START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5110 juni 2015      
                             WEEKBERICHT WEEK 24


CBOO-ronde langs Parkstad-gemeenten afgerond


In 2008 zijn in de Parkstad-gemeenten (voormalige oostelijke mijnstreek Zuid-Limburg) de openbare basisscholen overgenomen door de Stichting MOVARE, voormalig RK-bestuur, die zich inmiddels heeft omgevormd tot samenwerkingsstichting. Dat betekent, dat een dergelijk bestuur bevoegd gezag is van scholen van verschillende denominaties (RK, PC, openbaar).

Het CBOO heeft de 8 openbare scholen vóór de overname door MOVARE gevisiteerd op hun openbare identiteit. De situatie was toen zo, dat aan deze scholen het CBOO-certificaat openbare identiteit kon worden uitgereikt. In april, mei en recentelijk op 8 juni hebben CBOO-bestuurders gesprekken gevoerd met de (interim) bestuurder van MOVARE en met de wethouders onderwijs van de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Vaals. Bij overdracht van openbare scholen aan een verzelfstandigd openbaar of ander denominatief bestuur blijven gemeenten eindverantwoordelijkheid houden voor de openbare scholen conform de Wet Primair Onderwijs. Het CBOO was zeer geïnteresseerd of de toezeggingen van MOVARE en van gemeentebestuurders aan hun raadsleden dat het openbaar onderwijs geborgd zou worden, waar waren gemaakt. Het CBOO voerde de gesprekken aan de hand van twee vragenlijsten, nl. één voor de bestuurder van MOVARE en één voor de wethouders van voornoemde gemeenten.

Het algemene beeld was niet geruststellend. Interim bestuurder Tromp van MOVARE kondigde aan de koers m.b.t. openbaar onderwijs te veranderen in die zin, dat hij specifiek aandacht aan het openbaar onderwijs gaat besteden. Hij heeft daar inmiddels een begin mee gemaakt en heeft toegezegd beleid m.b.t. openbaar onderwijs nadrukkelijk onder de aandacht van zijn opvolger te brengen. De wethouders en hun medewerkers die het CBOO gesproken heeft, geven ook verklaringen van goede intenties af, maar geven allen toe dat de aandacht voor de stand van zaken m.b.t. de openbare scholen waarvoor zij eindverantwoordelijkheid dragen in de jaren sinds de overdracht aan MOVARE minimaal is geweest.

In de gesprekken is afgesproken, dat het CBOO in contact blijft met voornoemde gemeenten  om af te stemmen of inderdaad werk wordt gemaakt van een serieuze bemoeienis met het openbaar onderwijs onder hun eindverantwoordelijkheid.


CBOO-bestuur stelt prioriteiten


In de algemene bestuursvergadering van het CBOO van 9 juni jl. vormden 2 thema's de inhoudelijke hoofdmoot:

1. De beleidsagenda openbaar onderwijs, zoals die is geformuleerd in de CBOO-special week 17 en de daaruit te maken keuze van prioriteit.

2. De visie van de Onderwijsraad op het fenomeen samenwerkingsscholen.


De onderwijsjuristen hadden de volgende keuzes voor prioriteitsstelling voorgelegd:

1   -   Rol en positie openbaar onderwijs. Het openbaar onderwijs is van en voor iedereen en ingebed in de samenleving. Het uitgangspunt dient dan ook te zijn dat de openbare stichting verantwoording dient af te leggen aan de gemeenteraad, onder meer op onderwijskundig en financieel terrein. De gemeentebesturen dragen de eindverantwoordelijkheid voor verzelfstandigd bestuur. Dit gebeurt in veel de gemeenten niet. Daar moet verandering in komen. De discussie over openbaar onderwijs hoort in de gemeenteraad thuis, want openbaar onderwijs is een publieke aangelegenheid. Volledige openbaarheid van verzelfstandigd openbaar onderwijsbestuur moet een verplichting zijn, niet alleen voor verzelfstandigde openbare onderwijsbesturen, maar ook de beoordeling van het beleid van schoolbesturen door de gemeenteraden.

2   -   In dit verband is het de vraag of de wetgever, die in 2010 voor het verzelfstandigd openbaar onderwijs het Raad van Toezicht-model mogelijk maakte, niet over het hoofd heeft gezien dat de gemeente financieel wel verantwoordelijk blijft. In geval er een Raad van Toezicht is ingesteld, leidt dit ertoe dat de gemeente geen invloed heeft op de vaststelling van de begroting, maar wel alle financiële risico’s draagt als het fout gaat.

3   -   De (grond)wetgever heeft in artikel 23 van de Grondwet het primaat gelegd bij het openbaar onderwijs. De vraag is of in krimpgebieden dan wel gekozen moet worden voor samenwerkingsscholen. Moet er gelet op de in de grondwet neergelegde garantiefunctie voor het openbaar onderwijs niet in de eerste plaats juist gekozen worden voor een versterking van de kleine openbare school, waarbij valt te denken aan de stichtings- en opheffingsnormen, de afstand waarbinnen een openbare basisschool wordt opgeheven ofwel de samenwerking tussen met opheffing bedreigde openbare basisscholen in meerdere gemeenten binnen één bestuurlijk verband.

4   -   De door de AOb (Groep Openbaar Onderwijs) gepubliceerde tekst voor een wetsvoorstel “De Vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs”, is destijds met enkele politieke partijen besproken. Eén van deze partijen zegde toe het onderwerp over te nemen. Bij die toezegging is het gebleven. Het wetsvoorstel dient opnieuw met de politiek te worden besproken. Het wetsvoorstel wordt ook door het CBOO uitgesproken ondersteund. De Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) heeft er geen bezwaar tegen, maar wil wel nader onderzoek ten aanzien van de haalbaarheid.


De mix van adviezen van  de onderwijsjuristen en van de onderwijsraad bracht het CBOO-bestuur tot de volgende beleidskeuzes:

a. Voor de korte termijn volop verzet bieden tegen de omzetting van openbare scholen in samenwerkingsscholen. Gebeurt dit niet, dan is het voor het openbaar onderwijs in krimpgebieden einde verhaal en zijn het allen besturen voor bijzonder onderwijs, die bevoegd  gezag zijn van openbare scholen (advies 3).

b. Voor de korte én de lange termijn het handhaven en waar nodig uitbouwen van de band tussen overheid en openbaar onderwijs. Daarbij moet er duidelijk weer sprake zijn van een inhoudelijke (en niet alleen financiële) verantwoording naar de gemeenten door de schoolbesturen voor openbaar onderwijs. Het CBOO zal daartoe in de komende periode voorbeelden geven van good practice en deze ook onder de aandacht brengen van de VNG en de landelijke politiek (advies 1).


Bestuurssamenstelling CBOO


Sinds februari jl. was er een vacature in het CBOO-bestuur. Het ging om een zetel van de AOb Groep Openbaar Onderwijs,. In de vacature is nu voorzien. De AOb Groep Openbaar Onderwijs heeft voorgedragen Fayzal Alibaks, die per 1 augustus a.s. tevens voorzitter wordt van voornoemde CBOO-lidorganisatie. Het CBOO bestuur heeft op 9 juni jl. Fayzal Alibaks benoemd conform voordracht.


De 39-jarige Fayzal beëindigde met diploma een opleiding aan de KMA in Breda, maar koos na een kort verblijf bij de luchtmacht voor het onderwijs. Zijn hartstocht geschiedenis kon hij uitleven tijdens zijn 1e graads studie aan de UvA. Alweer een aantal jaren geeft Fayzal Alibaks les aan het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht (afdeling VWO). Het openbaar onderwijs ziet hij als onderwijs met een democratisch en transparant karakter. De band van openbaar onderwijs met de publieke gemeenschap in de vorm van frequent contact tussen scholen en gemeentebesturen vindt hij essentieel en hij wil hieraan graag vanuit de AOb zijn steentje aan het CBOO bijdragen.

 
ROOBOL - Gang van zaken betreurenswaardig


Over de gang van zaken bij de Stichting voor Openbaar Onderwijs ROOBOL is een onderzoeksrapport uitgebracht na onafhankelijk onderzoek door oud-onderwijsinspecteur mevrouw C. van den Hoek. De Raad van Toezicht van ROOBOL wilde dit vooralsnog niet openbaar maken. Voor ouders, die het balletje aan het rollen hebben gebracht, was de maat echter vol. Zij speelden geluidsopnamen die waren gemaakt n.a.v. de presentaties door naar de Leeuwarder Courant, die hierover publiceerde.

Vervolgens dreigt een situatie, waarbij mevrouw Van den Hoek zich terugtrekt vanwege een (vermeende?) bedreiging. Ook hierover publiceert de Leeuwarder Courant.

De onverkwikkelijkheden die nu in de lokale pers worden opgevoerd, dreigen af te leiden van de vraag waar het om gaat, namelijk om de openbaarmaking van een analyse met officiële presentatie, waaruit duidelijk wordt hoe de Stichting ROOBOL (met haar toevertrouwd publiek geld) heeft gefunctioneerd. Het CBOO is wel van mening dat het aan de betreffende onderzoeker is wat er uit het onderzoek wordt gepubliceerd. Hopelijk gebeurt dit alsnog.

Het CBOO zou de gemeenten die ROOBOL-scholen binnen hun grenzen hebben, willen adviseren  in gezamenlijkheid de regie bij de verdere afwikkeling van deze zaak ter hand nemen en bezien of het wenselijk is, dat zij net als in Venlo en omringende gemeenten is gebeurd, een gemeentelijk orgaan toezicht primair openbaar onderwijs in het leven roepen, die enige keren per jaar contact heeft met het verzelfstandigd openbaar onderwijs aldaar.

Het CBOO-advies voor de oprichting van een dergelijk orgaan zou kunnen voorkomen dat er zich zaken voordoen die niet tijdig bijgestuurd (kunnen) worden.  

  
Vereniging als bestuursvorm herleeft in het onderwijsveld


Het CBOO-bestuur heeft in zijn vergadering van dinsdag jl. bij de prioriteitsagenda openbaar onderwijs niet gekozen voor het promoten van de verening als mogelijke bestuursvorm voor het openbaar onderwijs als eerste prioriteit. Dat laat onverlet dat het CBOO een warm voorstander is van deze bestuursvorm voor het openbaar onderwijs, omdat deze bestuursvorm voor de publieke gemeenschap garandeert dat besluitvorming transparant is en daarmee publieke verantwoording gegarandeerd is.

Een onderwijsstichting is dat niet. Zeker nu het Raad van Toezicht (RvT)-model een hoge vlucht neemt, wordt steeds duidelijker dat het volledig afhankelijk is van de kwaliteit en democratische gezindheid van bestuurder en RvT of die publieke verantwoording op een goede manier plaats vindt. In krimpgebieden komt het maar al te vaak voor dat bestuur en RvT openbare scholen sluiten of omzetten in samenwerkingsconstructies zonder dat ouders, docenten en medezeggenschapsraden in dat proces een rol hebben gespeeld die hen krachtens de Wet Medezeggenschapsscholen Scholen (WMS) toekomt. Het wordt duidelijk dat met name ouders daar in een aantal gevallen genoeg van krijgen. Zij ondernemen steeds vaker initiatieven!

Het CBOO pleit ervoor dat het AOb Hoofdbestuur, dat nog steeds een concept initiatief wetsvoorstel in de kast heeft liggen, hiermee de landelijke politiek benadert! Volgens dat wetsvoorstel kan ook het onderwijspersoneel lid zijn van deze vereniging. Daar begint nu de tijd rijp voor te raken. Het kan toch niet zo zijn, dat de AOb het gevecht om een vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs mogelijk te maken overlaat aan bevlogen ouders in lokale situaties?

  
Voortgang nationale wetenschapsagenda


In verband met het opstellen van de Nationale Wetenschapsagenda diende ook het CBOO een aantal vragen in. In CBOO bericht week 21 werd u daarover geïnformeerd. Inmiddels is een selectie op de vragen toegepast. Over het hoe en wat hiervan, klik HIER.

  
Nieuw aanbod dit najaar: cursussen Persoonlijke Kracht

(herhaling)

‘Handelen vanuit verbinding tussen hart, hoofd en handen’

Vanaf het najaar 2015 start Centrum Humanistische Vorming met cursussen Persoonlijke Kracht. Dit nieuwe aanbod richt zich met drie afzonderlijke programma’s op verschillende doelgroepen en hun levenspraktijken: Persoonlijke Kracht inzetten in de klas, Persoonlijke Kracht inzetten in je werk en Persoonlijke Kracht inzetten in je gezin.

In het aanbod staat de vraag naar manieren om het leven vorm te geven vanuit eigen regie en innerlijke kracht centraal. De inhoud heeft als inspiratiebron het bildungsideaal en als fundament de humanistische levenskunstfilosofie van zelfzorg zoals Foucault het verwoordde.

Voor een eerste korte kennismaking kunt u deelnemen aan een gratis webinar (online) op 15 juni (‘Hoe weet ik wat ik te leren heb in het contact met de ander?’) of op 1 juli (‘Weten wat je wilt en wat er werkelijk toe doet’). Een uitgebreidere kennismaking is mogelijk op de proeverijdag Persoonlijke Kracht (live) op 5 september in Utrecht.

De cursussen worden verzorgd door Annemarie Geelhoed.

Voor meer informatie en aanmelding, klik HIER.

 NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).LET OP!!!! NIEUW PRIVE-EMAILADRES!!   CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com