START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 513 september 2015        
                    WEEKBERICHT WEEK 36


Duaal stelsel...... afschaffen..... of toch niet!


Aan het begin van de zomervakantie 2015….. velen waren al weg of waren in gedachten al aan de voorbereiding daartoe begonnen….. kwam Roland  Bloemers, beleidsmedewerker van de VOS/ABB met een "stand van zaken" van ons onderwijsstelsel. Ook hij poneert de stelling, dat de huidige staatssecretaris van OCW (S. Dekker) met zijn plannen voor richtingvrije planning van scholen, het duaal stelsel ondergraaft of erger nog, feitelijk negeert. 

Heel scherp gesteld komt het er volgens het CBOO op neer, dat hij in feite Grondwetsartikel 23 lid 4 negeert, waar staat:


In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een openbare school.

Het verontrustende is dat ook de Vaste Kamercommissie (VKC) voor Onderwijs niet (althans niet waarneembaar) met de staatssecretaris in discussie gaat over de vraag of de aanpak waar hij nu voor kiest tegen de achtergrond van de grondwettelijke vereisten (van art. 23 lid 4) wel door de beugel kan. Er lijkt sprake van een politiek collectief wegkijken van de problematiek van het duaal stelsel in de 21e eeuw. De VOS/ABB constateert dat bij ongewijzigd beleid het openbaar onderwijs in ieder geval in krimpgebieden het loodje legt zonder dat MinOCW en de VKC Onderwijs de moeite hebben genomen een principiële discussie te voeren. Ook de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) maakt zich naar verluid grote zorgen over wat nu gaande is.

Het CBOO gaat het komende parlementaire jaar (graag in samenwerking met de andere partners) alles op alles zetten om bij regering en parlement nu eindelijk voldoende aandacht  te krijgen voor het positioneren van het openbaar onderwijs in een razend snel veranderende onderwijssituatie. Daar is alle reden voor, want:
Het openbaar onderwijs biedt een ideale combinatie van fundamenten voor een landelijk onderwijsstelsel, waarbij:


a.    Er voor het funderend onderwijs sprake is van bekostiging en democratische eindcontrole van overheidswege.
b.     Vigerende wetgeving m.b.t. levensbeschouwelijkheid uit 2008 aan ouders die dit wensen de mogelijkheid biedt om door de overheid bekostigd GVO/HVO-onderwijs te ontvangen.
c.      Het openbaar onderwijs een variëteit aan bestuursvormen biedt, die de band met en eindcontrole van de overheid als bekostiger en borger van funderend onderwijs garandeert.
d.     Op een vrij eenvoudige manier één bestuursvorm die tot nu toe in het openbaar onderwijs nog niet is gerealiseerd, nl. de vereniging, zou kunnen worden ingevoerd. Met die bestuursvorm kan de zo noodzakelijke en door velen gewenste rol voor ouders en docenten ook in het openbaar onderwijs worden gerealiseerd.
e.     Zowel overheid als alle onderwijsparticipanten bijna 100 jaar na de onderwijspacificatie van 1917 op een eigentijdse manier kunnen beschikken over een efficiënt onderwijsstelsel dat overbodige kosten van het huidige duale stelsel achter zich laat, te beginnen in krimpgebieden. Het openbaar onderwijs biedt met kleine aanpassingen daartoe alles wat nodig is!

Voor de bijdrage van VOS/ABB van 3 juli, klik HIER.
Weer fusie samenwerkingsbestuur goedgekeurd


Staatssecretaris Dekker heeft weer een bestuurlijke fusie van een samenwerkingsbestuur goedgekeurd, die niet voldoet aan de strenge eisen in de Wet Fusietoets in het onderwijs. In 2013 deed Dekker dat ook al een keer.

Onder deze titel besteedde Lucy Beker op 14 augustus jl. op de VOS/ABB-website aandacht aan het fenomeen, dat we met een staatssecretaris te maken hebben die wetgeving frustreert door voortdurend grenzen op te zoeken en die als adequaat voor het onderwijs verkoopt. De fusietoets was bedoeld om ongebreidelde schaalvergroting te voorkomen en tegelijkertijd (enigszins) de uit de hand gelopen niet-wettelijke menging van openbaar en bijzonder onderwijs te beteugelen.

Dat de VOS/ABB de schaalvergroting die Dekker toch weer inzet toejuicht, is ongetwijfeld in lijn met de wens van de leden, en dat is belangrijk voor VOS/ABB. Waar het om gaat is de inhoudelijke vormgeving van het onderwijs. Helaas vindt men de overheidsinvloed in het onderwijs knellend. VOS/ABB-scribenten constateren samen met het CBOO, dat de overheid de grondwettelijke taken m.b.t. openbaar onderwijs door richtingvrije planning en verdere schaalvergroting negeert.

Voor het CBOO is nu juist de combinatie van publieke (eind)controle op besteding van publieke middelen en de inhoudelijke vormgeving van openbaar onderwijs een ideaal uitgangspunt voor een landelijk stelsel van onderwijsvoorzieningen in het funderend onderwijs. Dan is Nederland ook verlost van ingewikkelde en dure juridische constructies, die bestuursconglomeraten van verschillende denominatieve herkomst in leven moeten houden.

Voor de bijdrage van Lucy Beker, klik HIER.

Voor de stand van zaken in en aanbevelingen m.b.t. het openbaar onderwijs, klik HIER.


Informatie voor gemeenten over hanteren fusietoets

Bron: website CFTO (Commissie Fusietoets Onderwijs)


“Grotere rol gemeenten gewenst bij schaalvergroting in het onderwijs”

Dat is de boodschap in een recent artikel van ‘Binnenlands Bestuur’. In het magazine dat zich richt op alle betrokkenen bij het openbaar bestuur zijn vijf tips opgenomen voor gemeentebesturen:

1.   Adviseer tijdig zodat medezeggenschapsraden en schoolbesturen het oordeel van de gemeente in hun besluitvorming kunnen meenemen.
2.   Check bij andere schoolbesturen en organisaties die indirect belang hebben bij de fusie, zoals buitenschoolse opvang en zorginstellingen, of er draagvlak is voor de fusie.
3.   Beoordeel een fusie niet alleen op de gevolgen voor de onderwijshuisvesting, maar denk ook aan de lokale impact. Hou bijvoorbeeld rekening met het werkgelegenheidseffect van verplaatsing van een bestuursbureau.
4.   Bevorder evenwichtige verhoudingen tussen besturen op korte en lange termijn; bedenk dat grote besturen vaak steeds meer kleintjes opslokken.
5.   Denk niet zwartwit, een gemeente kan ook neutraal adviseren, en deel de motivatie met medezeggenschap en schoolbesturen.


Voor meer informatie over de CFTO en dit onderwerp, klik HIER.

 NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).LET OP!!!! NIEUW PRIVE-EMAILADRES!!   CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com