START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12  - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5117 september 2014    
                   WEEKBERICHT WEEK 38


De puntjes op de i


Drs. Martin van den Bogaerdt maakte zich op de VOS/ABB-website op 10 september jl. terecht druk over het feit dat het dagblad Trouw de woensdag daarvoor met het bericht kwam, dat de VOO (Vereniging voor Openbaar Onderwijs) is opgeheven. Dat is niet zo.

Vervolgens beschrijft de woordvoerder/journalist van de VOS/ABB wat VOS/ABB en VOO verrichten ten bate van het openbaar onderwijs. Een kort en krachtig overzicht. Wat helaas ontbreekt in dit exposé is de mededeling dat er in het openbaar onderwijsveld een derde speler is, nl. het CBOO (Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs).

Sinds 1963 is het CBOO - de naam contactcentrum zegt het al - de enige organisatie waar alle geledingen uit het openbaar onderwijs in vertegenwoordigd zijn en die in tegenstelling tot de VOS/ABB uitsluitend de belangen van het openbaar onderwijs behartigt. De VOO is, zoals ook Van den Bogaerdt schrijft, een organisatie die tot voor kort als ouderorganisatie werd gesubsidieerd. Kortom, het is jammer, dat de VOS/ABB-journalist bij de kernachtige weergave van activiteiten t.b.v. het openbaar onderwijs door het niet noemen van het CBOO de puntjes helaas niet op de i heeft gezet. Daarom is daaraan via twitter door het CBOO vanaf 12 september alsnog aandacht besteed.

Voor meer informatie over het CBOO, klik HIER.

Voor het artikel van Van den Bogaerdt, klik HIER.


Evaluatie jaren alliantiebeleid seksuele diversiteit


Sinds 2008 is het CBOO op initiatief van toenmalig voorzitter Prof. Dr. R.A.P. Tielman betrokken bij onderwijsbeleid seksuele diversiteit. Sinds 2011 gebeurt dit in het kader van de Onderwijsalliantie Seksuele Diversiteit (OSD). 


Kom ook naar de MijnID Experience dag

Op 26 november a.s. evalueert de Onderwijsalliantie Seksuele Diversiteit, waarvan het CBOO deel uitmaakt, 8 jaar homo-emancipatie in het onderwijs. Op deze dag zullen de projecten rondom onderwijs en seksuele diversiteit van de afgelopen jaren worden langsgelopen op hun winst en dilemma’s. Deelnemers gaan op een zeer interactieve manier aan de slag zodat ze de trots en uitdagingen vooral zullen ‘ervaren’. Het zal geen gebruikelijk symposium worden, maar een ‘experience’ dag. Meer geven we nu nog niet door. Dat het een boeiende dag wordt, waarmee je als politicus, schooldirecteur of docent vooruit kan als het gaat om hoe je seksuele diversiteit integreert in de praktijk van het onderwijs, dat staat vast. 26 november, 15.00-20.00 uur, in Leiden. Meld u nu HIER al vast aan! Meer informatie volgt.

Wat hebt u nodig bij de invulling van het kerndoel over seksuele diversiteit?
Sinds december 2012 is specifieke aandacht voor seksuele diversiteit opgenomen in de kerndoelen en daarmee voor zowel basis- als middelbare scholen een verplichting geworden. Een kleine twee jaar na de invoering hiervan maakt de Onderwijsalliantie Seksuele Diversiteit de balans op door middel van twee korte vragen:

1.         In hoeverre lukt het u om aan de kerndoelen tegemoet te komen?

2.         Wat hebt u nodig voor verdere ondersteuning?

Wij nodigen u uit om deze vragen ONLINE te beantwoorden door het aanvinken van opties. Dit kost maar een paar seconden. Als u dit doet, ontvangt u van de alliantie meteen enkele gratis ondersteuningssuggesties.

De Onderwijsalliantie Seksuele Diversiteit heeft van het Ministerie van OCW de opdracht gekregen om scholen te steunen bij de integratie van aandacht voor seksuele diversiteit, in lessen en een anti-pestaanpak. Dat doen we onder de brede noemer dat iedereen op school zichzelf moet kunnen zijn. Om scholen op weg te helpen heeft de alliantie de MijnID-campagne gevoerd. Tot nu toe zijn ruim 100 intensieve gesprekken gevoerd met basis- en middelbare scholen. Daaruit blijkt dat docenten behoefte hebben aan kennis en vaardigheid om op school homopesten tegen kunnen gaan, hoe ze dat kunnen meenemen in een verbetering van omgangsvormen en hoe de school aandacht voor seksuele diversiteit kan integreren in een doorlopende leerlijn.

Antwoorden op veel van de vragen hieromtrent, kunt u ook direct zelf vinden door:

1.         De online GeenID-test in te vullen. Deze test levert u concrete adviezen op, waarmee u meteen aan de slag kunt, vaak zonder dat het veel geld kost.

2.         U op te geven voor deelname aan het MijnID-netwerk van contactpersonen. Op deze manier blijft u op de hoogte van trainingen, ontwikkelingen en mogelijkheden van intervisie en begeleiding, en kunt u gebruik maken van gratis aanbod en kortingen op ondersteuning op maat. Deelname aan het netwerk zelf is kosteloos en zonder verplichting.

  


Persbericht Onderwijsraad over advies veiligheid op scholen


Op verzoek van de staatssecretaris van OCW heeft de Onderwijsraad advies uitgebracht over het concept wetsvoorstel sociale veiligheid op school. Dit wetsvoorstel regelt dat iedere school in het primair en voortgezet onderwijs de wettelijke verplichting heeft de sociale veiligheid op school te waarborgen. Daarbij moet het bevoegd gezag een antipestprogramma hanteren en de sociale veiligheid van leerlingen op school monitoren. Ook moet het bevoegd gezag een vertrouwenspersoon aanstellen en de coördinatie van en de belangenbehartiging inzake antipestbeleid bij een persoon beleggen. Het antipestprogramma dat de school hanteert moet vooraf zijn goedgekeurd door een speciaal daartoe ingestelde commissie, aldus de memorie van toelichting.

De Onderwijsraad adviseert staatssecretaris Dekker (onderwijs) het concept wetsvoorstel sociale veiligheid op school te heroverwegen. Scholen zijn nu al wettelijk verplicht te zorgen voor een veilig schoolklimaat, en daarmee ook voor sociale veiligheid. Antipestbeleid maakt daarvan onderdeel uit, zo stelt de raad. Scholen kunnen hierbij gebruikmaken van een antipestprogramma, maar moeten ook ruimte houden een andere aanpak te kiezen.

De Onderwijsraad concludeert in zijn advies dat scholen al een inspanningsverplichting hebben om sociale veiligheid op school te bevorderen. Pesten is een ernstige en specifieke situatie van sociale onveiligheid. Scholen zijn aanspreekbaar op en moeten zich ook verantwoorden over hun veiligheidsbeleid. De meeste scholen in het primair en voortgezet onderwijs maken werk van deze verplichting en hebben zicht op de veiligheidsbeleving van hun leerlingen (70% van de basisscholen, 90% in het voortgezet onderwijs). Ondanks hun inspanningen kunnen er situaties zijn waarin leerlingen zich niet veilig voelen. Uit onderzoek van de Inspectie blijkt dat 17% van de leerlingen op de basisschool en 15% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs aangeven te zijn gepest. De raad deelt de zorg van de staatssecretaris hierover en meent dan ook dat hij terecht aandacht vraagt voor het beleid omtrent sociale veiligheid. Alle scholen moeten zich inspannen voor de veiligheid van leerlingen.

Het concept wetsvoorstel sociale veiligheid op school verplicht tot het hebben van een antipestprogramma dat theoretisch goed en empirisch adequaat onderbouwd is. De raad is van mening dat scholen de ruimte moeten houden om zelf te kiezen of ze al dan niet een antipestprogramma willen hanteren. Een school kan het tegengaan van pesten ook integreren in zijn algemene pedagogisch-didactisch beleid. Wanneer een school wel een antipestprogramma gebruikt, moet het mogelijk zijn een eigen methode te kiezen en deze aan te passen als dat in de praktijk nodig blijkt. Vanzelfsprekend mag van scholen worden verwacht dat zij daarbij zoveel mogelijk gebruikmaken van bestaande kennis en hun eigen kennis en ervaring ook delen met anderen. De raad vindt dat alle scholen zich horen te verantwoorden over de effectiviteit van hun sociale veiligheidsbeleid. Hiervoor is geen specifieke wetgeving nodig.

Het advies is op 5 september 2014 aan de staatssecretaris verzonden en op 16 september 2014 door de raad openbaar gemaakt. De staatssecretaris zal op dit advies reageren in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp.

Het integrale advies vindt u HIER.

 
De minor tot docent GVO volgen?

(Ontleend aan de website van GVO)


Heb jij wel eens de opleiding overwogen tot docent protestants godsdienstig vormingsonderwijs op openbare basisscholen? Deze opleiding wordt aangeboden in de vorm van een minor in Utrecht en in Assen/Leeuwarden. De minor start weer in september. Klik HIER voor informatie en contactgegevens.

Je kunt de minor volgen als je al docent GVO bent en je verder wilt ontwikkelen. Maar ook als het beroep van docent GVO jou aanspreekt, is deze opleiding misschien iets voor jou. De minor richt zich vooral op studenten pabo, studenten van een lerarenopleiding Godsdienst-Levensbeschouwing, studenten van een opleiding Godsdienst Pastoraal Werk en mensen die in het bezit zijn van een diploma van één van de genoemde opleidingen.

Tijdens de opleiding is er onder meer aandacht voor theologie, didactiek en het werkveld van docenten GVO. Ook is er de mogelijkheid om stage te lopen, uiteraard met goede begeleiding. Afhankelijk van je vooropleiding en ervaring volg je de hele opleiding of een deel daarvan.Bericht over Onderwijsbegroting 2014 - 2015

Op Prinsjesdag heeft het Ministerie van OCW traditiegetrouw weer een persbericht ter zake naar buiten gebracht. Binnen het CBOO bestaat de afspraak dat de lidorganisaties zelf een en ander becommentariëren, vandaar hier alleen DIT bericht.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com