START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5114 oktober 2015       
                  WEEKBERICHT WEEK 42


Wie wil lezen krijgt het door! Staatssecretaris Dekker wil af van de grondwettelijke verankering van het duaal onderwijsstelsel


In CBOO-bericht week 36 stond o.a. het volgende:


Het verontrustende is dat ook de Vaste Kamercommissie (VKC) voor Onderwijs niet (althans niet waarneembaar) met de staatssecretaris in discussie gaat over de vraag of de aanpak waar hij nu voor kiest tegen de achtergrond van de grondwettelijke vereisten (van art. 23 lid 4) wel door de beugel kan. Er lijkt sprake van een politiek collectief wegkijken van de problematiek van het duaal stelsel in de 21e eeuw.

Dat was een eerste en zoals nu blijkt een wat premature reactie op een kamerbrief van MinOCW over richtingvrije planning, waarbij het richtingbegrip en dus denominatie als uitgangspunt voor het stelsel van openbaar en bijzonder onderwijs wordt losgelaten.

Inmiddels is de discussie wel los gebrand, maar dan in een schriftelijk vragenronde waarop de staatssecretaris van MinOCW vervolgens heeft gereageerd. Het resultaat van deze exercitie stemt echter niet geruststellend. Op 30 september jl. stuurde de staatssecretaris een stuk naar de Tweede Kamer waarin hij behalve de vragen van de TK-leden ook zijn reactie weergeeft. Het CBOO vindt die op een aantal punten ronduit onthutsend. Het is niet aan het CBOO om hier een complete tekstuitleg van de schriftelijke vragen van de volksvertegenwoordigers te geven, maar een tweetal aandachtspunten zijn het vermelden toch waard:


1.
 M.b.t. het richtingbegrip bij de stichting van nieuwe scholen merkt de staatssecretaris op, dat dat m.b.t. het bijzonder onderwijs moet worden afgeschaft, "omdat dat belemmerend werkt voor stichting van scholen met nieuwe onderwijsconcepten”. Daarnaast komt het volgens de secretaris “niet overeen met de 'werkelijke belangstelling’van ouders” (blz. 14, kamerbrief 30 september). Op zich zou dat laatste zo kunnen zijn, maar die belangstelling komt ook niet uit de verf als een ander plan van de staatssecretaris doorgang vindt, nl. het wetsvoorstel ‘oekomstbestendig onderwijsaanbod’, dat in CBOO-bericht week 39 werd genoemd. Dat berust qua besluitvorming dusdanig op bovenschoolse overlegstructuren tussen schoolbesturen en gemeenten (en eventueel andere actoren in de regio's), dat het voor ouders onbegonnen werk is om daar via medezeggenschapsstructuren of rechtstreeks nog invloed op uit te oefenen.

2. Een genoegzaam aantal scholen voor openbaar onderwijs betekent momenteel dat een openbare school voor ouders beschikbaar moet zijn op een aanvaardbare afstand (de bekende afstandsnorm 10 km). De staatssecretaris geeft er op blz. 38 onderaan een andere interpretatie aan: "Een genoegzaam aantal scholen betekent vooral, dat wanneer er belangstelling is voor openbaar onderwijs, er ook de mogelijkheid moet zijn openbare scholen te starten." en vervolgens op blz. 38/39: "Als er geen belangstelling is voor openbaar onderwijs hoeft er ook geen openbaar onderwijs worden aangeboden.” De staatssecretaris schuift hiermee een grondwettelijke verplichting terzijde.

Al eerder heeft het CBOO opgemerkt, dat de geplande bovenbestuurlijke besluitvormingsoverleggen in de visie van de staatssecretaris deze organen als dat zo uitkomt met oogpunt van 'efficiëntie’ en uitruil, scholen van kleur kunnen doen verschieten. Een door ouders gewenste openbare school die gesticht is, kan in de overlegstructuren over toekomstbestendig onderwijsaanbod dus weer van de kaart verdwijnen. Enz... enz....

Het CBOO gaat het komende parlementaire jaar (graag in samenwerking met de andere partners) alles op alles zetten om bij regering en parlement nu eindelijk voldoende aandacht  te krijgen voor het positioneren van het openbaar onderwijs in een razend snel veranderende onderwijssituatie. Daar is alle reden voor, want het openbaar onderwijs biedt een ideale combinatie van fundamenten voor een landelijk onderwijsstelsel, waarbij:


a. Er voor het funderend onderwijs sprake is van bekostiging en democratische eindcontrole van overheidswege.
b. Vigerende wetgeving m.b.t. levensbeschouwelijkheid uit 2008 aan ouders die dit wensen de mogelijkheid biedt om door de overheid bekostigd GVO/HVO-onderwijs te ontvangen.
c. Het openbaar onderwijs een variëteit aan bestuursvormen biedt die de band met en eindcontrole van de overheid als bekostiger en borger van funderend onderwijs garandeert.
d. Op een vrij eenvoudige manier één bestuursvorm die tot nu toe in het openbaar onderwijs nog niet is gerealiseerd, nl. de vereniging, zou kunnen worden ingevoerd. Met die bestuursvorm kan de zo noodzakelijke en door velen gewenste rol voor ouders en docenten ook in het openbaar onderwijs worden gerealiseerd.
e. Zowel de overheid als alle onderwijsparticipanten bijna 100 jaar na de onderwijspacificatie van 1917 op een eigentijdse manier kunnen beschikken over een efficiënt onderwijsstelsel dat overbodige kosten van het huidige duale stelsel achter zich laat, te beginnen in krimpgebieden. Het openbaar onderwijs biedt met kleine aanpassingen daartoe alles wat nodig is!
f.  Het niet moeilijk is om op lokaal niveau een flink aantal pedagogische concepten aan te bieden en zo te organiseren dat voor alle betrokken geledingen, ook ouders en onderwijspersoneel, wat te kiezen is.
Een voorbeeld van "good practice"


Het is soms zoeken op websites van stichtingen voor openbaar basisonderwijs naar aanduidingen die laten zien dat het hier gaat om openbaar onderwijs. Ook is het niet alom een vanzelfsprekendheid dat duidelijk wordt aangegeven, dat het openbaar onderwijs de gelegenheid biedt tot godsdienstig en levensbeschouwelijk onderwijs.

Een voorbeeld dat het ook anders kan, geeft de Stichting Openbaar Primair Basisonderwijs Deventer op zijn website.


WMS congres 2015: Ambitie en versterking


Breed aanbod, snel geïnformeerd

Het jaarlijkse WMS congres, dat plaatsvindt op 11 november 2015 in de ReeHorst in Ede, biedt u een uitgelezen kans om in één dag veel informatie tot u te nemen over allerlei onderwerpen die de medezeggenschap betreffen. Het thema dit jaar is ambitie en versterking, waarbij de nadruk ligt op het gezamenlijk, dus MR én bestuurder, werken aan sterke medezeggenschap. Misschien is dit congres wel een goede gelegenheid voor bestuurder en MR om samen te bezoeken!


Boeiend programma

Het WMS congres heeft ook dit jaar weer een boeiend programma. Het plenaire deel wordt verzorgd door gastspreker en performer George Parker, schrijver van het boek The Creation Game®. Hij geeft op een tot de verbeelding sprekende manier inzicht in hoe we elkaar kunnen versterken door oplossingen in het belang van alle partijen te creëren. Daarna heeft u de keuze uit maar liefst 47 verschillende workshops en lezingen.

Klik HIER voor meer informatie.


Gratis regiobijeenkomst sociale veiligheid


Stichting School & Veiligheid organiseert samen met de Po-Raad en Vo-raad in vier regio’s samen met de ambassadeurs Sociale Veiligheid een nieuwe reeks regiobijeenkomsten sociale veiligheid. De ambassadeurs zijn vanuit Stichting School & Veiligheid in schooljaar 2015/2016 en 2016/2017 de sparringpartner voor schoolbesturen, directeuren of schoolleiders bij vraagstukken rond het vormgeven van een actief schoolveiligheidsbeleid.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt ingegaan op de vragen “Hoe voer je een actief veiligheidsbeleid zodat het papieren beleid werking krijgt naar de dagelijkse schoolpraktijk?”, ”Hoe voorkom je grensoverschrijdend gedrag op school?”, ”Hoe kun je de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren?”. Daarnaast krijgt u informatie over de stand van zaken van de projecten/instrumenten van het Actieplan sociale veiligheid op school, waaronder het model veiligheidsplan en de wegwijzer interventie sociale veiligheid.


Doelgroep

Schoolbesturen, directeuren of schoolleiders worden van harte uitgenodigd om de regiobijeenkomsten bij te wonen.


Praktische informatie

- Maandag 9 november 14.00 – 16.30 uur, Eindhoven (Regardz De Gele Kegels)
- Donderdag 19 november 14.00 – 16.30 uur, Amsterdam (Aristo)
- Woensdag 2 december 14.00 – 16.30 uur, Zwolle (Regardz de Nieuwe Buitensociëteit)
- Woensdag 9 december 14.00 – 16.30 uur, Utrecht (Regardz La Vie)

Geïnteresseerden kunnen zich HIER aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.


Geschikt of ongeschikt? Een verkenning naar de vereniging als bestuursvorm voor het openbaar onderwijs

Onderzoek door Jos Lubberman (2013)


Geschikt of ongeschikt? Dat is in het kort de vraag die in deze verkenning centraal staat. Meer specifiek: is de vereniging als bestuursvorm voor het openbaar onderwijs een geschikte bestuursvorm om de betrokkenheid en positie van ouders en personeelsleden te vergroten en te versterken?

Het aanbieden van de vereniging als extra mogelijke bestuursvorm voor het openbaar onderwijs kan op steun rekenen vanuit diverse hoeken. De weerstand ertegen lijkt minimaal. De vraag is echter of er in de praktijk gebruik zal worden gemaakt van die mogelijkheden. Daarvoor is onder andere meer zicht nodig op de werking en met name voor- en nadelen van de vereniging als bestuursvorm binnen het bijzonder onderwijs. Een ander punt van aandacht is de geschiktheid van de vereniging voor omvangrijke schoolbesturen. Het lijkt erop dat de vereniging vooral inzetbaar is bij éénpitters waar de stakeholders direct verbonden zijn aan de te besturen school. Voor besturen met meerdere scholen onder hun hoede vrezen experts problemen die voornamelijk terug zijn te voeren op de representativiteit van de aanwezigen bij ALV’en en complexiteit van het bestuur. Dit is geen onderzoek dat het bewijs levert dat de vereniging als bestuursvorm voor het openbaar onderwijs geschikt dan wel ongeschikt is. Gezien de beperkte opzet van het onderzoek, biedt dit meer een overzicht van mogelijke voors en tegens ten behoeve van een nadere discussie.

Lees het onderzoeksrapport op de SOO-website!
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).


CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com