START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 515 maart 2015      
                        WEEKBERICHT WEEK 10Krachten bundelen voor nieuwe onderwijsvrijheid
Visiestuk van de VOS/ABB


Op 28 januari jl. maakte de VOS/ABB op zijn website bekend dat de directeur van deze organisatie, de heer R. van der Veen, een visiestuk m.b.t. voornoemd onderwerp heeft opgesteld.

Dat kan dienen als inspiratiebron voor een discussie over de vraag of het huidige duale bestel van openbaar en bijzonder onderwijs nog wel houdbaar is. De discussie die hij wil voeren, gaat onder andere over artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs, aldus de VOS/ABB-redactie. De directeur van VOS/ABB wijst erop dat samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het concept ‘School!’ is opgesteld. Dit concept stijgt als het ware boven de denominaties uit. Het concept ‘School!’ gaat ervan uit dat er in de toekomst geen openbare, protestants-christelijke, rooms-katholieke en ga zo maar door scholen zijn, maar ‘scholen’. Die zullen op basis van de maatschappelijke diversiteit aandacht hebben voor godsdienst en levensbeschouwing, met gelijkwaardigheid als uitgangspunt.

Om dit ideaal, dat Van der Veen ziet in een nieuwe onderwijsvrijheid, te realiseren, is het volgens hem van groot belang dat de huidige belangenorganisaties voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs de handen ineenslaan. Het wil een nauwe samenwerking tussen VOS/ABB, VOO en het platform CBOO, aldus de VOS/ABB-redactie.

Voor het visiestuk van de VOS/ABB-directeur, klik HIER.


CBOO-reactie op visiestuk VOS/ABB


Het CBOO-bestuur heeft niet onmiddellijk na het verschijnen van het VOS/ABB-visiestuk inhoudelijk gereageerd, maar het ter bespreking en beoordeling op de agenda van de algemene bestuursvergadering van 17 februari jl. gezet. Daar werd na een uitvoerige bespreking van het visiestuk de volgende tekst als CBOO-reactie vastgesteld:


De  grondgedachte van het stuk, de wil tot samenwerking met andere organisaties die zich bezig houden met openbaar onderwijs, is interessant, maar dat vereist alvorens daaraan te beginnen een nadere analyse van het stuk zelf. Het CBOO-bestuur heeft niet de pretentie nu al een diepgaande analyse van het stuk te presenteren, maar vraagt vooruitlopend over de discussie over inhoud en verdere strategie m.b.t. dit stuk alvast wel aandacht voor een paar punten uit het visiestuk:

- Er staat een aantal feitelijke onjuistheden in het stuk.
- Ook is er een aantal omissies in het stuk, dat de pretentie heeft tegen een brede achtergrond een visie op de toekomst te geven. Ook daarover is e.e.a. te zeggen.
- Meer specifiek wordt de rol van de gemeenten neergezet op een manier die geen recht doet aan de werkelijkheid.
- Curieus is de opmerking ”dat tijdens de bestuurlijke verzelfstandiging maar al te duidelijk is gebleken wat daarvan de gevolgen waren”. Dat is voor meerdere uitleg vatbaar en verdient de aandacht voor verdere bespreking.

Vervolgens heeft het bestuur aan de hand van een aantal vragen omtrent het VOS/ABB visiestuk voornoemd een aantal antwoorden geformuleerd.


Deelt het CBOO-bestuur de beschrijving van en de daaruit voortvloeiende VOS/ABB-visie op de rol van gemeenten en wat wil het daar (eventueel) tegenover zetten?

Het CBOO-bestuur deelt deze mening niet. Het bestuur gaat akkoord met alle bestaande bestuursvormen in het openbaar onderwijs, maar vindt dat de democratische verantwoording aan de gemeenten vooraf en de controle op de uitvoering van met belastinggeld gevoerd onderwijsbeleid achteraf moet worden versterkt i.p.v. verzwakt.


Deelt het bestuur de visie van de VOS/ABB dat het concept School van de VOO, aangevuld met het gedachtegoed van de Christen Unie, in de aangeboden vorm een goede richting is naar een nieuw onderwijsbestel? Zo nee, wat stelt het bestuur daar tegenover?

Het CBOO-bestuur constateert dat de mix van VOS/ABB-visie en Christen Unie-gedachten in feite leiden tot bestuurlijk gezien formeel algemeen bijzonder onderwijs en onderwijsinhoudelijk tot actieve pluriformiteit. Deze actieve pluriformiteit kan ook op iedere algemeen bijzondere school worden geformuleerd. Consequentie van e.e.a. is dat het openbaar onderwijs als “van overheidswege”  gegeven onderwijs zou verdwijnen. Het CBOO verzet zich tegen een dergelijke ontwikkeling, omdat daarmee het toezicht op een principiële borging van openbaar onderwijs en de verworvenheden van de samenleving uit handen gegeven wordt.


Hoe kijkt het bestuur aan tegen de beschrijving van de rol van de gemeenten m.b.t. het openbaar onderwijs en het voorstel deze te minimaliseren?

De leden van het CBOO-bestuur, die allen ervaring hebben met contacten tussen openbaar onderwijs en gemeenten, herkennen zich niet in de generaliserende overwegend negatieve beschrijving van de rol van gemeenten m.b.t. het openbaar onderwijs. In CBOO-visiestukken wordt uitvoerig beargumenteerd aangegeven, waarom de rol van gemeenten m.b.t. openbaar onderwijs juist moet worden versterkt


Deelt het bestuur, voortbordurend op de VOS/ABB-visie onder punt 4, de mening dat in de taakstelling geen interne tegenstellingen passen op strategisch niveau met als motivering: “Het doel is immers afscheid te nemen van de loopgraven, het duale stelsel en daarin passen geen vermeende tegenstellingen tussen ouders, besturen of leerkrachten”?

De Wetgever (TK) heeft sinds 1994 (Schevenings Beraad Bestuurlijke Vernieuwing) een aansturingssysteem in het leven geroepen waar duidelijk een onderscheid gemaakt wordt tussen bestuur en medezeggenschap. Dit wordt vorm gegeven in Raden van Toezicht/Bestuurders enerzijds en medezeggenschapsorganen (WMS 2007) anderzijds. De veronderstelling dat besluitvorming in het openbaar onderwijs permanent “eenheid” moet uitstralen, lijkt het CBOO-bestuur niet realistisch. De gewenste situatie in het openbaar onderwijs die door de VOS/ABB wordt beschreven, gaat uit van de corporatieve gedachte. Die deelt het CBOO-bestuur niet.


Deelt het bestuur de visie van de VOS/ABB op hetgeen staat onder het laatste kopje “de toekomst: nieuwe onderwijsvrijheid” en zo niet, op grond van welke redenering en met welke argumentatie wil het CBOO-bestuur daarvan afwijken?

Het CBOO deelt genoemde visie niet. In feite gaat het hier om de onderwijsvrijheid van schoolbesturen. Ouders mogen kiezen uit door de VOS/ABB aangedragen onderwijsformules. Over de rol van het personeel wordt niet gerept. De overheid verdwijnt ook bij dit VOS/ABB- voorstel uit beeld, hetgeen het CBOO onwenselijk vindt. Een rol aan de provincies toekennen gaat in tegen de trend dat de bestuurlijke rol van de provincies verminderd wordt t.b.v. versterking van die van gemeenten. Bovendien is de (bestuurlijke) afstand van provincies te groot om lokale situaties te kunnen inschatten.


Deelt het bestuur de VOS/ABB-visie dat: “Binnen het openbaar onderwijs afscheid moet worden genomen van 2 onderscheiden rechtspersonen en een netwerkorganisatie”?  (die overigens ook rechtspersoonlijkheid heeft)

Het CBOO-bestuur nodigt de VOS/ABB van harte uit lidorganisatie te worden van het CBOO. Daarvoor is slechts een kleine statutaire bijstelling en een organisatorische aanpassing in het bestuur noodzakelijk. De VOS/ABB kan zich dan binnen dit netwerk profileren als organisatie van bestuur en management m.b.t. zuiver openbaar onderwijszaken en wordt daardoor niet gehinderd door de dubbele doelstelling  (ABB – Algemene Besturenbond). Uiteraard is ook de VOO als ouderorganisatie voor het openbaar onderwijs van harte welkom. Daarmee zou een organisatie ontstaan voor uitsluitend het openbaar onderwijs, waarbinnen alle geledingen op basis van gelijkwaardigheid zijn vertegenwoordigd.

 
CBOO visitaties openbare identiteit


Sinds 2006 voert het CBOO op scholen voor openbaar basis- en voortgezet onderwijs visitaties openbare identiteit uit. Bij een visitatie wordt gebruik gemaakt van een externe visitatie(commissie), d.w.z. het bezoek van externe auditors die de kwaliteit van de organisatie beschrijven in sterke en minder sterke punten, waar op de laatstgenoemde voorstellen of ideeën ter verbetering worden aangereikt.

Om snel de nodige informatie over het CBOO en de mogelijkheid voor visitatie openbare identiteit te beschikken kunt u HIER klikken.


Hoezo democratie?


Als Nederlands staatsburger betaal je door middel van een premie voor de zorgverzekering en belasting veel geld voor onze gezondheidszorg. Echter, beslissingen over fusies van ziekenhuizen en andere concentraties in de gezondheidszorg, worden genomen in de binnenkamers van directies van zorgverzekeraars en zorginstellingen. Gekozen vertegenwoordigers van belastingbetalers en consumenten hebben hier, volgens mijn waarneming, geen merkbare invloed op. Ik dacht altijd “Wie betaalt, bepaalt”.

De NS heeft besloten om in Hoogeveen geen intercity treinen meer te laten stoppen. Op deze beslissing konden volksvertegenwoordigers en treinreizigers geen invloed uitoefenen. De Rabobank in Zuidwolde heeft haar vestiging gesloten. Als lid en voor een klein gedeelte mede-eigenaar van deze bank is mij geen duidelijk voorstel gedaan met de kosten en baten van het niet of wel sluiten van zo’n plaatselijke vestiging.

Nog niet zo lang geleden werd het openbaar onderwijs bestuurd door de landelijke of plaatselijke overheid en het bijzonder onderwijs door verenigingen. Het was wel eens lastig als ambtenaren of leden van een vereniging zich met het onderwijs gingen bemoeien, maar het betekende in elk geval een vorm van democratische invloed op een essentieel onderdeel van onze samenleving. Nu zijn meestal onduidelijke stichtingen de schoolbesturen en deze worden niet of nauwelijks democratische gecontroleerd.

Onze energiemaatschappijen moesten worden geprivatiseerd om een eind te maken aan monopolies van de overheid. Zeer snel daarna werden de nutsbedrijven verkocht aan buitenlandse bedrijven. NUON kwam in handen van Vattenfall, een Zweeds staatsbedrijf. De Zweedse belastingbetaler heeft nu wel iets te zeggen over een groot nutsbedrijf dat werkt in Nederland, terwijl de Nederlandse belastingbetaler monddood is gemaakt. Energievoorziening is toch een primaire taak voor onze samenleving?! Wie het begrijpt mag het zeggen. Gelukkig heeft Jan Pronk, toen hij minister van VROM was, kunnen voorkomen dat ook de waterleidingbedrijven in particuliere handen kwamen. En we mogen ook nog steeds stemmen voor onze vertegenwoordigers in de waterschappen. Dus tel uw zegeningen!


Jan Hendriks, bestuurslid CBOO


 
Een hardnekkig nee tegen openbaar onderwijs


Ook een hernieuwde poging van de gemeente Peel & Maas een openbare school te mogen stichten, is door staatssecretaris afgewezen. Meer hier over kunt u HIER lezen.Nieuwsbrief 1-2015 PC GVO


PC GVO heeft zijn eerste nieuwsbrief van 2015 uitgebracht. Hierin staat informatie over een aantal zaken rond godsdienstige vorming in het openbaar basisonderwijs (PC GVO) specifiek voor de plaatselijke werkgroepen (hiermee bedoelen we de kerkenraden, IKOS-afdelingen en andere samenwerkingsverbanden die zich plaatselijk inzetten voor PC GVO). Er is ook een nieuwsbrief verzonden naar de docenten. Die brief is te raadplegen op onze website. Voor de nieuwsbrief, klik HIER.


Nieuwsbrief 3-2015 DGPO


CBOO-lidorganisatie Directiegroep Primair onderwijs (DGPO) van de AOb heeft zijn 3e nieuwsbrief uitgebracht (18 februari). Let met name op het 2e onderwerp uit deze nieuwsbrief nl. over de Wet Werk en Zekerheid. Daarin worden ook de verschillende consequenties voor het openbaar en bijzonder onderwijs aangegeven.

Voor de DGPO nieuwsbrief, klik HIER.
 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).LET OP!!!! NIEUW PRIVE-EMAILADRES!!   CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com