, die het wederzijdse begrip – en de waardering – voor elkaar voedt.

Het CBOO heeft, aldus Zark, de belangrijke taak bij te dragen aan de instandhouding van de grondbeginselen van het openbaar onderwijs. De door het CBOO aan openbare scholen gehouden visitaties openbare identiteit ziet hij als een middel voor scholen om zich op dat punt de spiegel voor te houden in hoeverre het openbaar karakter inhoudelijk binnen de eigen instelling wordt waargemaakt. Daarnaast vindt hij dat het CBOO als enige als zodanig herkenbare brede geledingenorganisatie in het openbaar onderwijs zich krachtig t.o.v. de lokale en landelijke politiek moet manifesteren, ook met name in de discussie over de wenselijkheid van samenwerkingsscholen in krimpgebieden. Dat veel gemeenteraadsleden zich in de praktijk weinig gelegen laten liggen aan het openbaar onderwijs waarvoor zij eindverantwoordelijkheid dragen, is hem een doorn in het oog. Het is heel simpel: Raadsleden zijn lokale bestuurders die niet alleen marginaal moeten toetsen of een begroting en een jaarrekening voor het openbaar onderwijs wel zijn ingeleverd, maar ook inhoudelijk weten waarover het gaat. Dat zijn ze aan de burgers verplicht, die hen hebben gekozen om erop toe te zien dat hun belastinggeld goed en efficiënt wordt besteed, ook in het (openbaar) onderwijs.


Levensbeschouwelijke vorming in het openbaar onderwijs: binden en verbinden


Wiel Veugelers, hoogleraar educatie en bijzonder hoogleraar humanistisch vormingsonderwijs aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en universitair docent aan de lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam heeft in het thematisch gedeelte van de CBOO-bestuursvergadering van 10 juni jl. een inleiding gehouden over bovengenoemd onderwerp. De onderstaande tekst van zijn hand is een beknopte samenvatting van zijn inleiding.


Levensbeschouwelijke vorming in het openbaar onderwijs: binden en verbinden

De socioloog Robert Putnam wijst op het belang van de begrippen ‘bonding’ en ‘bridging’, in het Nederlands vertaald als binden en verbinden. Binding is voor een individu belangrijk: om ergens bij te horen, vrienden te hebben, een goede band te hebben met familie. etc.. Binding is psychologisch belangrijk voor elke persoon. Verbinding is maatschappelijk van belang, het verwijst naar het kunnen omgaan met andere mensen, met andere sociale en culturele groepen. Wanneer mensen zich alleen binden ontstaan er in de samenleving eilanden die niet met elkaar verbonden zijn, mensen leven langs elkaar heen. Een samenleving heeft een bepaalde mate van verbinding nodig om goed te kunnen functioneren, om mensen te laten samenleven.

Het openbaar onderwijs is bij uitstek het onderwijs waarin binden en verbinden op elkaar worden betrokken. Het openbaar onderwijs ondersteunt de eigen identiteitsontwikkeling en de zelf gekozen bindingen van mensen, het legt geen bindingen op. Het openbaar onderwijs kan in samenspraak met de ouders wel vanuit specifieke levensbeschouwingen ondersteuning aanbieden bij de persoonlijke levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling: ouders en leerlingen kunnen kiezen voor een van de vormen van g/hvo.

Het verbinden kan in het openbaar onderwijs eveneens veel aandacht krijgen. Door de algemene toegankelijkheid kan een diversiteit in leerlingenpopulatie ontstaan en vanuit het principe van actieve pluriformiteit worden verschillen positief gewaardeerd, en wordt gestimuleerd dat leerlingen verbindingen aangaan met andere leerlingen en andere groepen binnen en buiten de school. Het verbinden kan worden bevorderd door een interlevensbeschouwelijke dialoog; het met elkaar in gesprek gaan met elkaar over levensbeschouwelijke vragen. Mijn collega Yvonne Leeman wijst er terecht op dat scholen ook voorzichtig moeten zijn bij het benadrukken van verschillen en het toeschrijven van deze verschillen aan bepaalde culturen, levensbeschouwingen en sociale klassen. Verschillen kunnen ook onnodig worden uitvergroot en culturen kunnen als het ware worden vastgezet. Belangrijk is volgens haar het nadrukken van wat mensen gezamenlijk hebben, wat hen bindt. Of anders gezegd, dat bepaalde verschillen juist ook veel overeenkomsten laten zien. 

Tot nu toe heb ik aangegeven dat er veel ruimte moet zijn voor een persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling, o.a. in keuzevakken g/hvo, en voor een interlevensbeschouwelijke dialoog (voor binding en verbinding). Maar moet het openbaar onderwijs niet juist het levensbeschouwelijke buiten de deur houden?  De scheiding van kerk en staat betekent m.i. dat niet een levensbeschouwing dominant is, als een soort staatsgodsdienst. Levensbeschouwingen kunnen wel in de staat en in het onderwijs aanwezig zijn. Onderwijs maakt deel uit van de samenleving en het is waardevol als de samenleving in al haar diversiteit de school inkomt, ook via de levensbeschouwingen. De openbare school zou er juist goed aan doen om die diverse groepen de school in te halen; om te laten zien dat het openbare betekent het publieke, het algemene, het gezamenlijke.

Overigens geldt ook hier weer dat we niet versteende culturen moeten binnenhalen maar levendige dynamische levensbeschouwingen in al hun interne diversiteit. Ook moet in het openbaar onderwijs niet het overdragen van levensbeschouwingen het uitgangspunt zijn, maar het ondersteunen van leerlingen in hun persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling.

  


Bestuursmutaties


Op 10 juni jl. heeft het CBOO-bestuur afscheid genomen van Albert Zark. Zark vertegenwoordigde voor de Stichting Schoolleiders Primair Onderwijs binnen het CBOO de Directiegroep Primair Onderwijs (DGPO) van de Algemene Onderwijsbond (AOb) . Elders in dit bericht wordt in een interview aandacht besteed aan de visie van Albert Zark op het openbaar onderwijs. Zark begint per 1 augustus a.s. aan een welverdiend pensioen. De DGPO heeft inmiddels in zijn opvolging voorzien.

In het CBOO-bestuur treedt vanaf 1 augustus a.s voor de AOb Groep Openbaar Onderwijs Meike Oosterwijk toe. Zij is voorzitter van de  AOb Groep Openbaar Onderwijs als opvolger van Ton (A.P.M) van Helvoort. Van Helvoort blijft wel  bestuurslid van de Groep Openbaar Onderwijs en blijft ook in het CBOO-bestuur. De AOb Groep Openbaar Onderwijs heeft in het CBOO-bestuur 2 zetels.

 
De AOb spreekt zich uit over de Samenwerkingsschool


N.a.v. de Proeve van Wet die PvdA TK-lid mw. Ypma in maart jl. naar de Kamer heeft gestuurd, heeft de AOb bij brief van 12 juni jl. gereageerd. De AOb gaat akkoord met de wijziging van art. 17 2e lid van de Wet primair onderwijs. Dat houdt in dat de AOb niet langer vasthoudt aan de termijn van 6 jaren waaruit blijkt dat die school dreigt te worden opgeheven of niet meer te worden bekostigd alvorens omzetting in een samenwerkingsschool plaatsvindt. Dat kan dus ook eerder, aldus de AOb.

Volgens het CBOO is daarmee de kans groot dat schoolbesturen voor openbaar en bijzonder onderwijs in schaalvergrotingsoperaties nu snel kleine openbare en bijzondere scholen in krimpgebieden gaan omzetten in samenwerkingsscholen en het openbaar onderwijs daar in hoog tempo gaat verdwijnen.

De AOb maakt zich - zo blijkt uit de brief van AOb-voorzitter Walter Dresscher - evenals het CBOO grote zorgen over de identiteitscommissies, die volgens het Kamerlid mw. Ypma het toezicht op  het segment openbaar onderwijs binnen de samenwerkingsschool moeten garanderen. Ook de AOb vindt met het CBOO, dat de gemeenten een wezenlijke functie moeten houden bij het toezicht op het openbaar onderwijs. 
Ook in Groot Brittannië (GB) discussies in en over het onderwijs


Ook in GB worstelt men met een aantal maatschappelijke verschijnselen die te maken hebben met de ook daar ontstane multiculturele samenleving. In toenemende mate vragen burgers en overheid ook daar zich af of de huidige aansturing van het onderwijs zorgt voor een adequate aanpak van gerezen maatschappelijke problemen die in het onderwijs worden gevoeld. De NRC van 12 juni jl. gaat hierop in een interessant artikel in.

  
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com