START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5129 januari 2014
                                                                           WEEKBERICHT WEEK 5


Kleine scholen


Steeds duidelijker wordt, dat er op korte termijn moet worden nagedacht over de vraag of het duaal onderwijsstelsel en de huidige bestuursstructuur in het funderend onderwijs (PO en VO) het juiste antwoord is op de beheersing van de problemen die voor kleine scholen in krimpgebieden ontstaan. De AOb heeft momenteel een wetsvoorstel ingebracht bij de D66 TK-fractie, waarbij voor het openbaar onderwijs de vereniging als mogelijke bestuursvorm wordt gepropageerd. Of daar door D66 al iets mee is gedaan, is momenteel niet bekend. Het Zeeuwse Tweede Kamerlid komt met een niet uitgewerkte variant op dit voorstel. Hij propageert dat ouders i.i.g. de regie van de kleine scholen in kleine dorpsgemeenschappen in handen moeten krijgen en zoekt daarbij steun van politieke coryfeeën op landelijk niveau. Omroep Zeeland meldt, dat een petitie met die strekking wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

De VOS/ABB meldde dat de Zuid-Limburgse schoolbesturen dat idee niet omarmen. Op landelijk niveau bestaat daar weer wel draagvlak voor, aldus VOS/ABB op haar website. Het CBOO wil de discussie breder trekken en doet dat in haar discussienota van december 2013. Kernpunten daaruit zijn:

1.         Niet in de eerste plaats is denominatie het aangrijpingspunt voor de discussie of een duaal stelsel moet blijven bestaan of niet, maar de vraag in hoeverre het overheidstoezicht op bestuur, beheer en besteding van publiek geld voor funderend onderwijs plaatsvindt. In de nota doet het CBOO daaromtrent op blz. 6 en 7 een aantal aanbevelingen.

2.         Daarmee samenhangend de vraag in hoeverre de toezichthoudende rol van de gemeente zich ook zou moeten uitstrekken tot wat tot nu toe het bijzonder onderwijs is. Het CBOO vindt het te gek voor woorden, dat er een verschil in verantwoordingsplicht is tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Wie uit de publieke ruif eet, moet daarover democratisch verantwoording afleggen aan de publieke gemeenschap, die e.e.a. financiert. Scherper gesteld is het de vraag of momenteel het bijzonder onderwijs wel democratisch gelegitimeerd is. Democratisch verantwoording afleggen mag zich in de visie van het CBOO dus niet beperken tot het door schoolbesturen pro forma sturen van een begroting en een jaarrekening naar de desbetreffende gemeente(n), maar moet ook een uitgewerkte inzichtelijke toelichting bevatten die mondeling wordt toegelicht in de raadscommissies waar onderwijs aan de orde is.

3.         Als het bijzonder onderwijs niet democratisch gelegitimeerd en controleerbaar is, is dat een reden temeer om bij fusies in krimpgebeden niet te kiezen voor gekunstelde samenwerkingsbesturen, laat staan samenwerkingsscholen die het onverenigbare verenigen, maar te kiezen voor een onderwijsstelsel dat de kenmerken van het openbaar onderwijs heeft die (grond)wettelijk de verantwoordingsplicht aan de publieke gemeenschap regelen.

4.         Alle scholen voor funderend onderwijs dienen toegankelijk te zijn voor alle leerlingen. Het is onverteerbaar dat er schoolbesturen zijn die de bevoegdheid hebben leerlingen en personeel te weigeren, terwijl hun organisaties worden gefinancierd door de belasting betalende samenleving.

5.         Kernwaarden van openbaar onderwijs zijn o.a. actieve pluriformiteit en democratie en transparantie. Dat betekent dat het niet zo kan zijn, dat interne besluitvorming in schoolorganisaties afhankelijk is van toevallige interne verdeling van bevoegdheden m.b.t. besluitvorming, die voor de buitenwereld kan worden afgeschermd. De kernwaarden democratie en transparantie moeten in hun verantwoording richting de publieke gemeenschap gaan gelden voor alle scholen ongeacht denominatie of pedagogisch concept.

6.         Sinds de jaren ’90 van de 20e eeuw heeft een bestuurlijke en institutionele schaalvergroting in het onderwijs plaats gehad. Dat heeft op grote schaal geleid tot megafusies. De vraag was en is of in het onderwijs “big” ook altijd “beautiful” is en aanwijsbaar leidt tot meerwaarde voor kwaliteit van het primaire proces, democratische besluitvorming en transparantie naar de publieke gemeenschap.

Afsluitend eindigt de CBOO-nota met de aanbeveling niet door te gaan met het repareren van problemen die men af en toe tegen komt, maar om op basis van voornoemde gesignaleerde aandachtspunten te kiezen voor een nieuw Beraad Bestuurlijke Vernieuwing, waarin systematisch wordt gewerkt naar een eigentijds onderwijsmodel voor het funderend onderwijs.

 
Prijzenslag


Een trouw lezer van CBOO-berichten wees de redactie op het feit, dat niet alleen PO, maar ook VO praktijkscholen aandacht verdienen waar het gaat om excellente scholen. Het CBOO is er niet op uit permanent aandacht te vragen wie er wel of niet excellent is. Dat zou kunnen rieken naar de in het Sovjet tijdperk bekende Stachanov-systeem, waarbij de beste (school) gewoon tot norm wordt verheven en de rest daarop zou kunnen  worden afgerekend. Zover is het in Nederland nog niet, alhoewel dit soort prijzenslagen wel gerelativeerd moeten worden. Iedere school heeft te maken met omgevingsfactoren en ze doen allemaal uit de aard van het werk hun best er het beste van te maken. Zo komt de openbare praktijkschool Het Segment in Gouda ook voor op de lijst van excellente scholen, maar ook in 2012 scoorde Het Segment hoog.

Toen was te lezen:

De Gouden Schoolbank is een tweejaarlijkse prijs voor een school uit het voortgezet onderwijs die een bijzondere prestatie heeft geleverd. Leerlingen spelen daarbij een hoofdrol. Zij melden hun school aan en leiden, bij nominatie, de jury rond. Nu eens niet de  directeur of de leerkrachten dus, maar leerlingen, de ervaringsdeskundigen bij  uitstek. De coördinatie is in handen van het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP).

Telkens wordt een bepaald schooltype belicht. Tweede Fase havo-vwo (studiehuis) en VMBO zijn al eens aan de beurt geweest. De Gouden Schoolbank slaat aan, honderd en scholen doen elke keer mee. De leerlingen tonen zich razend enthousiast over hun eigen school.

In 2013 stond het praktijkonderwijs centraal binnen de Gouden Schoolbank. Onder de naam “ToP” (Trots op Praktijkonderwijs) wordt gepoogd daarin verandering te brengen. ToP is een wedstrijd waaraan bijna elke praktijkschool  meedoet. Alle scholen kregen in november 2011 een folder toegestuurd met alle informatie. De wedstrijd was tweeledig. Er is allereerst een waardevolle prijs beschikbaar voor de beste onderwijsprojecten. Praktijkscholen konden laten zien welke bijzondere initiatieven zij hebben genomen voor hun leerlingen. Een eigen winkel, een waar restaurant, branche-cursussen, praktijk-afdelingen, individuele routes voor leerlingen of een succesvolle stageplek. Daarnaast was er een wedstrijd voor leerlingen die een bijzonder talent hebben, of dat nu zingen is, fotograferen, tekenen of gamen. Om er maar enkele te noemen.

En 6 juni was het dan zover! Een fantastische happening in Delft onder leiding van Ali B. Uit de 5 genomineerde scholen werd de beste school gekozen. Ook waren er spetterende optredens van leerlingen van diverse scholen voor Praktijkonderwijs. Aan het eind van de middag was de prijsuitreiking. EN JA HOOR…..GSG HET SEGMENT HAALDE DE EERSTE PRIJS BINNEN! Een prachtig beeld (de gouden schoolbank), 5000 euro en een mooie oorkonde! De leerlingen mogen bepalen wat we met dit geldbedrag gaan doen. Het juryrapport werd voorgelezen. De jury was vol lof. Alle leerlingen die mee waren stormden het podium op.

 
Criteria voor homovriendelijke school gepubliceerd

(Persbericht onderwijsalliantie seksuele diversiteit (OSD)  -  28 januari 2014)


Vandaag presenteert de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit een boekje met criteria voor een homovriendelijke school. “Open & Out: 10 regenboogsleutels voor scholen” geeft antwoord op de vraag hoe men een school echt homovriendelijk maakt. Veel scholen hebben geen idee wat er speelt. Een van de citaten van waar gebeurde voorvallen uit het boekje:

Een leerling wordt van school gehaald door zijn ouders. Hij is met zijn hoofd in het toilet geduwd. Het blijkt het sluitstuk van een reeks pesterijen omdat hij gezien wordt als homo. De directie is geschokt en vraagt aan de docenten waarom dit niet is gerapporteerd. Die melden dat ze dachten dat het alleen geintjes waren. De directie besluit te onderzoeken hoe de houding op school is rond seksuele diversiteit en hoe het team een betere inschatting kan maken van het welzijn van leerlingen.

In de MijnID campagne gaan partners van de Onderwijsalliantie bij scholen langs om te adviseren wat scholen kunnen doen om homofobie tegen te gaan. Uit die gesprekken blijkt dat scholen veel vragen hebben en niet precies weten hoe ze het moeten aanpakken. Ze beseffen wel dat voor een veilig schoolklimaat, waaronder veiligheid voor lesbische, homo, biseksuele en transgender leerlingen meer nodig is dan een incidentele les. Maar ze weten niet wat nog meer te doen en welke maatregelen meer of minder effect hebben. Om dit op te lossen, zette de Onderwijsalliantie alle onderzoek naar effectieve maatregelen op een rijtje en formuleerde ze de 10 regenboogsleutels parallel aan de reguliere eisen van de Onderwijsinspectie.

De maatregel die het meeste effect heeft, is om direct aan het begin van het schooljaar omgangsvormen met leerlingen te bespreken en daarbij duidelijk overeen te komen dat homo-pesten en schelden op deze school gezien wordt als asociaal gedrag. Op een school wordt aan het begin van het jaar het spel 'Gedragen Gedrag' in de klas gespeeld. Dit is een discussie over wel en niet acceptabele omgangsvormen. Men gebruikt aanvullende casussen over lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender leerlingen. In de nabespreking leggen de docenten de link naar de vier basisregels van de school: we hebben respect voor elkaar, we gaan niet over de streep, we lossen problemen op zonder geweld en we zijn aanspreekbaar. Zo komt de school elk jaar opnieuw tot duidelijke, actuele en breed gedragen regels.

Peter Dankmeijer, directeur van EduDivers (lid van de alliantie en auteur van het boekje): "De 10 sleutels maken duidelijk dat 'homo' beleid niet heel anders is dan wat de scholen al doen rond veiligheid en burgerschap, maar het maakt de scholen ervan bewust waarom, en hoe ze het 'homo'-aspect daarin op een vanzelfsprekende manier kunnen meenemen. Om het voor de scholen nog extra gemakkelijk te maken, hebben we de regenboogsleutels ook verwerkt in de online GeenID test. In 10 minuten krijgen de scholen dan een online advies dat aangeeft in welke situatie de school zit en wat de volgende stappen kunnen zijn. Zo helpen scholen zich voor te bereiden op vragen van de inspectie, en natuurlijk van de lesbische, homo, biseksuele en transgender leerlingen en van roze en andere ouders."

  
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com