START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 514 november 2015       
                  WEEKBERICHT WEEK 45


CBOO-bestuur buigt zich over huidig onderwijsbestel


Op 10 november a.s. zal het CBOO-bestuur zich beraden over de vraag of niet heel snel actie moet worden ondernomen t.b.v. het openbaar onderwijs.

In de CBOO-berichten week 36, 39, 40 en 42 is vanuit verschillende invalshoeken aandacht gevraagd voor wetgeving die MinOCW op de rol heeft staan. Als die wetgeving wordt omgezet in realiteit, is het zeker dat het huidig stelsel onder druk komt te staan en het zelfs de vraag is of er sprake is van strijdigheid met grondwetsartikel 23 (lid 4).

Daarom overweegt het CBOO het voortouw te nemen bij het organiseren van een symposium, waarin gekeken wordt naar de toekomst in een snel veranderende onderwijswerkelijkheid.

Directe aanleiding vormt een aantal ontwikkelingen in wetgeving m.b.t. het funderend onderwijs, ingezet met het Schevenings Akkoord in 1994.


Toelichting
In 1994 besloot de Rijksoverheid de regiefunctie over onderwijsbeleid en dus over een strikte beheersing van het duaal onderwijsstelsel, over te dragen aan organisaties van schoolbesturen, vakbonden voor onderwijspersoneel en ouderorganisaties. Daarmee was de rol van “denominatieve koepelorganisaties” waarin bevoegde gezagen, personeelsorganisaties en organisaties van ouders, moesten proberen consensus te bereiken uitgespeeld.

*   Omdat de middelen voor onderwijs in een lump sum financiering aan de schoolbesturen werden overgedragen, werden die ook trendsettend voor te voeren onderwijsbeleid. Zij kwamen terecht in een werkgeversrol (met publiek geld van de overheid als drukmiddel)

*   De rol van vakbonden werd gaandeweg kleiner, zowel op het gebied van arbeidsvoorwaarden als onderwijsinhoudelijk. De Rijksoverheid is de laatste 10 jaren steeds meer de bundeling van schoolbesturen in PO en VO Raad gaan beschouwen als dé gesprekspartner over onderwijs.

*   Ook voor de ouderorganisaties was geen belangrijke rol meer weggelegd. In 2013 werd de structurele subsidie voor deze denominatief georganiseerde verenigingen stopgezet.

*   Om voornoemde verschuiving van “macht” naar de schoolbesturen te compenseren, werd in 2007 een nieuwe “Wet Medezeggenschap Scholen (WMS)” in werking gesteld. Deze voldoet maar ten dele omdat de informatieachterstand van ouders en personeel in deze constructie structureel is en bovendien het personeel in een arbeidsrechtelijke relatie staat tot het bestuur, waarvan het het beleid mede moet bepalen.

*   Tegelijkertijd wordt de geld (voor onderwijs) verstrekkende overheid geconfronteerd met een aantal nieuwe uitdagingen, waarop het een antwoord moet zien te vinden.

 

1.      De ontzuiling is nu zo ver gevorderd, dat van een werkelijk denominatief georganiseerd duaal onderwijsstelsel eigenlijk geen sprake meer is. Daarmee vervalt haar legitimatie.

2.      Mede als gevolg van het Schevenings Akkoord uit 1994 is ook in het openbaar onderwijs een beweging “weg van de overheid “ ingezet. Het openbaar onderwijs is juridisch nog maar op een paar terreinen van het bijzonder onderwijs te onderscheiden.

3.      Door schaalvergroting om allerlei redenen moeten gekunstelde constructies, zoals “samenwerkingsscholen” in het leven worden geroepen om althans de schijn van het duale stelsel overeind te houden. Op 2 scholen na gaat het om constructies, die wel tussen scholen zijn afgesproken, maar geen wettelijke basis hebben.

4.      Identiteit op de denominatieve grondslag, die de fundamentele grondpijler is van het duaal stelsel, is nog maar amper houdbaar. In de meest recente kamerbrieven verkondigt MinOCW dit standpunt.

5.      In die meest recente kamerbrieven van resp. juli en september 2015 over stichting van nieuwe scholen en toekomst bestendig onderwijsaanbod, neemt MinOCW afscheid van het richting begrip als leidend criterium en laat het aan bovenbestuurlijke verbanden over of en zo ja waar invulling gegeven wordt aan openbaar en bijzonder onderwijs. Het kan ook gaan om pedagogische concepten. Dat in die denkwijze de feitelijke invloed van ouders en personeel aan den einder verdwijnt en Artikel 23 lid 4 van de Grondwet feitelijk wordt genegeerd, behoeft geen betoog.


Deze ontwikkeling is voor het CBOO aanleiding om met actoren die er in de hedendaagse onderwijswereld toe doen, van gedachte te wisselen over de vraag hoe een vernieuwd helder onderwijsstelsel eruit zou moeten zien en waarin ook duidelijk de geld verstrekkende overheid voor borging zorgt van onderwijsinhoud en kernwaarden van een pluriform actief onderwijs.

In de CBOO bestuursvergadering van 10 november a.s. wordt besloten hoe aan e.e.a. inhoudelijk vorm zal worden gegeven.
GVO/HVO sectordag GVO/HVO op woensdag 18 november a.s.


De sectordag wordt jaarlijks gehouden voor alle vakdocenten GVO en HVO met als doel de vakdocenten, ongeacht welke religie of levensovertuiging zij aanhangen, een interessant programma te bieden met lezingen, workshops en gesprekstafels en tevens het sectorgevoel te versterken. Ieder jaar wordt daarvoor een specifiek thema gekozen. Dit jaar is dit 'Morele vorming’, een meerwaarde van GVO en HVO.

Voor het programma en aanmelding, klik HIER.


Nieuwsbrief DGPO november 2015


CBOO-lidorganisatie Directiegroep Primair Onderwijs (DGPO) heeft zijn november nieuwsbrief uitgebracht. 

Voor meer informatie, klik HIER.


Geld voor procesbegeleiders in krimpgebieden


Schoolbesturen in krimpgebieden kunnen geld krijgen voor het aanstellen van een procesbegeleider, die helpt om tot een oplossing te komen voor de leerlingendaling. Er kan nog tot en met 31 december 2015 een aanvraag worden ingediend. Per aanvraag gaat het om maximaal 80.000 euro.

Het is door o.a. de ingewikkeldheid van ons onderwijsstelsel met o.a. een kluwen van onderwijsbesturen en in elkaar overlappende gebieden met een grote denominatieve verscheidenheid, een hele toer om daarin goed te opereren en de (grond)wetgeving (art. 23) in de gaten te houden. Het CBOO is dan ook erg benieuwd met welke criteria de procesbegeleiders in dit moeilijke onderwijsveld de grondwettelijke verplichtingen m.b.t. openbaar onderwijs gaan hanteren.

Voor meer informatie zie VOS/ABB-informatie over dit onderwerp.


Nieuw VOO-magazine heet “Onze School”


Dit bericht dateert van september jl. Toen werd duidelijk dat de innige samenwerking van VOS/ABB en VOO niet werd doorgezet richting een fusie. Een signaal daarvoor was een extra ledenvergadering van de VOO op 22 april. Die sprak duidelijk uit niets te voelen voor een fusie van beide organisaties voor openbaar onderwijs.

Eind november komt het eerste nummer van het nieuwe VOO-blad uit.

De VOS/ABB komt deze maand ook met een eigen magazine: “Naar School”.

Er is dus op het gebied van openbaar onderwijs weer iets te kiezen, want de accenten zullen ongetwijfeld van elkaar verschillen.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).


CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com