START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12  - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5110 december 2014   
                      WEEKBERICHT WEEK 50Onrust bij stichting openbare basisonderwijs ROOBOL in Noordoost- Friesland


ROOBOL staat voor Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs in de regio Noordoost-Friesland. De Stichting ROOBOL is een zelfstandig rechtsorgaan met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van ROOBOL. De Stichting bestuurt openbare basisscholen in 4 gemeenten.

De onrust is ontstaan door het ontslag van de directeur van De Burgerschool in Dokkum, de heer G. de Vries, door het bestuur van Roobol. Over de gang van zaken lopen de meningen uiteen. Inzet is kennelijk het beleid van de voorzitter van het College van Bestuur, mevrouw T. Galama. De schrijvende pers in Noordoost-Friesland (Nieuwe Dockumer Courant) zendt verschillende signalen uit: Enerzijds wordt duidelijk dat ouders zeer verontwaardigd zijn over het vertrek van de heer De Vries, hetgeen leidde tot het aanbod van bemiddeling op 5 december door de wethouder van Dongeradeel, mevrouw P. de Graaf. Anderzijds lijkt het erop in een artikel op 9 december in dezelfde krant, dat de storm weer enigszins geluwd is door het vrijwillig ontslag van directeur De Vries.

Helemaal duidelijk is de gang van zaken niet.  Zo is het de vraag wat er is gebeurd tussen de aankondiging dat de wethouder zou bemiddelen en zelfs niet uitsloot het bestuur van de openbare scholen in Dongeradeel weer onder de gemeente te plaatsen, en het vrijwillig vertrek van de locatiedirecteur waarvan 4 dagen later sprake is. Ook is het de vraag waarom enerzijds ouders zich enorm in zetten voor behoud van een locatiedirecteur, terwijl anderzijds diezelfde directeur kennelijk in goed overleg met het bestuur van ROOBOL zijn biezen pakt. Als dit samenhangt met een vertrekregeling dient opgemerkt te worden dat de kosten hiervan betaald worden door de belastingbetalers zonder dat daar via overheidsorganen in dit geval de gemeente Dongeradeel duidelijkheid over kan worden geschaft. Een verzelfstandigd bestuur openbaar onderwijs regelt dit soort zaken immers zelf. Groen licht van een Raad van Toezicht van ROOBOL is voldoende. Ook blijft in het midden waar het in het lopende conflict onderwijskundig om ging en in hoeverre de MR/GMR van ROOBOL in deze zaken een rol heeft kunnen  spelen.

Conclusie is wat betreft het CBOO dat de noodzakelijke transparantie m.b.t. het wel en wee van het openbaar onderwijs in Noordoost-Friesland onvoldoende is geweest om antwoord te krijgen op voornoemde vragen.


Mededeling IKOS


Godsdienstige vorming in openbare scholen: een ontmoeting tussen kind en godsdienst!

IKOS is een landelijke, interkerkelijke stichting voor ‘schoolzaken’, die zich inzet voor het eigen karakter en de kwaliteit van godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) in het openbaar primair onderwijs. Voor veel kinderen vormt het keuzevak GVO een eerste kennismaking met godsdienst en met de uitingen van godsdiensten in onze cultuur en samenleving. De wekelijkse lessen bieden hen enige kennis en helpen hen vooral op weg voor henzelf de betekenis te leren kennen van Bijbelse verhalen en waarden voor hun eigen leven. Ze helpen kinderen een eigen kijk op het leven op te bouwen, en een levenshouding die bijdraagt aan een humane samenleving.

IKOS stimuleert een open, niet-dogmatische benadering van dit onderwijs, dat de gelegenheid biedt tot een echte ontmoeting tussen kind en godsdienst. Door middel van opleidings- en scholingsactiviteiten, uitwisseling van ideeën en ervaringen en de productie van lesmaterialen helpt IKOS de GVO-docenten bij de invulling van dit onderwijs.

Het IKOS-onderwijs wordt digitaal. Vanaf nu zijn alle lessen te vinden op het GVO-plein. IKOS- onderwijs wordt daarmee een dynamische methode met lessen voor boven-, midden - en onderbouw.


Onderwijsraad wil dat scholen meer aan integratie doen

(ontleend aan nu.nl)


Scholen doen te weinig om sociale integratie te bevorderen. Dat stelt Geert ten Dam, hoogleraar onderwijskunde en scheidend voorzitter van de Onderwijsraad, woensdag in Trouw.

Ten Dam vindt dat scholen de verantwoordelijkheid moeten nemen voor de integratie van leerlingen uit verschillende milieus, etnische achtergronden en opleidingsniveaus. Dat doen ze nog niet voldoende.

"Men denkt soms dat we wel klaar zijn met het praten over sociale integratie in het onderwijs, maar de Onderwijsraad vindt dat dat niet zo is", aldus Ten Dam. "Het zou heel erg zijn als integratie geen gespreksonderwerp meer kan zijn op scholen en tussen scholen onderling."

Voor het verplicht stellen van 'vermenging' om 'zwarte' en 'witte' scholen te voorkomen in de voorzitter echter niet. "Het is nooit goed om de onderwijsvrijheid te beperken. Ouders vinden toch wel sluipwegen om hun kind op die éne school te krijgen."

 
CBOO beëindigt deelname Onderwijsalliantie Seksuele Diversiteit (OSD)


Sinds 2008 is het CBOO actief betrokken geraakt bij het werk van voornoemde alliantie. Vanaf 2015 zal dat niet meer het geval zijn. Het CBOO-bestuur realiseert zich dat de OSD-partners door het werken in het onderwijsveld ook na 2014 zeer arbeidsintensief te werk moeten gaan. Dat is voor grotere partners als AOb en CNV Onderwijs misschien in personele zin te behappen. Het zijn grote organisaties die eventueel een FTE of een deel daarvan beschikbaar kunnen stellen.

Bij het CBOO als kleine organisatie heeft het huidige werk al geleid tot oprekken van de beschikbare menskracht voor OSD-activiteiten. Dat betekent dat de kerntaak van het CBOO, belangenbehartiging van het openbaar onderwijs, in de knel dreigt te komen. Dat is voor het CBOO-bestuur niet langer aanvaardbaar. Daarom heeft het in de vergadering van 18 november jl. besloten niet aan de nieuwe OSD-projectperiode 2015 - 2018 deel te nemen.

Dat neemt niet weg, dat het CBOO in weekberichten aandacht zal blijven geven aan de problematiek rond seksuele diversiteit.

 
Teveel aandacht voor homofobe reacties van Islamitische jongeren

(Persbericht Edudivers)


5 december 2014 - Vandaag publiceerde het SCP het rapport 'De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland'. Daaruit blijkt dat jongeren van Islamitische achtergrond meer weerstand hebben tegen zoenende mannen of een homoseksuele docent dan andere jongeren. Ook jongeren met een protestantse achtergrond hebben hiermee meer moeite. Maar teveel aandacht voor homofobe reacties leidt af van de noodzakelijke aandacht voor de onzekerheid onder jongeren.

Volgens het rapport vindt 70 procent van de Islamitische scholieren het vies als twee jongens met elkaar zoenen, ten opzichte van 41 onder protestantse en 33 procent onder niet-gelovige scholieren. 35 procent van hen zou het vervelend vinden om les te krijgen van een homoseksuele docent, ten opzichte van 11 onder protestantse en 9 onder niet-gelovige scholieren.

Marinus Schouten, adviseur bij EduDivers, kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit: "We weten dat onder scholieren met een conservatief religieuze achtergrond inderdaad meer weerstand is ten opzichte van seksuele diversiteit. De vraagstelling van het SCP blijft alleen wel beperkt tot zoenen, zichtbaarheid dus. Voor het onderwijs is het belangrijker om te weten hoe scholieren zich tot LHBT jongeren verhouden in gedrag en houding. Desgevraagd geeft dit het beeld dat onder hen veel meer onzekerheid heerst dan aperte afkeer. De verschillen tussen scholieren met conservatief religieuze en niet-gelovige achtergrond zijn daarin niet heel groot".

Om de sociale afstand onder scholieren ten opzichte van LHBT jongeren te meten, stelt EduDivers aan scholieren vragen als: Zou je vriendschap met hem/haar willen sluiten? Zou je laten merken dat hij/zij van je moet afblijven? Zou je in de pauze liever naast iemand anders willen zitten? Uit een steekproef van EduDivers (2013) blijkt dat 30 tot 40% van alle scholieren zich hierover onzeker voelt. "We zien wel negatievere reacties onder scholieren met een Islamitische achtergrond, maar de groep die onzeker is, is veel groter. Uitgerekend daar ligt de kans van het onderwijs om houding en gedrag van de scholieren te vormen zodat ze zich tot respectvolle en betrokken burgers kunnen ontwikkelen", aldus Marinus Schouten.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com