START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 515 februari 2014
                                                                           WEEKBERICHT WEEK 6


Staatssecretaris neemt gas terug!


Onmiddellijk nadat op 29 mei 2013 de Staatssecretaris van Onderwijs S. Dekker in zijn beleidsbrief over kleine scholen had laten doorschemeren, dat fusie en samenwerkingsscholen i.p.v. op het demografisch krimpende platteland het duaal stelsel te handhaven, onderwijskwaliteit handhaven en kosten besparend zijn, (eventuele opheffing kostentoeslag kleine scholen) kwam er veel - en nu effectief gebleken - verzet. Met name ook van confessionele kant en van het CBOO kwam verzet tegen de oplossing van de "samenwerkingsschool"; een gekunstelde constructie die misschien op korte termijn geld oplevert, maar geen recht doet aan een onderwijsstelsel waarbij publieke verantwoording en algemene toegankelijkheid en actieve pluriformiteit over de hele linie hetzelfde is, ongeacht de bestuursvorm die daarbij wordt gehanteerd.

Het is niet uit te leggen dat openbare scholen wel verantwoording af moeten leggen aan de publieke overheid en bijzondere scholen niet. Dit laatste is niet het grootste probleem van het bijzonder onderwijs. Niet ten onrechte heeft men daar in de gaten (om andere redenen dan het CBOO), dat van een herkenbare confessionele of algemeen bijzondere identiteit niets over blijft in een samenwerkingsschool. Ziet u het al voor zich? Een openbaar en een Christelijk kind lopen samen over het schoolplein, maar je pikt er zo uit wie openbaar en wie Christelijk is, want de school geeft permanent aandacht aan deze individuele identiteiten van deze kinderen!!

De VOS/ABB “…. benadrukt  dat samenwerking tussen het openbaar en bijzonder onderwijs gepaard gaat met behoud van elkaars identiteit. Het is een kans om op het platteland goede onderwijskwaliteit te behouden. Doorgaan op de huidige weg leidt vroeg of laat tot de sluiting van steeds meer kleine plattelandsscholen, met of zonder kleine scholentoeslag. Het is zaak om deze negatieve ontwikkeling nu te keren….."  (einde citaat VOS/ABB). 

Met dat laatste is het CBOO het volledig eens, maar volgens het CBOO is  de samenwerkingsschool daarvoor niet de oplossing, maar een systeem waarbij de duale tweedeling die gebaseerd was op de verhoudingen in de eerste helft van de 20e eeuw wordt beëindigd en vervangen door een algeheel systeem van verantwoording van en/of aan de publieke overheid als representant van de belasting betalende Nederlandse burgers.

De VOS/ABB, die in maart a.s. samen met de VOO een schoolweek voor het openbaar onderwijs organiseert (natuurlijk met publicitaire medewerking van het CBOO), heeft een groot vertrouwen in de zichtbare handhaving van meer dan één identiteit in een samenwerkingsschool en bevestigt daarmee dat ze zich op een definitie van (openbare) identiteit richt, waarin de relatie met de overheid geen thema is. Het CBOO neemt hierover nadrukkelijk een ander standpunt in.

 
Dienstencentrum GVO/HVO


Helaas is het heel veel openbare schoolbesturen en andere actoren in het openbaar onderwijs nog niet gelukt de weg te vinden naar het Dienstencentrum GVO/HVO. Dit ondanks het feit, dat de overheid al sinds 1857 actieve pluriformiteit voor het openbaar onderwijs uitdrukkelijk mogelijk maakte.

De afkorting GVO staat voor godsdienstig vormingsonderwijs.
De afkorting HVO staat voor humanistisch vormingsonderwijs.

Dit vormingsonderwijs (GVO en HVO) is bedoeld voor kinderen op openbare scholen in Nederland. Het wordt alleen op verzoek van de ouders aan hun kinderen gegeven. Met de bedoeling om die kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben voor wat geloof voor mensen kan betekenen. En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf.

Openbaar onderwijs is voor iedereen
Het openbaar onderwijs in Nederland staat open voor iedereen. Ieder kind is welkom, met welke achtergrond dan ook - zoals geloof, levensovertuiging, cultuur of land van herkomst. Het openbaar onderwijs heeft daarbij de wettelijke opdracht om aandacht te geven aan de pluriforme waarden in de Nederlandse samenleving. In de praktijk van alle dag leren kinderen zo op een goede manier met elkaar om te gaan.

De behoefte aan GVO en HVO
Uit een in 2007 in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd onderzoek blijkt dat GVO en/of HVO op 56% van de openbare basisscholen wordt aangeboden en dat op 30% van de openbare basisscholen vraag bestaat naar GVO en/of HVO, terwijl het niet (van de gewenste keuze) wordt aangeboden.

Het recht op lessen GVO en HVO
           Het recht op godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs op de openbare lagere school bestaat al sinds 1857 (dit is wettelijk vastgelegd in artikel 50 en 51 van de Wet op het primair onderwijs).
           Volgens de huidige wetgeving moet het openbaar onderwijs aandacht schenken aan de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving, en aan onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden (o.a. artikel 46 van de WPO, Wet op het primair onderwijs).
           Deze opdracht omvat ook het kennisgebied ‘geestelijke stromingen’ waaraan ook door het bijzonder onderwijs aandacht moet worden besteed. Uiteraard geldt hierbij voor de openbare school dat zij geen voorkeur uitspreekt voor de een of andere levensbeschouwing.
           Dit geldt niet voor het onderwijs dat krachtens art. 50 en 51 WPO op verzoek van ouders in de door hen gekozen godsdienst of levensovertuiging wordt gegeven. Hiervoor is de openbare school niet inhoudelijk verantwoordelijk. De openbare school stelt alleen faciliteiten ter beschikking.

De lessen zijn alleen bedoeld voor de leerlingen die zich hiervoor opgeven. Meestal gaat het om één uur per week. De docenten die de GVO- en HVO-lessen geven, zijn verbonden aan kerken, moskeeën of andere levensbeschouwelijke organisaties.

Voor uitgebreide informatie over dit onderwerp, klik HIER.

 
OSD kiest nieuwe aanpak


De Onderwijsalliantie Seksuele Diversiteit (OSD) waarvan de AOb, CNV Onderwijs, het CBOO en Edudivers (kenniscentrum seksuele diversiteit) deel uitmaken, heeft voor het laatste projectjaar (2014) een zeer actieve start gemaakt. Gekozen is voor een regionale aanpak, waarbij zo mogelijk op dezelfde dag in een grotere Nederlandse stad meerdere personen en instanties worden bezocht. Daarbij wordt soms gewerkt met 2 OSD-personen die samen de gesprekken doen.

Mooi voorbeeld was 27 januari jl. Aangezien de regio Friesland en daarbinnen Leeuwarden speerpunt is, werden door een OSD-team van Edudivers en CBOO bezoeken gebracht aan achtereenvolgens een Coördinerend beleidsmedewerker van de grootste VO-scholengroep van Leeuwarden, een directeur en een teamlid van een openbare basisschool, de wethouder Onderwijs van Leeuwarden mevr. Th. Koster en afsluitend een directeur van een PC-basisschool. In alle gevallen vond een uitvoerig gesprek plaats over de problematiek plaats rond seksuele diversiteit in het kader van de veilige school. Er werden afspraken gemaakt op welke manier het thema op effectieve manier als "normaal" onderdeel in het schoolleven kan worden geïmplanteerd. Aangezien aandacht voor seksuele diversiteit sinds december 2012 in de kerndoelen voor het funderend onderwijs is vermeld, heeft de OSD gekozen voor een op scholen gerichte aanpak, waarbij materiaal ter beschikking is.

Voor meer informatie hieromtrent, klik HIER.

 
Opfriscursus Humanisme 8 en 15 maart 2014

(ingekomen bericht van HVO)


Op zaterdag 8 en 15 maart 2014 vindt de opfriscursus Humanisme plaats in Utrecht. Tijdens deze tweedaagse cursus komen zowel theorie als praktijk aan de orde.

Joep Dohmen zal u in zijn prikkelende interactieve hoorcolleges meenemen in de wereld van het humanistische gedachtegoed. De eerste bijeenkomst staat in het teken van Nietzsche: Zijn humanistische en niet-humanistische kant. De tweede bijeenkomst staat in het teken van het boek ‘Niet voor de winst’ van Martha Nussbaum.

In het praktijkgedeelte zullen Alexandra Bronsveld (po) en Barbara Schelberg (vo) de grote waarden naar de klas vertalen aan de hand van de nieuwe lessenserie ‘de H-factor’.  Met een koffertje vol lesideeën gaat u weer naar huis.

Voor meer informatie, klik HIER.

  
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com