START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5130 september 2015       
                  WEEKBERICHT WEEK 40Wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod roept veel vragen op


In CBOO-bericht week 39 werd aandacht gevraagd voor een wetsvoorstel dat een oplossing moet gaan bieden voor het probleem van terugloop van leerlingenaantallen in krimpgebieden en een aantal stedelijke gebieden.

De Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR) heeft sinds een symposium ‘Krimp in het onderwijs’ van november 2013 geconstateerd dat er diverse beleidsnota’s, kamerstukken, maar ook initiatieven vanuit het onderwijsveld zijn gepasseerd. De NVOR wilde d.m.v. een kleine vervolgbijeenkomst de stand opmaken met betrekking tot wet- en regelgeving rond krimp in het primair onderwijs. Met een interessant programma werd daaraan op 24 september inhoud aan gegeven.

Na de 2 inleidingen die resp. een toelichting op het Wetsvoorstel en een commentaar daarop behelsden, waren de onderwijsjuristen uit de dagelijkse praktijk aan het woord. In een interessante discussie over het wetsvoorstel, de Memorie van Toelichting (MvT) en de bijdragen van de inleiders, werd een aantal knelpunten ter tafel gebracht. Die hadden o.a. betrekking op het volgende:


a.
Richtingvrije planning en kleurverschieten als gevolg van bovenbestuurlijke arrangementen roept de vraag op of dergelijke processen in de praktijk de garantiefunctie van het openbaar onderwijs in gevaar brengen.

b. Daarmee samenhangend is het de vraag of in bovenbestuurlijk overleg in de praktijk niet erg vaak uitruil van scholen qua richting plaatsvindt, waarbij op de ene plek bv. een RK-school in stand wordt gehouden ten koste van een openbare school aldaar en elders een RK-school wordt omgezet in een openbare, omdat dat voor het in stand houden van onderwijsaanbod als zodanig wellicht beter uitkomt. Dat moge zo zijn, maar daardoor wordt de inhoudelijke invulling van openbaar resp. RK-onderwijs in dit voorbeeld in beide gevallen een wassen neus.

c. Deze mogelijkheid roept vervolgens het gevaar op, dat van medezeggenschap in het kader van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) niet veel meer terecht komt. Als lokaal en regionaal overleg tussen schoolbesturen en gemeenten bepalend gaat worden voor het antwoord op de vraag hoe gespreid over Nederland het onderwijsaanbod gaat plaatsvinden, is het de vraag wat er in een dergelijke setting moet terechtkomen van de inspraak van (G)MR-en. De mening van onderwijspersoneel komt in het hele verhaal niet voor (was er in 2008 niet een rapport Deijsselbloem?). in de MvT wordt nota bene voortdurend geschermd met invloed van ouders, maar volstrekt onduidelijk blijft hoe dit in de beschreven constructies vorm moet krijgen. In de praktijk dreigt een situatie dat besluitvorming in regio's die door allerlei krachtsfactoren tot stand komen alle kanten uit kan gaan.

d. Het is in dit verband de vraag wat er overblijft van de in het Schevenings Akkoord van 1994 afgesproken autonomie van schoolbesturen als bovenbestuurlijke arrangementen het beleid van afzonderlijke schoolbesturen kunnen overrulen.


In het licht van deze opmerkingen tijdens de NVOR-bijeenkomst vraagt het CBOO zich af of de vragen die MinOCW in de consultatieronde voorlegt aan belanghebbenden en geïnteresseerden niet een simplificatie behelzen van de door het Wetsvoorstel opgeroepen problematiek.

Het CBOO bestuur bestudeert zowel het Wetsvoorstel als de consultatievragen en zal zeker voor 15 oktober op de vragen richting MinOCW reageren. Daarnaast wordt overwogen om een brief naar de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs te sturen (cc MinOCW), waarin een nadere uitwerking van bovengenoemde knelpunten aan de orde wordt gesteld en gevraagd wordt duidelijkheid te gaan scheppen over de vraag of men Artikel 23 van de Grondwet wel of niet serieus neemt en daarnaar wil handelen.

Vereniging als bestuursvorm in het Openbaar Onderwijs juist  nu interessant


Hiervoor werd aandacht gevraagd voor de pogingen van MinOCW om de uitdagingen van krimp in het onderwijs als gevolg van demografische ontwikkelingen te lijf te gaan. Daarin is ook het probleem aan de orde gesteld wat er terecht moet komen van medezeggenschap van  ouders en personeel in bovenbestuurlijke besluitvorming.

Nu er in onderwijsland toch wordt nagedacht hoe het voorzieningenpatroon van funderend onderwijs in een tijd van krimp verder vorm moet krijgen, is het de moeite waard na te gaan of er draagvlak is voor het ten uitvoer brengen van een sinds 2011 op de planken liggend wetsvoorstel ‘de Vereniging in het Openbaar Onderwijs’.

Het CBOO is van mening dat de AOb, die het opstellen van het wetsvoorstel heeft bekostigd en ‘eigenaar’ is, een gouden kans heeft om het wetsvoorstel voornoemd nu op korte termijn alsnog in de discussie in te brengen voor het te laat is en faits accomplis het openbaar onderwijs hebben weggevaagd.

Er is in opdracht van het CBOO al onderzoek gedaan naar de vraag of er draagvlak is voor een wet waarin de vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs, waarin ouders en onderwijspersoneel de leden zijn, wordt geregeld. De overwegingen die in het onderzoek worden  vermeld, zijn van belang om mee te wegen als het komt tot besluitvorming om het wetsvoorstel voornoemd alsnog in te dienen. De bal ligt nu overduidelijk bij de AOb.

Voor meer informatie over het onderzoek, klik HIER.


Rectificatie


In CBOO-bericht week 39 is een fout geslopen.

Bij het 2e onderwerp (over GVO/HVO convenantsoverleg) staat ondermeer het volgende: "Heugelijke melding tijdens de vergadering was het reeds eerder gepubliceerde feit, dat de bekostiging van GVO/HVO bij wet nu goed is geregeld." Deze tekst suggereert dat er al sprake is van een wet die in werking is getreden.

Er is nu weliswaar door de kamerleden Ypma en Voorhoeve een wetsontwerp ingediend, maar dat moet nog een lang traject in het parlement doorlopen. Er is dus nog slechts sprake van een wetsvoorstel. Het is pas goed geregeld als dat in beide Kamers is aangenomen en die wet in het Staatsblad staat!

Martien Hietbrink
secretaris CBOO


Brochure ‘Omgaan met krimp in het basisonderwijs’

(ontleend aan website VOO)


De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) krijgt veel vragen van medezeggenschapsraden en ouders, maar ook van directeuren en schoolbesturen over de vraag hoe je als school kunt omgaan met ‘krimp’. In deze brochure vindt u de informatie die u nodig heeft.

In 2014 zijn 108 basisscholen gesloten. Veel scholen worden kleiner. De discussie over de kwaliteit van kleine scholen is actueel. De Onderwijsraad heeft voorgesteld basisscholen van minimaal 100 leerlingen te vormen. De Tweede Kamer en staatssecretaris Sander Dekker van OCW hebben dat plan niet overgenomen. De huidige instandhoudingsnormen voor basisscholen veranderen de komende jaren niet.

Wat leest u in deze handreiking?
• Wat is krimp, welke problemen kunnen er zijn?
• Waar krijgen basisscholen, ouders en medezeggenschapsraden mee te maken als de school kleiner wordt?
• Aan welke oplossingsrichtingen kan worden gedacht?

Klik HIER om de brochure te bestellen/downloaden.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com