START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5129 april 2015      
                        WEEKBERICHT WEEK 18


MOVARE en openbaar onderwijs

(Ingezonden mededeling)

 

MOVARE onderstreept het belang van goed openbaar, algemeen toegankelijk en bijzonder onderwijs. In Zuid-Limburg is de stichting met 52 scholen een grote speler op het gebied van (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Het bijzondere van MOVARE is de aanwezigheid van zowel openbaar als bijzonder onderwijs onder één bestuur. Dit vraagt van het schoolbestuur zorgvuldig handelen als het gaat om de publieke verantwoording. Voor het openbaar onderwijs wordt deze verantwoording ook afgelegd aan de betrokken gemeenten in Zuid-Limburg door middel van externe onderzoeken.

In het verleden zijn deze visitaties verricht door CBOO en de laatste jaren door VOS-ABB. Fijn dat er een breed veld van ondersteuners klaarstaat voor de schoolbesturen, om hen te helpen goed onderwijs aan te bieden aan de kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Graag danken wij genoemde partijen voor hun hulp en ondersteuning.

Namens Onderwijsstichting MOVARE,

H.M. Tromp
Voorzitter College van Bestuur a.i.CBOO onderzoekt relatie openbaar onderwijs – overheid


In de CBOO- special (CBOO-bericht week 17) is uitvoerig aandacht besteed aan de beleidsagenda openbaar onderwijs en aan adviezen die 3 onderwijsjuristen aan het CBOO hebben gegeven. Belangrijk thema daarbij is de relatie overheid – openbaar onderwijs. Omdat het CBOO zich bezorgd maakt over deze relatie zijn gesprekken met gemeenten gestart.

Als startpunt is gekozen de regio Parkstad (voormalige oostelijke mijnstreek Zuid-Limburg), omdat het daar de vraag is hoe door een groot schoolbestuur wordt omgegaan met onder haar gezag opererende openbare basisscholen. Uit het gesprek dat eind maart werd gevoerd met interim bestuurder H. Tromp van MOVARE, kwam naar voren dat er tussen 2008 - heden bijzonder weinig is gedaan aan verantwoording van en contact over het openbaar onderwijs, maar dat gaat nu snel veranderen.

Dat beeld komt ook naar voren in een gesprek met de heer J. Schlangen, onderwijswethouder in de gemeente Kerkrade. In het gesprek waren o.a. de volgende vragen aan de orde:


1.   Verslaglegging openbare identiteit

a.   Hoe is het gesteld met de verslaglegging openbare identiteit van de voormalige SPOP-scholen en de bij de overname van SPOP door MOVARE geformuleerde belofte, dat de groei en bloei daarvan in verslaglegging verwoord zouden worden?
b.   In hoeverre is in het mobiliteitsbeleid rekening gehouden met bestuurlijk monitoren op kenmerken van openbare scholen?
c.   Hoe en wanneer is over de ontwikkeling van het openbaar scholenbestand van MOVARE informatie ontvangen als gevolg van MOVARE beleid?


2.   Demografische krimp en het in stand houden van openbare scholen

a.   Door krimp moeten scholen sluiten en/of worden scholen samengevoegd. Hoe is de stand van zaken m.b.t. de voormalige SPOP-scholen momenteel in uw gemeente?
b.   Hebben bij verandering van denominatie of sluiting van de openbare scholen de betrokken medezeggenschapsorganen ook een rol gespeeld in de besluitvorming en bent u daarvan door het bestuur van MOVARE op de hoogte gehouden?
c.   Wat is in die gevallen van de kant van uw gemeente gedaan om de openbare scholen te behouden en welke concrete maatregelen zijn genomen om het openbaar onderwijs te bevorderen?


De heer Schlangen kon over deze materie niet concreet zijn, maar zegde toe te gaan werken in een frequenter
overleg met het schoolbestuur MOVARE en met collega wethouders uit Parkstad waardoor de eindverantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs in Kerkrade in de toekomst wel waar kan worden gemaakt. Het CBOO wacht de concrete invulling van deze voornemens af en houdt daarbij de vinger aan de pols.
NGVO Studiedag "De vrijheid van onderwijs"  -  29 mei 2015

(Ingezonden mededeling vereniging bijzondere scholen (VBS))


Tijdens deze NGVO Studiedag zal vergelijkenderwijs het lopende debat over de vrijheid van onderwijs in Vlaanderen en Nederland worden belicht, waarbij actuele dilemma’s worden uitgediept.

Het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering stelt dat de overheid zich alleen met het 'wat' en niet met het hoe' kan bemoeien, waarbij wordt vertrokken van een groot vertrouwen in het beleid van de instellingen en een tendens naar verlichting van regeldruk. Dit betekent dat er gezocht wordt naar een goed evenwicht tussen het garanderen van de kwaliteit van het onderwijs, wat een kerntaak van de overheid is, en de instrument die daartoe kunnen ingezet worden.

In Nederland staat bij de politiek de legitimiteit van de vrijheid van onderwijs onder druk door een niet meer als passend aangevoelde 'engere' interpretatie van het grondwettelijk begrip 'richting' als ‘godsdienst of levensbeschouwing’. Dit heeft geleid tot een getalsmatige dominantie van het aantal confessionele scholen in een inmiddels sterk geseculariseerde samenleving als de Nederlandse. Kan het richtingenbegrip anders worden ingevuld, door middel van richting vrij plannen als optie?

Deze en andere vragen worden tijdens de NGVO Studiedag tegen de achtergrond van de eigen historisch/culturele achtergrond van de verschillende stelsels belicht, mede ondersteund door actueel onderzoek van de terzake kundige gastsprekers.

Klik HIER voor het programma en meer informatie.


Nieuwsbrief directiegroep primair onderwijs (DGPO) van de AOb


CBOO-lidorganisatie DGPO heeft een nieuwsbrief uitgebracht waarin de ontwikkelingen van de afgelopen maanden worden geschetst. Voor meer informatie, klik HIER.


Ingezonden mededeling VOO


Op woensdag 24 juni wordt een extra ledenvergadering van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) georganiseerd. Dan wordt gesproken over de toekomst van de vereniging en wordt ook de begroting van het lopende boekjaar 2015 aan de leden ter vaststelling voorgelegd. Leden zijn van harte uitgenodigd zich hiervoor aan te melden. De exacte locatie en het tijdstip worden voor 6 mei bekend gemaakt op deze website.

Voor inschrijving voor de ledenvergadering, klik HIER.

 NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).LET OP!!!! NIEUW PRIVE-EMAILADRES!!   CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com