START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 517 januari 2015      
                        WEEKBERICHT WEEK 2CBOO-speerpunten van beleid in 2015


Het CBOO heeft in de bestuursvergadering van 18 november 2014 de speerpunten van beleid voor 2015 vastgesteld. In het beleidsplan staat daartoe het volgende verwoord:

1.     Het nog duidelijker op de kaart zetten van het CBOO als enig landelijk onderwijsnetwerk openbaar onderwijs met een alle geledingen omvattende vertegenwoordiging en een bestuurlijke vertegenwoordiging van levensbeschouwelijk GVO en HVO;

2.     het z.s.m. verder uitbouwen van een effectief lobbynetwerk tegen de achtergrond van de nieuwe politieke verhoudingen in Den Haag;

3.     het krachtig voorzetten van visitaties openbare identiteit met het voorhanden zijnde visitatorenbestand. Daarbij is een bijzondere taak weggelegd voor de lidorganisaties, die vanuit hun eigen netwerken de scholen wijzen op belang van CBOO visitaties openbare identiteit;

4.     het tegengaan van de trend van omzetting van openbaar onderwijs naar samenwerkingsconstructies; Het CBOO is van oordeel, dat er een uitstekend alternatief is voor de samenwerkingsconstructies op school- en bestuursniveau.

5.     het z.s.m. ontwikkelen en uitbouwen van PR-instrumenten, die positief katalyserend werken op de voorgaande punten;

6.     het onderzoeken van mogelijkheden voor gemeenten (of overheid) om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen aangaande openbaar onderwijs als basisvoorziening zoals vastgelegd in de wet. Daarmee wordt niet alleen de financiële invloed van de overheid bedoeld, maar ook een inhoudelijke invloed (zoals o.a. aan de orde komt bij visitaties van het CBOO). Over een nadere uitwerking hieromtrent volgt binnenkort meer informatie;

7.     Het overwegen van de vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs i.p.v. de huidige stichtingsvorm. Verondersteld mag worden, dat de AOb hiervoor in 2015 actief gaat lobbyen. Het is nl. een eigen AOb-product, dat met steun van onderwijsjuristen vorm heeft gekregen in een initiatief wetsvoorstel.


NVOR start 2015 met 2 interessante bijeenkomsten


De Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR) start in januari 2015 met 2 bijeenkomsten die het bezoeken waard zijn. Op maandag 12 januari wordt in de Haagse Hogeschool een congres georganiseerd met als thema: "Bestuurlijk-juridische lijnen van het toekomstig onderwijsbestel".

Voor meer informatie, klik HIER.

Aansluitend aan dit thema wordt op 30 januari, eveneens in de Haagse Hogeschool, het vizier gericht op de juridisering in de onderwijs op dit moment en wat daaraan is te doen. Aan de orde is dan: “Juridisering in het onderwijs (en wat er aan te doen), Zwaartepunt Goed bestuur in een Veilige Wereld”.

De aanleiding voor het symposium is het eind december 2014 uitgebrachte Basisboek Onderwijsrecht, uitgegeven door Sdu, met steun van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR). Een nadere uitwerking van het programma vindt u HIER.


Conflict tussen ouders en schoolbestuur ROOBOL in Noordoost-Friesland krijgt scherpe kanten


Hierboven is aandacht besteed aan 2 bijeenkomsten die zijn georganiseerd door de NVOR. Aan de orde is daar hoe goed bestuur zich verhoudt tot de spelers in het onderwijsveld en tot de ouders/consumenten. Dat het aan die laatste relatie m.b.t. ouders van OBS De Burgerschool in Dokkum schort, werd reeds duidelijk in CBOO-berichten die uitkwamen in de weken 50 en 51 van 2014 (resp. 1e en 3e onderwerp).

De Leeuwarder Courant geeft in de nummers van 2 en van 6 januari jl. sfeertekeningen, die niet mis te verstaan zijn. Het CBOO is in deze kwestie (gelukkig) geen partij. Wel geven situaties als nu m.b.t. openbaar basisonderwijs in Noordoost-Friesland aan dat het CBOO zich terecht bezorgd maakt over de vraag of de lokale overheden in de bewaking van het verzelfstandigingsproces van het openbaar onderwijs de vinger voldoende aan de pols houden.

Wie de betreffende artikelen aandachtig leest, kan vrij eenvoudig analyseren wat er klaarblijkelijk met de checks en balances bij de Stichting ROOBOL niet op orde is en daarom nadere aandacht van de eindverantwoordelijke gemeenten verdienen.


Schoolweek 2015 richt zich op Kinderrechten


De door de VOO en VOS/ABB georganiseerde School!Week 2015 staat in het teken van de kinderrechten. De gezamenlijke campagneweek van het openbaar onderwijs is van 16 tot en met 20 maart.

De School!Week is een jaarlijks terugkerend initiatief van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) waarmee u het unieke karakter en de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs onder de aandacht kunt brengen. Het motto van de School!Week is ‘Ik ben welkom!’. Met beide organisaties is afgesproken is, dat het CBOO publicitair aandacht aan deze week besteedt.

Lees HIER verder.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).LET OP!!!! NIEUW PRIVE-EMAILADRES!!   CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com