START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12  - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5120 november 2014   
                      WEEKBERICHT WEEK 47Miljoenen van Dekker niet naar nieuwe leraren


Op donderdag 13 november kopte RTL Nieuws met dit bericht. In de nadere uitwerking staat ondermeer het volgende:

"Het ministerie van Onderwijs gaf 150 miljoen euro aan scholen. Daarmee konden 3000 jonge leraren een baan krijgen of aan het werk gehouden worden. Maar dat geld is gebruikt voor andere dingen. Het geld is door de vele scholen dankbaar in ontvangst genomen na alle bezuinigingen. Maar dan om de gaten te dichten in de begroting.

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs moest vorige week tijdens een debat in de Tweede Kamer toegeven dat hij geen idee had wat scholen met dat geld hadden gedaan. Want het geld was dan wel bedoeld om jonge leraren in dienst te houden, het was niet geoormerkt. Dat betekent dat scholen niet hoefden te verantwoorden waar het naartoe is gegaan."


Als men dit leest duurt het even voor men zich realiseert wat de staatssecretaris Dekker eigenlijk zegt. "Ik krijg uit de belastingopbrengst (wat aan burgers is onttrokken) geld en geef dat aan groepen mensen, bestuurders van scholenconglomeraten. Ik zeg erbij dat dat bedoeld is om jonge leraren een baan te geven (en bv. klassenverkleining mogelijk te maken). Vervolgens constateer ik, dat die bestuurders er andere dingen mee hebben gedaan. Ik had ze ook niet gedwongen om dat perse aan leraren te besteden en ik weet niet wat er wel mee is gebeurd." Conclusies kunnen er wel uit getrokken worden:

1. Schoolbestuurders kunnen met publiek (belasting)geld in belangrijke mate doen waar ze zin in hebben.

2. De invloed die Raden van Toezicht en GMR-en (gemeenschappelijke medezeggenschapsraden) op de besteding van gelden hebben, verschilt van schoolbestuur tot schoolbestuur.

3. Omdat het bij de huidige verzelfstandigde schoolbesturen meestal om stichtingen gaat, is een bestuursvorm in zwang geraakt die in de kern niet democratisch is en die over belastinggeld beschikt waarvan de besteding door de overheid die de belastingbetaler belastingdruk oplegt, niet te controleren is, sterker nog, zichzelf de mogelijkheid heeft ontnomen vat op de zaak te houden.

4. Het wordt tijd dat het Nederlandse parlement concludeert dat het niet aangaat enerzijds een ongehoorde belastingdruk aan de burgers op te leggen om vervolgens dit geld te laten besteden door schoolbesturen die geen verantwoording afleggen aan de publieke gemeenschap. Anders gezegd, het wordt tijd voor wetgeving, waarbij de overheid de controle op de besteding van overheidsgeld weer terugneemt.

Voor het gehele RTL Nieuws-artikel, klik HIER.


Wat moeten kinderen op school leren


Het ministerie van Onderwijs roept heel Nederland op om mee te denken over de vraag: wat moeten kinderen leren op school? Ter inspiratie geven astronaut André Kuipers, een boswachter en een leerling alvast een voorzetje.

Een kind dat in 2014 voor het eerst naar school gaat, solliciteert rond 2032 naar een eerste baan. Leert dit kind nú op school wat het nodig heeft om een vliegende start te maken? Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, vraagt zich dit af en wil hier een nationale dialoog over. Hij roept iedereen op ideeën in te leveren over hoe het onderwijs er in de toekomst uit moet komen zien. De ideeën kunnen vanaf nu via Twitter onder de hashtag #onderwijs2032 worden ingestuurd.

De staatssecretaris zegt dat er nu eindelijk eens gepraat moet worden over de inhoud van het onderwijs en niet over de randvoorwaarden, zoals klassengrootte, aansturing, besluitvormingsprocedures, huisvesting e.d. Op zich is dat een heel interessante opmerking. Jammer alleen, dat hij opgezadeld zit met een bedrijfsmatig aansturingssysteem in het onderwijs, waar degenen die zich dagelijks met onderwijsinhoud bezig houden, in belangrijke mate uitvoerders zijn van beleid van hen die buiten het onderwijsproces van leerlingen staan, maar wel aan de knoppen draaien.


Vacatures CBOO-bestuur ingevuld


Tijdens de CBOO-bestuursvergadering van dinsdag 18 november jl. ontving het CBOO-bestuur 2 nieuwe bestuursleden in zijn midden. Hub Hommen, vooraanstaand gepensioneerd onderwijsman in de regio Parkstad (voormalige Oostelijke Mijnstreek Limburg) is een openbaar onderwijsman in hart en nieren en heeft ook zijn sporen verdiend in de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, waarvan hij ook nog steeds lid is. In Limburg vervult hij een aantal aan het onderwijs en de politiek gerelateerde functies. Zijn benoeming vond reeds plaats in de vergadering van 28 juni jl. maar Hub Hommen was toen verhinderd aanwezig te zijn.

Vincent H.J. Kalshoven is schoolleider van OBS De Tandem in IJsselstein en actief binnen de AOb als consulent. Via de Sectorraad PO heeft hij direct contact met de Directiegroep Primair Onderwijs (DGPO) van de AOb en vertegenwoordigt hij het DGPO-bestuur in het CBOO. Op voordracht van de DGPO vond zijn benoeming in het CBOO-bestuur dinsdag jl. plaats.


Financiering godsdienstig (GVO) en humanistisch vormingsonderwijs (HVO) vastleggen in WPO


Tijdens de CBOO-bestuursvergadering stelde directeur van CBOO-lidorganisatie HVO, Nico Stuij, de gang van zaken aan de orde m.b.t. zijn lobby activiteiten een structurele financiering van GVO en HVO te regelen. Daartoe gaf hij een overzicht welke acties inmiddels in werking zijn gesteld en wat de achtergronden van e.e.a zijn.

Zo is PvdA-Tweede Kamerlid Loes Ypma van plan een wetsvoorstel in te dienen om de financiering van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs in de openbare scholen in de Wet op het primair onderwijs (WPO) vast te leggen. ‘Deze wettelijke verankering biedt aan de sector meer zekerheid en continuïteit dan een jaarlijkse begrotingspost, die altijd weer ter discussie kan worden gesteld’, zo staat in de memorie van toelichting bij het voorstel.

Het is in de onderwijswetten vastgelegd dat openbare scholen de gelegenheid moeten bieden tot G/HVO als ouders daarom vragen (zie WPO artikelen 50 en 51 en WVO artikelen 46 en 47). Als voldoende ouders belangstelling tonen (er moeten minstens zeven leerlingen zijn) worden deze lessen buiten de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van de openbare school verzorgd door de zogenoemde zendende instanties. Ongeveer 74.000 leerlingen in het openbaar onderwijs volgen GVO of HVO.

De zendende instanties (humanistische en religieuze stichtingen) zijn verenigd in het Dienstencentrum GVO en HVO, dat gespecialiseerde leerkrachten naar de scholen kan sturen. Deze leerkrachten (circa 700) voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet beroepen in het onderwijs. De openbare scholen hoeven slechts een lokaal ter beschikking te stellen en hebben verder geen inhoudelijke bemoeienis met G/HVO. Leerlingen van wie de ouders niet voor G/HVO kiezen, volgen deze lessen niet.

Tot het schooljaar 2008-2009 kwam het geld voor G/HVO van de gemeenten en de zendende instanties. Op dit moment wordt het bekostigd uit een subsidie van het Rijk. Deze rijkssubsidie van 10 miljoen euro per jaar werd in 2009 op aandringen van toenmalig CDA-kamerlid Jan Jacob van Dijk ingesteld door Sharon Dijksma, die toen PvdA-staatssecretaris van OCW was. In mei 2013 maakten minister Jet Bussemaker (PvdA) en staatssecretaris Sander Dekker (VVD) van OCW plotseling bekend dat zij de subsidie wilden stopzetten. Een actieve lobby van o.a. VOS/ABB, de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), het Dienstencentrum GVO en HVO en het CBOO zorgde ervoor dat de Tweede Kamer een motie aannam om de subsidie te behouden. Op Prinsjesdag 2013 werd bekend dat het kabinet de Tweede Kamer volgde en afzag van de voorgenomen stopzetting van de subsidie voor G/HVO.

De geschiedenis van financiële onzekerheid rond G/HVO heeft geleid tot het nieuwe wetsvoorstel van PvdA-lid Ypma. De bekostiging zou wat haar betreft in artikel 51 van de WPO moeten worden opgenomen. ’Deze wettelijke verankering biedt aan de sector meer zekerheid en continuïteit dan een jaarlijkse begrotingspost, die altijd weer ter discussie kan worden gesteld, zoals geschied is in de brief van de Minister en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 31 mei 2013 over de invulling van de subsidietaakstelling op het terrein van onderwijs en onderzoek’, zo staat in memorie van toelichting. Hiermee verwijst Ypma naar het voornemen van Bussemaker en Dekker om de subsidie te schrappen.

In de memorie van toelichting staat ook dat in het onderwijs in het algemeen geldt dat het aantal leerlingen de beschikbaar gestelde middelen bepaalt en dat er geen reden is ‘om dit niet ook voor dit onderwijs te laten gelden’. Dit kan suggereren dat er geen plafond meer aan de rijksbekostiging voor G/HVO zou zitten, zoals nu het geval is met de 10 miljoen euro subsidie per jaar. Een medewerker van Ypma spreekt deze suggestie tegen. Volgens haar is het de bedoeling dat het bij de huidige 10 miljoen euro per jaar blijft, maar dan dus niet als subsidie maar als structurele bekostiging die bij wet is vastgelegd.

N.a.v. het betoog van CBOO-bestuurder en HVO-directeur Nico Stuij nam het CBOO-bestuur het besluit verdere acties ter realisering van het Wetsvoorstel van PvdA-kamerlid Ypma te ondersteunen. Met instemming heeft het CBOO-bestuur kennis genomen, dat ook de VOS/ABB en de VOO  realisering van het Wetsvoorstel steunen.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com