START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5112 februari 2014
                                                                           WEEKBERICHT WEEK 7


Verplicht openbaar


Onder deze kop breekt Robert Sikkes, hoofdredacteur van het Onderwijsblad, in nr. 03 van 8 februari jl. in zijn hoofdredactionele commentaar een lans voor het verplicht openbaar maken van jaarrekeningen door (verzelfstandigde) schoolbesturen. Terecht windt hij zich op over het feit dat 1/3 van de schoolbesturen weigert via het openbaar maken van hun jaarrekening de belasting betalende burger inzicht te geven in de besteding van het door hem/haar afgedragen geld voor publieke doeleinden.

Sikkes memoreert de verbazing van OCW-minister J. Bussemaker over dit bedenkelijke feit en vraagt om wetgeving om openbaarheid op het punt van  jaarrekeningen te garanderen. Zelfs als die wetgeving er is, is het nog maar de vraag of overheid en politiek daar adequaat mee omgaan. Mocht die controlemogelijkheid er wel zijn, is het nog maar de vraag of een jaarrekening echt inzicht geeft of binnen een onderwijsinstelling op een goede manier met onderwijs wordt omgegaan.

Als voorbeeld moge het openbaar onderwijs dienen. Daarvoor is na bestuurlijke verzelfstandiging en na ontstaan van de fenomenen samenwerkingsbestuur en samenwerkingsschool, bepaald dat een schoolbestuur verplicht is om in de jaarverslagen aandacht te besteden aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. In dat verslag wordt in ieder geval aandacht besteed aan de wijze waarop het bestuur gestalte heeft gegeven aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs, te weten: De algemene toegankelijkheid, de levensbeschouwelijke pluriformiteit en de non-discriminatie voor wat betreft het personeel. Daarbij moet onder "aandacht besteden aan" worden verstaan: Het op een zodanige wijze aangeven van de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs, dat controleerbaar is voor de gemeenteraad of aan die wezenskenmerken is voldaan. Voor de samenwerkingsschool wordt gesteld, dat jaarlijks verslag wordt uitgebracht aan de gemeente over het beleid ten aanzien van het openbaar onderwijs in de samenwerkingsschool.

Er ontbreekt een systematisch toetsingskader om te beoordelen of jaarverslagen van openbare schoolbesturen wat betreft de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs voldoen. De signalen die het CBOO wat dit betreft bereiken, stemmen niet tot geruststelling. Dat die toetsing hoognodig is, is een feit. Dat is de enige manier om, althans voor het openbaar onderwijs, inzichtelijk te maken hoe daar met publiek geld wordt omgegaan, maar bovenal hoe hieraan inhoudelijk gestalte wordt gegeven. Overigens wordt vaak vergeten dat het bijzonder onderwijs, dat ook publiek wordt gefinancierd, geen verantwoordingsverplichting kent, zoals hiervoor beschreven is. Dat is dan ook de reden, dat het CBOO momenteel initiatieven ontplooit, waarin wordt gepleit voor bijstelling van een achterhaald funderend onderwijsstelsel en waarbij ook wordt onderzocht op welke manier(en) in het onderwijs een betere controle op private besteding van publiek geld kan plaatsvinden. Zie daarvoor CBOO-weekbericht 51 (2013), eerste onderwerp.

 
Aanvragen HVO en GVO


Ieder jaar in februari stuurt het Dienstencentrum GVO/HVO 2 brieven uit die betrekking hebben op aanvragen voor humanistisch en/of godsdienstig onderwijs in de openbare school. Er zijn 2 versies, een versie A voor scholen die reeds gebruik maken van het GVO/HVO-aanbod en een versie B voor scholen die de intentie hebben zich daarover te informeren en vervolgens een aanvraag willen indienen.

 
Trainingen


Het CBOO is lid van de Onderwijsalliantie Seksuele Diversiteit (OSD). In het kader daarvan vraagt het uw aandacht voor het volgende:


Deze uitnodiging is voor schoolleiders, docenten, LHBT-voorlichters, mensenrechtenactivisten, ondersteunende onderwijsinstellingen en bestuurders in Nederland.

Nieuwe trainingen over onderwijs en seksuele diversiteit


Beste partner,

Van harte nodigen we u uit voor één van onze open trainingen in Kopenhagen, Stockholm, Rome of Barcelona. Het nieuwe Erasmus+ programma van de Europese Unie maakt het mogelijk dat u kunt bijscholen op een gebied dat voor u relevant is en te maken heeft met seksuele diversiteit, in uitwisseling met andere, niet-Nederlandse collega’s. Dat kan tegen een all inclusive-vergoeding, met een eigen bijdrage van 50 tot 150 euro (afhankelijk van het aantal deelnemers van uw organisatie).

Het nieuwe Erasmus+ programma heeft een aantal nieuwe, spannende voordelen:

           Net zoals in andere jaren kunt u als individu een subsidie aanvragen, maar dit keer dient u dat wel via uw organisatie te doen. Heeft u als individu interesse, vul dan de Note of Interest in. Indien gewenst, helpen we u en de verantwoordelijke manager of voorzitter om een aanvraag in te dienen.

           In principe is het mogelijk dat een organisatie een aanvraag voor één werknemer indient. Het is echter beter en sterker wanneer een organisatie een subsidie voor meerdere werknemers aanvraagt. Dit kan voor één en dezelfde training, het kan door werknemers naar verschillende trainingen sturen, het kan door één en dezelfde werknemer naar meer trainingen te sturen, en het kan in een combinatie van deze drie. Daardoor kunnen we ook terugkom- en implementatietrainingen organiseren, waardoor het geleerde nog beter voet aan de grond kan krijgen binnen uw eigen organisatie.

           Het mooiste is dat iedere organisatie 2 tot 5 werknemers naar één en dezelfde training stuurt. Zo komt er zowel onderling tussen werknemers van dezelfde organisatie als tussen deelnemers van verschillende Europese landen uitwisseling op gang. Het is ook mogelijk dat uw organisatie een training op maat wenst en dat u daarvoor alle werknemers (wel in een ander land) wilt trainen. Daarbij bieden wij gratis ondersteuning. U kunt dus een pakket samenstellen dat bij uw organisatie past.

           Er is dit jaar slechts één deadline en dat is 17 maart a.s. De aanvraag valt onder Key Action 1 van Erasmus+ en vraagt enige voorbereiding. Zie deze webpagina voor meer informatie. In de aanvraag moet wel duidelijk worden hoe uw trainingsplan de eigen organisatie sterker maakt in haar doelstellingen. Als u kiest voor trainingen van GALE, dan helpen we u gratis bij de aanvraag. Bovendien helpen we u om het geleerde in uw organisatie in te bedden en verder te verspreiden. Hier leest u de procedure die u voor de aanvraag moet doorlopen.

Voelt u zich vrij om deze kans te delen met kennissen, vrienden of samenwerkingspartners!

Onze trainingen voor 2014-2015 zijn de volgende. De data zijn indicatief en kunnen aangepast worden aan de wensen van de deelnemers.

           Dealing with strong opinions

           Peer education on sexual diversity

           Schools without homophobia

           Strategic advocacy to mainstream attention for homophobia in schools

Graag verwijzen we u door naar complementaire trainingen van anderen, zodat u uw trainingspackage kunt versterken. Zo biedt In Dialogue trainingen aan op het gebied van management, coaching en pedagogiek.


Met hartelijke groet,

Marinus Schouten, (partner Edudivers in de OSD)

  
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com