START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5123 januari 2014
                                                                           WEEKBERICHT WEEK 4


De Mienskip is Excellent!


Met deze kop geeft openbare basisschool De Mienskip in Buitenpost (Fr) op de eigen website bekendheid aan het feit, dat de school behoort tot de basisscholen die van staatssecretaris S. Dekker van OCW het predikaat ‘Excellent’ hebben gekregen. De Mienskip ressorteert onder de stichting voor openbaar basisonderwijs ROOBOL. De Mienskip heeft op maandag 13 januari 2013 om 16.30 uur, met trots het eindrapport en het predicaat ‘Excellent’ van minister president dhr. Mark Rutte en staatssecretaris van onderwijs dhr. Sander Dekker in ontvangst genomen.


Citaat uit het juryrapport:

Mienskip is een dorpsschool. Dorpsscholen hebben vaak een aantal bijzondere kenmerken waarmee de jury rekening houdt. Een dorpsschool heeft een laag leerlingenaantal en bevindt zich in een regio met weinig andere scholen. Kleine groepen 8 kunnen vanwege de omvang wisselende eindopbrengsten vertonen. Ook hebben leerlingen op kleine plattelandsscholen meestal niet de mogelijkheid een andere school te kiezen. Scholen als De Mienskip hebben vaak een belangrijke rol binnen de dorpsgemeenschap. De school doet veel moeite om alle leerlingen op te nemen. Met dergelijke factoren houdt de jury rekening bij de overweging De Mienskip wel of niet het predicaat Excellente School toe te kennen. De school behaalt prima resultaten over de hele linie, inclusief Engels. De school weet succesvol om te gaan met omstandigheden. Er is nu ook sprake van een extra verdiepingsslag in de analyse van de leerlingresultaten. De inrichting van het onderwijsproces kenmerkt zich door differentiatie naar zeven niveaus in de klas. De scholing van de leerkrachten sluit aan bij de onderwijsvisie. Ook internationaal is er sprake van kennisdeling. Het verband tussen de inrichting van het onderwijsleerproces en de resultaten is duidelijk door een uitgewerkt systeem voor kwaliteitszorg. Het professionaliseringsbeleid en talentbeleid zijn vastgelegd en worden gedragen door het team. Het kwaliteitsteam borgt het opbrengstgericht werken. Het schoolklimaat is goed, wat onder meer blijkt uit de zeer hoge scores bij tevredenheidsonderzoeken. Het eigen excellentieprofiel van de school komt naar voren door differentiatie, van meer- en hoogbegaafde leerlingen tot zorgleerlingen. De school heeft speciaal aandacht voor ‘ondernemen’, onder meer door een eigen onderneming te runnen. Ook is de school gecertificeerd drietalig. Interessante punten uit referenties zijn de waardering voor de innovaties op de school en leerzame projecten waarbij de kernvakken ook centraal blijven staan. De proactieve houding van het team en de open communicatie naar alle betrokkenen worden geroemd. De jury spreekt haar waardering uit dat een relatief kleine school zo veelzijdig kan zijn.

De jury stipt in haar oordeel de problematiek van basisonderwijs in krimpgebieden aan. Ondanks deze moeilijke omgevingsfactoren slaagt de openbare basisschool De Mienskip er in uiting te geven aan waar het openbaar onderwijs voor staat, nl. op een veelzijdige manier een afspiegeling zijn van de lokale gemeenschap ter plaatse. Bovendien kan worden vastgesteld, dat het College van Bestuur van ROOBOL  er kennelijk ook in slaagt directeur Reiny Kas–Siderius en haar enthousiaste team de middelen te verschaffen, die het mogelijk maken om bovenstaand resultaat te bereiken.

Het CBOO feliciteert het team van De Mienskip en het schoolbestuur van ROOBOL hiermee van harte!

 
Openbaar onderwijs verbindt

(herhaling)


De VOS/ABB en de VOO organiseren ook in 2014 een Schoolweek Openbaar Onderwijs. In het kader daarvan wordt in het midden van die week een conferentie gehouden. Voor meer informatie over deze conferentie en voor aanmelding kunt u HIER klikken.


 
Scholen kunnen pestbeleid nu online testen

(ingezonden bericht van EduDivers)


Benieuwd naar het schoolklimaat op de school voor uw kinderen? Dat kan nu binnen 10 minuten. Met de GeenID test van de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit kunt u er binnen 10 minuten achter zijn hoe het op een school gesteld is met pesten in het algemeen en de acceptatie van homoseksualiteit in het bijzonder. Bovendien krijgt u direct een aantal adviezen voor verbetering.

De GeenID test is een online vragenlijst met 10 stellingen, die zijn gebaseerd op 10 kenmerken waaraan een school voldoet als ze veilig is voor iedereen, dus inclusief homoseksuele leerlingen. De kern van een goed en veilig schoolklimaat is dat de school een duidelijke visie heeft en deze consequent uitvoert. Aan het einde van de test krijgt de invuller 20 adviezen waarmee de school direct aan de slag kan gaan.

Marinus Schouten, projectmedewerker van de Onderwijsalliantie: "Veel scholen kiezen van oudsher voor voorlichting, voor 'we houden een middag en we maken het onderwerp bespreekbaar'. Maar onderzoek wijst uit dat juist een combinatie van maatregelen, verspreid over een langere periode, het beste werkt." De GeenID test speelt hier op in. Iedereen op school kan de test doen, ook ouders en leerlingen. Het werkt ook goed om de test door meerdere personen in te laten vullen en de resultaten in het team of de leerlingenraad te bespreken. Op basis hiervan kan men vervolgens een plan van aanpak bedenken.

De GeenID test is de eerste stap in de MijnID campagne van de Onderwijsalliantie. Deze campagne richt zich op een gezonde identiteitsontwikkeling van kinderen, waarbij het ontwikkelen van de seksuele identiteit een essentiële component is. De OSD is in het leven geroepen om scholen bij te staan dit gecompliceerde onderwerp zo efficiënt en effectief mogelijk in te passen in hun dagdagelijkse werkzaamheden.

De Onderwijsalliantie bezoekt iedere maand scholen en professionals in een andere regio, teneinde ambassadeurs te werven en aan te zetten tot actie. Intussen hebben reeds 100 bestuursleden, directeuren, docenten en leerlingen zich aangemeld. Deze ambassadeurs krijgen een welkomstpakket toegestuurd met informatie over hoe je op school direct aan de slag kunt gaan. Bovendien krijgen de ambassadeurs gratis toegang tot een netwerk, waar ze ervaringen kunnen uitwisselen en gratis bijscholing kunnen krijgen.

De GeenID test is HIER te vinden. Iedereen die werkzaam is in het onderwijs en iets wil doen om scholen tot een veiliger omgeving te maken, ook voor homo's, kan zich HIER aanmelden.

 
15 jaar Kortlopend Onderwijsonderzoek (KLOO)

(herhaling)


In 2014 is er geen mogelijkheid meer om Kortlopend Onderwijsonderzoek aan te vragen. Dit komt omdat het ministerie van OCW heeft besloten de SLOA-regeling voor de LPC, waaruit het Kortlopend Onderwijsonderzoek werd bekostigd, te beëindigen. Alle middelen voor onderzoek worden gebundeld en uitgezet door het nieuw opgerichte NRO, Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Anje Ros van KPC Groep, die het Kortlopend Onderwijsonderzoek samen met haar collega’s 15 jaar heeft gecoördineerd, blikt met veel genoegen terug op deze periode: “Door de  laagdrempelige procedure en de relatief korte looptijd, heeft het Kortlopend Onderwijsonderzoek veel scholen geholpen om antwoorden te vinden op allerlei vragen waar zij tegenaan liepen.” De onderzoeksrapporten zijn voorlopig nog te downloaden op de site van KPC Groep.

Anje Ros en Anne ter Beek hebben geëvalueerd wat het Kortlopend Onderwijsonderzoek heeft betekend en aanbevelingen opgesteld voor het NRO voor de aanbesteding van praktijkgericht onderzoek. Het evaluatierapport ‘De praktijk van onderzoek, 15 jaar Kortlopend Onderwijsonderzoek’ is gepresenteerd op de afsluitende conferentie in het najaar en is eveneens op de site te vinden.

Voor meer informatie over mogelijkheden voor en de impact van praktijkgericht onderzoek, kunt u terecht bij Anje Ros.

  
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com