START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5123 september 2015       
                  WEEKBERICHT WEEK 39


Wordt het duaal stelsel in 2017 ‘feestelijk’ uitgeluid?


In CBOO-bericht week 36 werd de vraag gesteld of de overheid het duaal onderwijsstelsel nog serieus neemt. Bij het lezen van het voorstel wetswijziging inzake toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs, en met name de bijbehorende Memorie van Toelichting (MvT), kan het bijna niet anders of de lezer(es) komt tot de conclusie, dat onderwijsrichting er in het funderend onderwijs niet meer toe doet. Actoren zoals schoolbesturen, gemeenten, maar als dat zo uitkomt ook samenwerkingsverbanden passend onderwijs (of andere) krijgen de gelegenheid als dat zo uitkomt scholen ’van kleur te laten verschieten’ en er nog een richtinglabel op te plakken (openbaar RK enz.) als dat regionaal zo uitkomt. Hoe ouders bij dit ‘bestuurlijk geweld’ nog invloed moeten houden, laat staan een proces van kleurverschieten eventueel kunnen stoppen, wordt niet duidelijk.

Het CBOO maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkeling en hoopt met andere actoren in het openbaar onderwijs één lijn te kunnen trekken. Die heeft dan met name betrekking op de vraag hoe in gezamenlijkheid het MinOCW kan worden gewezen op de verplichting conform lid 4 van Grondwetsartikel 23 de positie van het openbaar onderwijs te handhaven en dat niet alleen met trucs op papier maar ook in werkelijkheid. Daarnaast is dringend overleg nodig met de Vaste Kamercommissie (VKC) voor Onderwijs, met de VNG en met schoolbesturen voor openbaar onderwijs. Deze laatsten hebben bij de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs een grote verantwoordelijkheid gekregen als ‘beheerder’ en ‘beschermer’ van het openbaar onderwijs. De VOS/ABB heeft als bestuur- en managementorganisatie voor o.a. het openbaar onderwijs een grote coördinerende verantwoordelijkheid. Deze vereniging heeft de macht en de middelen om pal te staan voor het openbaar onderwijs.

In deze zorgelijke situatie is er ook een lichtpuntje. Alvorens aan verdere parlementaire behandeling te starten vindt er een zogenaamde consultatie plaats, waarbij belanghebbenden en geïnteresseerden hun mening kunnen geven over het wetsvoorstel en de onderbouwing daarvan. U bent in de gelegenheid tot 15 oktober 2015 gebruik te maken van deze mogelijkheid. Het CBOO roept u op dat te doen.

Voor het Wetswijzigingsvoorstel + MvT, klik HIER. 

Het CBOO bestuur bestudeert de documenten ook en zal gebruik maken van de gelegenheid tot consultatie. Na een interne e-mailronde zal het CBOO naar buiten komen met een uitgewerkt standpunt, dat per brief naar betrokkenen zal worden gestuurd.

Overleg over GVO/HVO


Op dinsdag 22 september vond er overleg plaats tussen vertegenwoordigers van het Dienstencentrum GVO/HVO en de organisaties die de belangen van het openbaar onderwijs behartigen; VOS/ABB, VOO en CBOO.  Zorg werd uitgesproken over de nieuwe onderwijswetgeving die het duaal onderwijsstelsel dreigt te overrulen zonder dat daarover een fundamentele discussie heeft plaats gehad in en buiten het parlement.

Heugelijke melding tijdens de vergadering was het reeds eerder gepubliceerde feit, dat de bekostiging van GVO/HVO bij wet nu goed is geregeld. Tevens werd bekeken op welke wijze de contacten, o.a. via medewerking aan GVO/HVO-projecten, kunnen worden versterkt. Als in deze activiteiten te melden zijn, wordt hieraan aandacht besteed in CBOO-berichten.

Het Dienstencentrum is het schooljaar 2015 - 2016 gestart met allerlei activiteiten, waaronder een sectordag voor docenten. Lees daarover HIER meer.


Oud CBOO-voorzitter Rob Tielman analyseert begrip identiteit


In mei 2011 heeft Rob Tielman in Leeuwarden een lezing gehouden, waarin hij uitvoerig ingaat op het begrip identiteit. Omdat in het openbaar onderwijs nogal eens geworsteld wordt met de vraag wat de openbare identiteit is, is besloten deze lezing digitaal te plaatsen op de website van het Studiecentrum Openbaar Onderwijs.


De Toxopeustaktiek


In het Onderwijsblad nr. 13 van de AOb is onder deze titel de visie opgenomen van Ton van Haperen op de ontwikkeling van de positie van leraren. Het CBOO neemt in deze geen standpunt in, maar vindt deze column toch het overdenken waard. De oproep tot actie aan het eind sluit aan bij de AOb- en FNV-actualiteit van nu en vormt niet de kern van het artikel.

Lees HIER verder.

Bijeenkomst voor schoolleiders


Van belang, omdat hier overheid en bestuurspraktijk hun ervaringen uitwisselen (en er hopelijk conclusies aan verbinden).

Voor meer informatie, klik HIER.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).LET OP!!!! NIEUW PRIVE-EMAILADRES!!   CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com