START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12  - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5117 december 2014   
                      WEEKBERICHT WEEK 51Hoe openbaar voortgezet onderwijs in Zutphen de nek wordt omgedraaid


In Zutphen stond in de jaren '60 en '70  van de 20e eeuw een bloeiende openbare VO-school;  het stedelijk Lyceum, in 1947 ontstaan uit een fusie van het stedelijk gymnasium aan het 's Gravenhof aan de voet van de St. Walburgis kerk en de gemeentelijke HBS in de Waterstraat. Het was een typische streekschool met een voedingsgebied dat ten noorden van Zutphen reikte tot Epse, vlak onder Deventer, in het Zuiden tot voorbij Dieren, in het oosten tot Ruurlo en in het Westen tot Eerbeek, vlak onder Apeldoorn. Daardoor was de schoolbevolking zeer gemêleerd en een schitterende afspiegeling van een regionale samenleving rond een stedelijke kern met een rijke historie.

Dit idyllisch beeld kwam in 1979 vrij plotseling onder druk te staan. Zutphen bleek een van de eerste voorbeelden te worden van een onderwijspolitieke trend, waarbij brede scholengemeenschappen maatschappelijk wenselijk werden verklaard. Dat diezelfde politiek inmiddels heeft ontdekt dat het concept niet goed werkt, heeft te maken met de conclusies van voormalig TK-lid Deijsselbloem, die in een rapport n.a.v. een parlementair onderzoek in 2008 concludeerde dat de laatste decennia te weinig naar het onderwijsveld was geluisterd, waarbij hij uitdrukkelijk de leraren bedoelde.

Voor het Stedelijk lyceum in Zutphen dreigt deze constatering echter te laat te komen. Het bestuur van het in bijgaand artikel genoemde Protestants Christelijk Baudartius College ging helemaal niet 'breed’ en nam in de jaren '80 en '90 een zeer belangrijk deel van het voedingsgebied van het stedelijk Lyceum over. De poging van het Stedelijk om via het Dalton-concept leerlingen terug te winnen, werkte ook niet. De negatieve stigmatisering van de brede scholengemeenschap in een regio waar deze formule uitdrukkelijk blijkbaar niet werd gewenst, bleef in stand. Het Baudartius kon en kan rustig afwachten tot het met de openbare concurrent definitief mis gaat. Door gebrek aan toestroom van leerlingen kunnen studiepakketten niet meer worden aangeboden, moeten klassen worden samengevoegd enz... Een dergelijk afwachten tot de concurrent kapot gaat, wordt in onderwijskringen wel aangeduid als "uitroken".

De potentiële fusiepartners zijn het er over eens dat er wat betreft huisvesting geld bij zou moeten, aldus de rector van het Baudartius. De bestuurder van Achterhoek VO waaronder het Stedelijk ressorteert, noemt onwil en identiteit. Ongeacht wie hier gelijk heeft, is duidelijk dat ook hier 2 besturenconglomeraten de kans hebben om beiden met gemeenschapsgeld (van de belastingbetaler) strategische spelletjes te spelen, die aantoonbaar schadelijk zijn voor het voortgezet onderwijs in Zutphen. Of Raden van Toezicht van beide VO-scholen hier een verantwoordelijkheid hebben (genomen), blijft volstrekt in de mist hangen. Sterker nog, er wordt zelfs niet over gerept. Ook deze casus laat zien dat er met de huidige aansturing van het primair en voortgezet onderwijs e.e.a. mis kan gaan ten koste van de belastingbetalende gemeenschap. Het Stentorartikel geeft een beeld hoe zoiets werkt in de regio Zutphen e.o.


Simon Steen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau


Aan het eind van een interessant symposium dat de titel had ‘Onderweg zijn’, werd duidelijk dat het de Koning heeft behaagd Simon Steen te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Mr. Steen is 27 jaar werkzaam geweest als algemeen directeur van de Vereniging Bijzondere Scholen (VBS). De orde werd hem opgespeld door de voorzitter van de VBS, mevr. Wobine Buijs-Glaudemans, die dit kon doen in haar functie van burgemeester van Oss. Een aantal sprekers gaf uiting aan de veelzijdigheid van Steen op onderwijsgebied. 

Ook het CBOO heeft op vele terreinen met de scheidende VBS-directeur van doen gehad. Vaak trokken de CBOO- en NABS-delegaties, waarin Simon een vooraanstaande rol speelde, samen op toen de Centrale Commissie Onderwijsoverleg (CCOO) nog bestond (tot 1994). Ook na de omvorming van het centrale onderwijsoverleg tot het zogenaamde POVO (overleg), werkten bij de agendavaststelling toenmalig CBOO-voorzitter Rob Tielman en Simon Steen vaak samen.

Het CBOO-bestuur bedankt Simon voor de jarenlange samenwerking en wenst hem een nieuwe interessante levensfase toe!Onrust bij Stichting ROOBOL Noordoost-Friesland...............wordt vervolgd!


In CBOO bericht week 50 kwam als eerste onderwerp de situatie bij voornoemd openbaar schoolbestuur aan de orde. Naar aanleiding daarvan vroeg het CBOO zich o.a. het volgende af: "Ook is het de vraag waarom enerzijds ouders zich enorm in zetten voor behoud van een locatiedirecteur, terwijl anderzijds diezelfde directeur kennelijk in goed overleg met het bestuur van ROOBOL zijn biezen pakt.". Dit n.a.v. de mededeling van de bestuurder van ROOBOL, dat het conflict in der minne was geschikt. Zo simpel blijkt het niet te liggen. De Leeuwarder Courant van 10 december jl. schrijft namelijk het volgende:


Schoolstrijd Dokkum verhardt zich
Ouderraad voert druk op om Trees Galama weg te krijgen.

De ouderraad van de Burgerschool in Dokkum voert de druk op om bestuursvoorzitter Trees Galama weg te krijgen. Vandaag bieden zij de gemeente een petitie aan.

De ouders leggen zich niet neer bij het vertrek van schooldirecteur Germ de Vries. Een gisteren verstuurd persbericht van het bestuur, waarin opnieuw wordt gesteld dat hij “in onderling overleg” vertrekt, werkt als olie op het vuur. Ouders willen het liefst, dat De Vries blijft, maar als hij vertrekt, moet in elk geval ook Galama het veld ruimen. Ze vinden dat zij fouten heeft gemaakt en onderschrijven ook niet haar onderwijsvisie voor de school. Vorige week hingen ouders posters op in de stad, met als tekst dat De Vries het hart is van de school.

Wethouder De Graaf zei gisteravond desgevraagd, dat haar rol beperkt is, “maar dat een goed gesprek nooit kwaad kan.” Zij neemt de petitie in ontvangst en praat donderdag met betrokkenen. De verhouding tussen ouders en de bestuursvoorzitter zijn zo verzuurd, omdat zij De Vries een uitstekende schooldirecteur vinden. Hij heeft zich sterk gemaakt voor een speciale afdeling voor volledig onderwijs aan hoogbegaafde kinderen uit Dokkum en omgeving. Daartoe is de school verbouwd, met gemeentelijke steun. Dit onderwijs wordt “heroverwogen”, aldus Galama gistermiddag. Dat besluit is de kern van de onenigheid tussen bestuur en schooldirecteur.

Luutzen Hiemstra, voorzitter van de ouderraad van de Burgerschool is stellig: “Het is een sterfhuisconstructie, want nieuwe kinderen worden niet meer toegelaten. Wij hebben geen vertrouwen in de intenties van Galama.” Ook de wethouder zegt het “heel erg jammer” te vinden als ROOBOL deze stap zou nemen. “Het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen is juist een mooi visitekaartje voor het openbaar onderwijs in Dokkum. Ik kan wel begrijpen dat ouders boos zijn als dat verdwijnt. Zij hebben juist vanwege dit aanbod voor deze school gekozen.” Galama zegt met De Vries (58) te hebben afgesproken, dat hij na de kerstvakantie zijn taken neerlegt. Hiemstra beschouwt dit allerminst als het einde: “Dit is een zet in een schaakspel. Er volgen er meer.”


Deze uitlating van de omstreden schooldirecteur lijkt allerminst te duiden op harmonie tussen hem en zijn bestuur. Het laatste nieuws uit Dokkum is dat de Burgerschool met kinderen, ouders en anderen heeft gedemonstreerd voor het gemeentehuis. Onderwijswethouder Pytsje de Graaf gaat met beide partijen na de kerstvakantie om de tafel. Dat is terecht, want het is de gemeente  geweest die veel geld heeft gestoken in de burgerschool teneinde het voorgenomen concept van de school te kunnen uitvoeren.

Wordt vervolgd!


Themacursus! Transitieplan VO

(ingekomen bericht van de AOb)


Het wijzigen van de wet op de onderwijstijd heeft tot gevolg dat scholen worden verplicht de onderwijsplanning in een zogenaamd ‘transitieplan’ vast te leggen. Met daarin heldere uitgangspunten voor ondermeer werkgelegenheidsbeleid, de lessentabel, het taakbeleid en  klassengrootte. Hoofddoel daarvan is de werkdruk voor leerkrachten en OOP terug te dringen. De medezeggenschapsraad heeft tot uiterlijk voorjaar 2015 de tijd advies uit te brengen en in te stemmen met het transitieplan.

AOb-scholing biedt in januari en maart 2015 een cursus voor mr-leden, waarin alle in’s en out’s van het transitieplan aan bod komen. Het is tegelijk een opfriscursus medezeggenschap voor leden van de p(g)mr op de gebieden van taakbeleid en werkdruk. Wil je weten welke stappen in jouw instelling gezet moeten worden en hoe je daar als lid van de p(g)mr het maximale uit kunt halen? Schrijf je dan nu in!


AOb Directiegroep PO brengt 2e nieuwsbrief van dit schooljaar uit!


De meest recente nieuwsbrief van de DGPO, lidorganisatie van het CBOO, met een aantal actuele zaken over het primair onderwijs vindt u HIER.

 Fusie met de Nuffic en verhuizing naar Den Haag


Het Europees Platform fuseert met de Nuffic. Het kantoor van het Europees Platform in Haarlem sluit per 24 december 2014. Vanaf 1 januari 2015 is EP-Nuffic hét expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs. Van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek.  

De nieuwe contactgegevens per 1 januari 2015 zijn:

EP-Nuffic                                   
Kortenaerkade 11
Postbus 29777
2502 LT Den Haag
T 070 4 260 260

info@epnuffic.nl
www.epnuffic.nl 

 
Vernieuwd aanbod lessen godsdienst en levensbeschouwing

(herhaling)


Na 25 jaar IKOS Onderwijsblad brengt Landelijk IKOS met ingang van 2015 een nieuwe jaarplanopzet met lessen voor godsdienst en levensbeschouwing in het primair onderwijs uit! Een dynamische opzet voor eigentijdse en betekenisvolle lessen, vanuit een open oecumenische benadering, met oog voor andere godsdiensten en levensbeschouwingen.

Lees HIER verder.

De Roze Gemeentegids 2014-2015

(persbericht Movisie)


De ontwikkeling van lokaal beleid voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) verbetert snel. Veiligheid, onderwijs en jeugd en oudere LHBT’s zijn de speerpunten van de meeste van de ruim 40 gemeenten die deelnemen aan een vierjarig Lokaal LHBT-beleid programma van het Ministerie van OCW. Deze ‘koplopergemeenten ‘scoren’ beter dan andere gemeenten. Maar door de huidige decentralisaties blijft de aandacht voor kwetsbare groepen hard nodig. Dit blijkt uit de Roze Gemeentegids 2014-2015, die gepresenteerd wordt op vrijdag 12 december tijdens de Slotconferentie Lokaal LHBT-beleid.

Lees HIER verder.


Met Alle Respect!


Op 16 april 2015 organiseren Rutgers WPF samen met Stichting School en Veiligheid, EduDivers en Soa Aids Nederland in opdracht van het ministerie OCW een landelijke onderwijsconferentie over sociale veiligheid (Met Alle Respect!). De onderwijsconferentie is voor leraren in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs, voor schoolleiders en voor opleiders van lerarenopleidingen.

Voor meer informatie over de conferentie, klik HIER.


Tot slot!!!!!


Het jaar 2014 loopt ten einde. Het eerstvolgende weekbericht wordt u toegezonden in week 2 van 2015.

Het DB/CBOO wenst u een prettige kerstvakantie en een voorspoedig 2015 toe!
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com