START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5114 januari 2015      
                        WEEKBERICHT WEEK 3CBOO Beleidsplan 2015 heeft andere accenten


Het CBOO Beleidsplan 2015 heeft t.o.v. het beleidsplan 2014 een aantal accentverschuivingen opgeleverd. Op de laatst gehouden bestuursvergadering is daartoe besloten.

Het CBOO heeft de deelname aan het zeer intensieve werk t.b.v. de Onderwijsalliantie Seksuele Diversiteit (OSD) beëindigd. Het CBOO zal als daar aanleiding toe is nog wel persberichten van de OSD doorgeven. het CBOO gaat zich nog uitsluitend richten op zaken die rechtstreeks van doen hebben met het openbaar onderwijs. Hoe dat in 2015 gebeurt is aan de orde in het Beleidsplan 2015.


Bestuurlijk juridische lijnen van het toekomstig onderwijsbestel


De titel van dit congres van de NVOR (Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht) en NTOR (Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht) op 12 januari jl. wekt in eerste instantie de indruk van een bijeenkomst, waar een aantal onderwijsjuristen met elkaar stoeien over de vraag waar het met het Nederlandse onderwijsbestel naar toe moet. Die indruk is onjuist.

De geweldige meerwaarde van de NVOR is juist, dat deze vereniging van in eerste instantie onderwijsjuristen er de laatste jaren in is geslaagd een verbinding te leggen met andere actoren in het onderwijsveld. Dat loopt uiteen van medewerkers van MinOCW en Tweede Kamerleden via vertegenwoordigers van schoolbesturen, onderwijsvakbonden en onderwijsadviesbureaus tot onderwijs gerelateerde organisaties, zoals het CBOO.

Het uitgangspunt met de NVOR als initiatiefnemer is om 2 redenen uitstekend geschikt voor het publieke debat over onderwijs. Het gaat namelijk in de eerste plaats om juristen die vanuit een wetenschappelijk analytische benaderingswijze aankijken tegen het wettelijk kader dat de overheid m.b.t. onderwijs gemaakt heeft. Vervolgens worden probleemstellingen geformuleerd, die aan voornoemde deelnemers worden voorgelegd op een wijze, die dezen volledige vrijheid biedt daar vanuit de eigen invalshoek op in te gaan. Het resultaat is een zeer levendig debat met interessante uitkomsten. Daar kwam nog eens bij, dat er achtereenvolgens 3 werkvormen waren gekozen (zie programma).

De inleidingen vormden de opmaat voor de discussiethema's in de groepen en de workshop. Namens de minister - die verhinderd was - ging de directeur wetgeving van MinOCW, de heer J. Veringa, in op de aanbevelingen die waren geformuleerd. De congresleiding zegde toe dat de aanbevelingen die aan MinOCW worden gestuurd, ook beschikbaar komen voor de congresdeelnemers. In CBOO-berichten wordt daaraan aandacht besteed, zodra deze informatie beschikbaar is.


Er zijn nog plaatsen vrij!


Het buitengewoon interessante cursusaanbod van Stichting HVO biedt op 21 januari a.s. iets bijzonders: 

Waardenvol communiceren


Passend Onderwijs vraagt veel extra energie van onderwijsveld


Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Die plek kan op de school zijn waar u uw kind aanmeldt. Is dit niet mogelijk? Dan moet er een andere reguliere- of speciale school worden gevonden, die de begeleiding wel kan bieden.

Met deze aankondiging voert de Rijksoverheid campagne voor een op maat benadering van ieder kind dat recht heeft op onderwijs. Dat betekent in de praktijk, dat er enorm veel energie gestoken moet worden in de juiste opvang van leerlingen met een handicap. In de daartoe opgerichte samenwerkingsverbanden moet door schoolbesturen worden overlegd welke besturen/scholen welke middelen krijgen. Het is wederom een uitbreiding van overlegcircuits, die middelen onttrekken aan het primaire proces. Als er vervolgens keuzes zijn gemaakt, is er het (begrijpelijke) recht van ouders om in beroep te gaan tegen in het overlegcircuit genomen beslissingen. Dat leidt dan tot een gang naar de geschillencommissie. Wat vervolgens op de school afkomt is adembenemend.

Lees daarvoor de uitspraak van de geschillencommissie.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).LET OP!!!! NIEUW PRIVE-EMAILADRES!!   CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com