START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51



20 mei 2015      
                        WEEKBERICHT WEEK 21


CBOO dient vragen in voor Nationale Wetenschapsagenda


De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de thema’s en onderzoeksvragen waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de krachten van verschillende partijen en stimuleert daarmee samenwerking tussen wetenschappers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Een agenda van vragen
De agenda zal bestaan uit een klein aantal veelbelovende wetenschappelijke thema’s. Een groot aantal vragen aan de wetenschap ligt aan de basis van die thema’s. De vragen kunnen van belang zijn voor de wetenschap zelf, voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken of voor het benutten van economische kansen.

Via www.wetenschapsagenda.nl kon iedereen in Nederland tot 1 mei 2015 zijn of haar vragen aan de wetenschap stellen. In totaal zijn meer dan 10.000 ingediend en ter beoordeling aan wetenschappelijke jury’s voorgelegd.

Betrokken partijen
De Kenniscoalitie ontwikkelt de Nationale Wetenschapsagenda in opdracht van het kabinet. De Kenniscoalitie bestaat uit de universiteiten (VSNU), hogescholen (VH), Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TNO/TO2). Vanuit het kabinet zijn de ministers Bussemaker (OCW) en Kamp (EZ) en staatssecretaris Dekker (OCW) betrokken.

Het CBOO secretariaat heeft de volgende vragen ingediend:

1. De vereniging als bestuursvorm leidt in het openbaar onderwijs tot de meest democratische besluitvorming. Heeft deze bestuursvorm bij onderwijspersoneel en ouders ook het benodigde draagvlak?

2. In hoeverre leggen schoolbesturen (stichtingen) voor openbaar onderwijs verantwoording af aan de gemeenteraden van gemeenten waar zij scholen exploiteren en in hoeverre zijn gemeenten pro actief om die verantwoording te eisen?

3. Leidt verzelfstandiging van het openbaar onderwijs (afstoten van overheidstaak conform art. 23 lid 4 van de Grondwet) tot een vermindering van het gehalte van democratische besluitvorming ?

4. Zijn leerlingen van het openbaar onderwijs kritischer dan leerlingen van het (religieus gebaseerd) bijzonder onderwijs?

5. Kunnen leerlingen van het openbaar onderwijs beter met diversiteit omgaan dan leerlingen van het (religieus gebaseerd) bijzonder onderwijs?

Bij iedere vraag heeft het CBOO een nadere toelichting gegeven. Na de sluitingsdatum van 1 mei is een eerste selectie van vragen gemaakt waarbij wordt gekeken of deze

           uitdagend zijn voor de wetenschap;
           nog niet beantwoord zijn;
           kansen bevatten voor wetenschappelijke onderzoeksterreinen waar Nederland sterk in is, of inspireren tot                 veelbelovende nieuwe onderzoeksrichtingen.

De geselecteerde vragen worden ingedeeld in drie trajecten: breed maatschappelijk, uitgesproken economisch of algemeen wetenschappelijk. Voor elk traject vindt in juni een conferentie plaats waar de vragen worden bediscussieerd. De conferenties vormen het startpunt van een dialoog over de vragen. Ingediende vragen zullen mogelijk gebundeld worden. Deze dialoog loopt door tot in het Weekend van de Wetenschap op 3 en 4 oktober. De stuurgroep van de Kenniscoalitie maakt uiteindelijk een laatste selectie van vragen en groepeert ze binnen een klein aantal thema’s. Eind november 2015 vindt de presentatie van de Nationale Wetenschapsagenda plaats.

Zodra duidelijk wordt of de CBOO-aanvragen worden gehonoreerd wordt u daarover geïnformeerd.







Onrust bij ROOBOL wil maar niet luwen


Al meer dan een half jaar is er onrust bij het schoolbestuur ROOBOL voor openbaar basisonderwijs in Noordoost-Friesland. Het CBOO heeft daar in weekberichten ook aandacht aan besteed en onmiddellijk een aantal vragen gesteld. Maandenlang heeft de Raad van Toezicht het standpunt ingenomen, dat de bestuurder mevrouw T.F.M. Galama het in het conflict met de MR van de openbare basisschool in Dokkum het bij het rechte eind had. Wie nu de website van ROOBOL bekijkt kan daar het volgende lezen:


Vertrek voorzitter College van Bestuur

In de achterliggende maanden is binnen Stichting Roobol onrust ontstaan. Deze onrust nam zodanige vormen aan dat de Raad van Toezicht heeft besloten een extern onderzoek in te stellen. Inmiddels is dit onderzoek afgerond.

In verband met deze onrust heeft de bestuurder van de stichting, mevrouw T.F.M. Galama, in nauw overleg met de Raad van Toezicht, besloten haar carrière elders voort te zetten. Zij is tot deze stap gekomen zowel in het belang van de organisatie als in haar persoonlijk belang. Mevrouw Galama zal haar taken met onmiddellijke ingang neerleggen.

De  Raad van Toezicht betreurt dat mevrouw Galama tot deze conclusie heeft moeten komen, maar heeft begrip voor dit besluit. Uiteraard heeft de Raad van Toezicht de GMR geïnformeerd over voornoemd besluit. De GMR heeft kenbaar gemaakt het besluit te respecteren. Op korte termijn zal gezocht worden naar een interim bestuurder, nadat advies ingewonnen is bij de GMR.

De Raad van Toezicht beraadt zich op de stappen die moeten worden gezet om het strategisch beleidsplan verder uit te kunnen voeren.


Op zich is dit een keurige  tekst. Toch kan de lezer een onbehaaglijk gevoel bekruipen. De tekst roept nl. een groot aantal onbeantwoorde vragen op, te beginnen met de kwestie welk onderzoeksbureau voor het externe onderzoek is ingeschakeld, welke onderzoeksvragen er zijn geformuleerd, welke onderzoeksmethodiek is gevolgd en met welke offerte de Raad van Toezicht van ROOBOL akkoord is gegaan. Dat laatste is niet onbelangrijk, omdat hier weer na een periode van niet ingrijpen een extern bureau moet gaan onderzoeken, waarvoor een Raad van Toezicht is bedoeld. De financiële rekening van dit onderzoek komt nl. terecht bij de belastingbetaler. Dat geldt ook voor de vraag waarom het vertrek van mevrouw Galama nu ineens in het belang van de organisatie is en van haarzelf en ze besloten heeft op te stappen. Zeker is wel, dat dat vertrek ROOBOL en dus de publieke gemeenschap geld kost.

De discussie over de gang van zaken bij ROOBOL is in volle gang, o.a. in de Leeuwarder Courant (artikelen 1 en 2, artikel 3artikel 4 en artikel 5).  Klemmende vraag blijft in hoeverre een advies van de GMR van ROOBOL over de benoeming van een nieuwe bestuurder wordt opgevolgd en in hoeverre dat transparant wordt voor de 4 gemeenten die openbare basisscholen van ROOBOL binnen hun grenzen hebben. Zij dragen namelijk wel eindverantwoordelijkheid voor het openbaar basisonderwijs binnen hun grenzen.

Zeer opmerkelijk is een 6e krantenbericht waarin ouders de bestuursvorm met raad van toezicht afwijzen en vinden dat voor de openbare scholen van ROOBO de verenigingsvorm moet worden ingevoerd.  O.a. het CBOO pleit daar al jaren voor.







Ingezonden mededeling VOO


Op woensdag 24 juni wordt een extra ledenvergadering van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) georganiseerd. Dan wordt gesproken over de toekomst van de vereniging en wordt ook de begroting van het lopende boekjaar 2015 aan de leden ter vaststelling voorgelegd. Leden zijn van harte uitgenodigd zich hiervoor aan te melden. De vergadering vindt plaats in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.


Programma

17.30 uur: Inloop met buffet

18.00 uur: Aanvang vergadering

20.00 uur: Einde vergadering

 

Aanmelden voor deze belangrijke vergadering kan HIER.

 




Terugblik op VOO-Congres 22 april 2015


Basisscholen geven minder gemengde schooladviezen, waardoor kinderen in het voortgezet onderwijs minder kans hebben om op te stromen naar een hoger niveau. Hoofdinspecteur Arnold Jonk vindt dit ongunstig, zo bleek tijdens het VOO-congres in Amersfoort.

Het congres was gewijd aan de overgang van het primair naar voortgezet onderwijs. Vanaf komend schooljaar mogen scholen in het voortgezet onderwijs leerlingen niet meer weigeren op basis van de citoscore. Het advies van de basisschool moet leidend zijn, waardoor de veelgenoemde 'citostress' onder kinderen moet verdwijnen. Leerkrachten en schoolleiders gingen tijdens een paneldiscussie in gesprek met onder anderen Arnold Jonk, hoofdinspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs, psycholoog Anne Maaskant en meerschools directeur Herman Godlieb.

Voor meer informatie, klik HIER.

 



NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).



LET OP!!!! NIEUW PRIVE-EMAILADRES!!   CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com