START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12  - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 515 november 2014   
                        WEEKBERICHT WEEK 45


CBOO-bestuur zet beleid over 2015 uit


Op dinsdag 18 november bespreekt het CBOO-bestuur het conceptbeleidsplan 2015 en neemt daarover een aantal besluiten. Belangrijke elementen daaruit hebben betrekking op de volgende kwesties:

1. Voortgang CBOO-visitaties openbare identiteit met breed opgezet actieplan.

2. Besluitvorming m.b.t. deelname aan de Onderwijsalliantie Seksuele Diversiteit (OSD) in een volgende projectperiode (vooralsnog 2015 /2016).

3. Actieplan t.a.v. omgang met het verschijnsel samenwerkingsscholen/samenwerkingsbesturen. Het CBOO heeft hieromtrent al eerder een visienotitie gepubliceerd.

4. Aanpak duaal stelsel. Opzet voor een brede discussie.


In CBOO-bericht week 48 volgt na besluitvorming op 18 november omtrent voornoemde thema's meer informatie.

Simon Steen neemt afscheid als directeur van de VBS


Meer dan 20 jaar heeft het CBOO op vele terreinen met de scheidende VBS-directeur van doen gehad. Vaak trokken de CBOO- en NABS-delegaties, waarin Simon een vooraanstaande rol speelde, samen op toen de Centrale Commissie Onderwijsoverleg (CCOO) nog bestond (tot 1994). Ook na de omvorming van het centrale onderwijsoverleg tot het zogenaamde POVO (overleg), werkten bij de agendavaststelling toenmalig CBOO-voorzitter Rob Tielman en Simon Steen vaak samen.

Na de definitieve beëindiging van het centrale onderwijsoverleg herpositioneerden de "denominatieve koepels" zich. De Nederlands Algemeen Bijzondere Schoolraad en het CBOO sloten in 2002 een samenwerkingsovereenkomst, die in eendrachtige samenwerking jarenlang in de maand april een symposium over een actueel thema opleverde. De logistieke voorbereiding was in die jaren lang in handen van VBS-medewerker mevrouw Mirjam Leget, terwijl Simon Steen gegeven zijn uitgebreide netwerk zorgde voor interessante sprekers en/of workshop-leiders en meestal ook zelf een actieve rol speelde in het programma.

Het CBOO-bestuur bedankt Simon voor de jarenlange samenwerking en wenst hem een nieuwe interessante levensfase toe!

Voor het VBS-persbericht, klik HIER.


Mini-Symposium HVO en UvH Educatie

Mensenrechteneducatie


In het Academisch jaar 2014/2015 organiseren het Centrum voor Humanistische Vorming en de sectie Educatie van de Universiteit voor Humanistiek een aantal mini-symposia. Met deze symposia willen zij beleid, theorie, praktijk en onderzoek van educatie en vorming bevorderen.

Het tweede symposium is op  dinsdag 18 november, 15.30-18.00 uur, Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29 Utrecht, zaal 1.40.

Lees HIER verder.


GVO lesmaterialen


Regelmatig bereikt het CBOO-secretariaat de vraag of er m.b.t. godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) ook lesmateriaal beschikbaar is. Uiteraard luidt het antwoord bevestigend. Voor een brede lezerskring hierbij een link naar de GVO website. Uiteraard wijst die ook de weg naar meer diensten van GVO.


Advies Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR)


De NCOR heeft op aanvraag van de directie PO van MinOCW een advies uitgebracht over de vraag of de coöperatie een geschikte bestuursvorm is bij verandering van het bevoegd gezag in krimpsituaties. Voor het openbaar onderwijs is met name een aantal vragen en de beantwoording daarvan op blz. 55 en volgende interessant.

Voor het advies, klik HIER.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com